سلامت و دانش

معمای مرموز ترین بنای جهان حل شد؛ با مصر باستان مرتبط است

استونهنج

شکل و ترتیب قرار گرفتن سنگ‌ها تجسم سال است که به کمک آن می‌توانیم ماتیب روزها را هف کنیم.

اما این تقویم مانند تقویم‌هایی که استفاده می‌کنیم نبوده است. این تقویم برای سال و بر باستمصریان با استفاده از تقویم خورشیدی است که در آن ماه و سال بر اساس حرکت خورشیدی محاسبه می شود. هر هفته ده روز بوده و تعداد ماه های هر سال از روال امروزی بیشتر بوده است.

استونهنج چیست؟

استون هنج

حلقه‌های از سنگ‌افراشت‌ها یا ستون‌های سنگی عظیم در دشت سالزبری ویلتشر واقنگلر جنی ستون‌های سنگی از

این میراث فرهنگی از دوران پیش‌آزتاریخ به‌جا مانده است و سنگ‌های د شن از 250 دشن آزر 0ی این میراث از دوران پیش‌آزتاریخ است.

مردم در زمان‌های خاص از سال برای بازدید از این اثر تاریخی می‌روند. در انقلاب تابستانی و زمستانی زمانی که خورشید با فاصله میان سنگ‌ها هم‌خط‌و هم راد.

پژوهش جدید چه می‌گوید؟

مصر باستان

این پژوهش را پروفسور تیموتی داویل، استاد تاریخ دانشگاه بورنموث انجام داده است.

او میگوید احتمال دارد که استونهنج با الهام از فرهنگ مصر باستان بنا شده باشد چون مصریان باستان از تقویم خورشیدی استفاده می کنند و این روش رسمی آنها برای تعیین روز و ماه سال بوده است.

تقویم خورشیدی برای افزایش انقلابین زمستانی و تابستانی و اعتدالین بهاری و پاییزی محاسبه و این همان زمانی است که هر سال خورشیدی با سنگهای مشخص از این مجموعه همسو و همتراز می شود.

دارویل می‌گوید:”این تقویم عملکرد سراست و قابل فهم است”.

«هر کدام از 30 سنگافراشت سارسنی که به صورسنی که به صورت حلقه قرار گرفته است یک روز از ماه را نشان می دهد و می دهد و هر ماه سه هفته داشته و هر هفته ماشته و هر هفته 10 روز بوده است».

46

دکمه بازگشت به بالا