جنایت خطای محض چیست

  • اقتصادی

    منظور از قتل خطای محض چیست؟

    قانون به تعریف قتل خطای محض و در حکم خطای محض پرداخته است تا بتواند به شما عزیزان در احقاق حقوق تان کمک کند به امید روزی که جهان عادل شود.در ((قتل خطای محض)) مرتکب نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه. برای گرفتن بهترین وکیل کیفری در سمنان کلیک کنید. در تمامی تصادفات قتل صورت پذیرفته خطای محض می باشد،مگه به دلیل وجود تقصیر فعل مفروض شود و قتل در حکم شبه عمد قلمداد گردد وقتل در حکم خطای محض توسط فرد فاقد قصد رخ میدهد،مانند کودک یا دیوانه.جهت تحقق این نوع قتل ، ارتکاب هیچگونه تقصیری از سوی مرتکب شرط نمی باشد و صرف اینکه شخص مباشرت  در از بین بردن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او کفایت می کند. جهت پیدا کردن بهترین وکیل سمنان به مستروکیل مراجعه کید. قتل خطای محض عنصر قانونی قتل خطای محض ماده ۲۹۲ قانون مجازات مصوب ۹۲ جنایت در موارد زیر را خطای محض محسوب دانسته است: الف) در حال خواب وبیهوشی و مانندآن ها؛ ب) به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد؛ پ)جنایتی که در ان مرتکب به قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر اورا مانند …

دکمه بازگشت به بالا