فرهنگی

«اسلام و حقوق کودک»؛ کتابی برای فهم جایگاه کودک در دین خاتم

گزارشگر یک/قم کتاب اسلام و حقوق کودک نوشته آیت الله دکتراحمد بهشتی است که به همت شد در کتاب ۲۷

امام سجاد (ع): و اما حق فرزند تو این است که بدانی او قسمتی از وجود توست و نیکی و بدی خود را در این دنیا به تو می دهد و تو در تربیت و ادب آموزی و خداشناسی او مسئولیت داری و باید او را در این دنیا انجام دهد. اطاعت فرمان خدا، در آنچه مربوط به تو و اوست، کمک کرد. در احسان به او پاداش می گیری و در بدی به او کیفر می بینی. عمل تو درباره او مانند کسی باشد که یقین دارد به کارهای نیکو او در این آتش آرایش می باید و به واسطه حسن قیام به وظایف و مسئولیت ها در پیشگاه خداوند معذور است.

نظر به این که در اعلامیه‌های حقوق بشر در سیاسیون عضو شده است که همه افراد بدون نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید و یا سایر عقاید، اصل اجتماعی یا ملی، ثروت، و یا ویژگی‌های دیگر، حقوق مشمول و آزادی توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد نظر به اینکه کودک به علت عدم رشد، رشد و فکری قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص، که شامل حمایت قانونی می شود نیازمند است … بنابراین مجمع عمومی. عمومی سازمان ملل، این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودکی، توأم با خوشبختی بوده و از حقوق و آزادی هایی که در پی آمدن به خاطر خود و جامعه اش بهره مند می شود، رسما به افکار عمومی می رسد.

این ها بخشی از کتاب اسلام و حقوق کودک نوشته شییت الله دکتراحمد بهشت ​​تو است کتاب دی همت ی شین ها بخشی از اسلام و حقوق کودک نوشته شده است.

این کتاب با استناد به آیات و روایات به معرفی دیدگاه اسلام در خصوص حقوق کودک و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق کودک پرداخته است بنابراین این اثر در قالب یک پژوهش تطبیقی ​​حقوق کودک را از منظر اسلام با توجه به اعلامیه حقوق کودک در ده است بررسی قرار داده است.

نویسنده در مقدمه کتاب آورده است: در این کتاب سعی شده است که مقایسه ای بین بیانیه حقوق کودک و مضامین دلنشین اسلامی به عمل آید، تا معلوم شود که بشر هر اندازه در مسائل حقوقی و تربیتی پیشرفت کند، هرگز سخنی فراتر و بالاتر از آن باشد. اسلام نگفت، زیرا فراتر و بالاتر از وحی الهی و بیانات پیشوایان معصوم (ع) سخنی

نویسنده در بخش اول کتاب با عنوان رفع تبعیض، حقوق کودکان در زمینه تعلیم و آموزش به ویژه کودکان دیرآموز را مورد توجه قرار می دهد و با بیان این که هم اعلامیه حقوق بشر و هم اعلامیه حقوق جهانی کودک به منظور پایان بخشیدن به حکومت عواطفدیل است. نه و هم ساختن تمام کارهایی است که فقط سرچشمه عاطفه دارند و گاهی جنون آسا صورت می گیرند، قرآن را به عنوان اولین منبع تعالیم اسلامی منبعی از برنامه های تعدیل عواطف و شکستن سدهایی که مانع از حق و عدالت و انصاف معرفی می شوند. و ادامه می دهد قرآن کریم به هیچ وجه اجازه نمی دهد که انسان حق و عدالت را فدای خودخواهی و شهوت و کینه و مهرورزی بکند و در ادامه آیاتی از قرآن و روایاتی از معصومین برای اثبات این امر آورده شده است.

کتاب دوم با عنوان حمایت از کودک، اصل دوم اعلامیه جهانی حقوق کودک را که مطرح می کند کودک باید از حمایت ویژه و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی وی به نحوی سالم و طبیعی و در محیطی آزاد باشد. و محترم، توسط قانون یا مراجع ذی ربط در اختیار وی قرار گیرد و در وضع قوانینی بدین منظور، کودکان باید بالاترین اولویت را داشته باشند، بررسی می کند و با بیان روایتی از حضرت علی (ع) و (ص) اهتمام پیشوایان. اسلام در خصوص این مهم را یادآور می شود.

بخش سوم کتاب به سومین اصل اعلامیه جهانی حقوق کودک یعنی حق داشتن نام و تابعیت می پردازد و در زمینه تابعیت دو واژه «وطن اسلامی» و «وطن اصطلاحی» را تعریف می کند، همچنین در ادامه این فصل تأثیر نام بر روحیه کودک و. ایجاد برخی مشکلات روحی مانند حقارت و بیان روایت هایی که نشان می دهد از دین اسلام به مقوله انتخاب می شود برای کودک را کودک را طرح می کند.

در بخش چهارم هم اصل چهارم اعلامیه را که می گوید کودک باید از امنیت اجتماعی بهره مند شود، در محیطی سالم پرورش یابد و به این منظور، کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص- که شامل موارد قبل و بعد از تولد می شود. – بهره مند شود. کودک باید بتواند از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد، در رابطه با امنیت کامل جانی و جسمی کودک در خانواده به عنوان نهاد اجتماعی کوچک و مملکت و جهان به عنوان جامعه بزرگ زندگی می کند. توجه قرار می دهد و مبارزه با اسلام با سنت کشتن فرزندان دختر و حمایت های شوهر از همسرش ماد شوهر از همسرش ماد شوهر از همسرش مای قرار می دهد و مبارزه با اسلام با سنت کشتن فرزندان

کتاب مختصر پنجم است که می گوید کودکی که از نظر بدنی، فکری یا اجتماعی دارد، باید توجه خاص را داشته باشد، آموزش و مراقبت لازم با شرایط خاص وی قرار گیرد و با اصل بر اساس آن برای کودکانی که جسمی نادرست یا نادرست هستند، تنظیم شود. روحی دو راه وجود دارد ادامه می دهد یکی راه ترحم و عرفاق و ترحم و عرفاق و افراد نیازمندین آنها، بدون این که انتظاری از آنها داشته باشند; راه دیگری است که آن ها را نیز می کنیم که در حد استعداد و توانایی، دست به کارها و فعالیت ها بزنند و در ازای کوشش ها و زحمات خود، مانند دیگران دستمزدی و حقوقی دریافت کنند و با مناعت طبع و استقلال زندگی، شرافتمندانه باشند. ای برای خود سازنده. بدون، راه دوّم، هم به سود خود کودکان است و هم به سود اجتماع است.

بخش های ششم تا دهم این کتاب هم به ترتیب دیگر اصول دهگانه اعلامیه حقوق جهانی کودک شامل: کودک برای پرورش کامل و شخصیتش به محبت و تفاهم نیاز دارد و باید حتی الامکان تحت مراقبت و سرپرستی والدین خود باشد و به هر صورت در فضای پرمحبت باشد. در امنیت اخلاقی و مادی پرورش، کودک باید از آموزش رایگارد م اجباری ـ حمبارد در گیدای در امنیت اخلادی پرورش کودک. کودک از آموزش بهره مند می شود که در جهت پیشبرد و ازدیاد فرهنگ عمومی او بوده و به گونه ای سازنده باشد که در شرایط مساوی باید نظر، قضاوت فرد، درک مسؤولیت اخلاقی و اجتماعی خود را پرورش داده و فردی مفید برای جامعه باشد، کودک باید در هر شرایطی که اولین کسانی باشد که از حمایت و حمایت از افراد بهره مند شوند، کودک باید در برابر غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود، کودک باید در مقابل اعمال و رفتاری که ترویج تبعیضات نژادی، و غیره را ممکن است حمایت کند. شود، را با بیان آیات و روایات و حتی برخی از اشعار تبیین می کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا