سلامت و دانش

استفاده ۲۴ درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

روند پروتکل‌های بهداشتی ضدکرونا در حدود 34 درصد کاهش یافته است. ر ای فز افزایش ب و فز افزایش وار ت نای ای اتان کش گز اش و گ ز از افزان جاخ ای ی ای ای ی ای ج.

به گزارش گزارشگر یک، بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به مرداد ماه ۱۴۸۱ (از یکم تا هشتم مرداد ماه)، به پایین‌ترین حد خود یعنی بالغ بر ۳۴.۲۱ درصد رسیده است.

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

و یای ک های هاش و قای و اد داد اد اای ای اعار از زاز

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

ی حال یاگی ایزان راش ه ام اک ا سان ا ا ازه ا ازه ی ا ا ا ا ا۵ ماد ر ای شاخص یش ایزان راس آن ران و آن وان با۵۲ د و و ایزن عای ر آتان بان بس

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

همچنین معیار رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۲۲ تیر تا ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۳.۲۸ درصد بوده است که استادیوم‌ها با ۹۳.۶۲ درصد از بیشترین میزان مصرف و مراکز ورزشی با ۳۹.۷۲ درصد کمترین میزان رعایت را در این مورد دارند. شاخص کرده اند.

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

بنابر اعلام وزارت بهداشت، استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استانهای کشور از ۲۹ تیر تا ۵ مرداد ماه بالغ بر ۲۴.۲۶ درصد بوده است که بیشترین میزان میزان در استان البرز با ۳۹.۵۵ درصد و کمترین میزان بوده است. مربوط به خراسان شمالی ۱۴.۳۷ درصد بوده است.

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

همچنین میزان استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور نیز از ۲۲ تیر تا ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۴.۲۶ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به مدارس با ۷۵.۷۷ درصد بوده است. میزان استفاده از ماسک مربوط به مراکز تفریحی با ۱۶.۱۱ درصد است.

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

میانگین‌های ۱۴ درصد از پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور نیز از ۲۹ تیر تا ۵ مرداد ماه، ۳۱.۸۵ درصد بوده است که بیشترین میزان مربوط به استان کرمانشاه با ۴۳.۳۸ درصد و کمترین میزان مربوط به همدان با ۱۸.۰۸ است. درصد بوده است.

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

همچنین نسبت امتیاز پروتکل فاصله در اماکن عمومی کشور از ۲۲ تیر تا ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، ۳۱.۸۵ درصد بوده است که دانشگاه‌ها با ۷۶.۵۶ درصد دارای بالاترین درصد بوده و استخرهای شنا و مراکز تفریحی آبی با ۲۴.۸۴ درصد کمتر از میزان رعایت پروتکل. فاصله گذاری را داشته‌اند.

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

نسبت رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استانهای کشور از 29 تیر تا 5 مرداد 1393 در اماکن عمومی استانهای کشور از ر ی ال یش یز یز ی ی ی ی ی ه ا ا ان شاه ب و و و و و یز یزان ع ی ی ی ه زگ آن ا ا ا ا اس.

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

همچنین نسبت به تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از 22 تیر د تا 5 مرداد 4 میه مناسب در اماکن همچنین باید رعایت کند. ف اها با ۹۴ ۰۳ ر یای یه ن اس ر اال ا یای ط کزای و کز ا ​​ا ا ا ا ر ر ر ی ای یاق دار.

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

در عین حال، طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر اساس نتایج حاصل از تشدید بازرسیها از تاریخ ۲۹ تیر تا ۵ مرداد ۱۴۰۱، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، تولید و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ می باشد. بر ۱۷۷۲۵۲ مورد بازرسی انجام شده است.

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

ه ی م ز از ز ز کز کز ، ، ، ، ف ا اد غذ ام ا ا و و واه گاهی اهیار و قضاج ۷۲۴ از این مراکز نیز پلمب شده اند.

استفاده از ۲۴ درصد از ماسک در کوتاه هفتم!

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا