عمومی

پاسداشت هادی خانیکی؛ زندگی او گفت وگوست

دید او، شنیدن او، زبان او، برداشت های او، در زندگی با موضع گفت وگوکننده ا. در مواجهه با دیگران و با مسائل اجتماعی آماده دیدن چیزهای مبتکر از آنچره در مواجهه با مسائل اجتماعی و مسائل اجتماعی با اعجاب در بی شگفتی ها و خلق جدید است. این نوع برخورد مهم یک گفت وگوی واقعی است. یعنی اکتفا نکردن به چیزی که به طور عکس العمل به ذهن می رسد تامل کردن و توجه کر. به همین دلیل است که آثار ایشان دارای مطالب بکر و هدایت کننده است .

توان او در جست وجوی شگفتی‌ها و خلق جدید است. ر اکث شا وای ایشان ک و و هیاف ی و آن پیاک ه ک خ د ی و اد قار گی. کسی که کارش برای شگفتی‌های زندگی و اعجاب پیدا می‌کند در این جا هم گفت وگو با بیماری و وضعیت پیش آمده نیز با همین دید درمی‌آید و می‌تواند از گفتن وگو پی می‌برد.
اول که خود بیمار، گفت وگوی با خود دارد و در چنین گفت وگویی مکنونات ارزشمند خود را بهتر می‌فهمد و در اثر چنین حالتی در آنها راه‌های تازه پیدا می‌کند. گفت وگو و همدلی در معالجه بیماری و جوانب آن می تواند باشد. یگ آ ا ا ا اطاط ی ا انان هاناطات ه ط ک ی ر ک ا ا ا و ت ب ف ف ص ض خان تاد
در این ارتباط اگر امید جلوه گر باشد و خود را نشان دهد، بیماری از بین میرود. زندگی از نظر استاد خانیکی، گفت وگوست. چه با خود، چه با دیگران، چه با خداوند و چه با بیماری ….

در لحظه لحظه های زندگی می توان شروعگر گفت وگو بود و شگفت زده شد و به خلق جدید. خ ج ج شف شف شف ی ا ا ات … باچ ا ا اساد ی ا ان آن ه فض ای فض ی که ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا .
ضمن دعاهای متداول برای شفای استاد عزیز، می‌خواهم بگویم که بهترد ری دعا برای زتاد مر. یعنی راه رفتن در موضع گفت وگوی واقعی و حیرت و اعجاب. در این، تمرین کنیم و برای رفع مشکل، با او مشوت کنیم. چنین کاری بهترین دعا برای شفای اوست و شفای دردهای اجتماعی ما که دل او رین دعا برای شفای اوست و شفای ما که دل او رین دعا چنین کاری دعا برای ماست.

* کنشگر اجتماعی و عضو هیئت مدیره موسسه گفت وگو

پاسداشت هادی خانیکی؛  زندگی او گفت وگوست

دکمه بازگشت به بالا