فرهنگی

دانشمندان برای اولین بار یک پیوند عجیب اتمی را اندازه‌گیری کردند

ققان رای ای ب ا م ش ا ا ات ر ا ا س ق ی ی ی ی ی ای ی ات ا ای

ه گز اش گ ع و فای خای آه «ز از« س ای «» ا ات ا اس ی س خ اخ ب اش آه فاز راز راز از نظر تئوری این تأثیر مدت‌هاست پیش بینی شده است، اما مرکز علوم و فناوری کوانتوم وین (VCQ) در دانشگاه فناوری وین با همکاری دانشگاه «اینزبروک» برای اولین بار این پیوند عجیب و غریب را ارزیابی می‌کند.

این کنش متقابل (تراکنش) برای دستکاری در اتم‌هایی که بسیار سرد هستند قابل استفاده است و این تأثیر می‌تواند در مکان تشکیل مولکول‌ها در نقش داشته باشد. این یافته‌ها به تازگی در نشریه Physical Review X منتشر شده است.

پ «« «ه اس» ر ی ای ماه گف: یک ا (هسته) ای با اار ب ب ار ای با ا ات ب اح طهاطه ی. اکنون اگر یک میدان الکتریکی خارجی را روشن کنید، این توزیع بار اندکی تغییر کند اگر یک میدان الکتریکی خارجی را انجام دهد

ی افز: بار اکی ه ا م م ت ب ب ار و غیی غیی غیی خ خ ا ات ن آگه گه ش خ خ خ ش ش ش ش ش.

از آنجا که نور صرفا یک میدان الکترومغناطیسی است که بسیار سریع تغییر می کند. این تأثیر قطبی شدن (پولاریزاسیون) ممکن است با نور لیزر هم حاصل شود. وقتی اتم‌های زیادی در نزدیکی هم باشند، نور لیزر همه آن‌ها را دقیبا به همان شکل قط می‌کنند.

««ا مای» از اشگاه ف فای ی: ای ی ج جاذ بای ب اار یف ای و ای.

این جاذبه‌های یک ابزار بیشتر برای کنترل اتم‌های سرد است، مد اما ممکن است یچنی باشد چرا که به گفته دانشمندان، در فضا نیز نیرو‌های کوچک می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا