سلامت و دانش

افزایش پوشش بیمه درمان ناباروری در مراکز خصوصی؛ در انتظار تصویب شورای عالی بیمه

عان ی و ات لام سازان ی ل لام ایان از افز ی مان ناب ا کز کز صی ی ی ش ای ش ای ی ای.

دکتر مهدی رضایی در گفت‌وگو با گزارشگر یک، با اشاره به خدمات بسته بیمه های درمان ناباروری تعریف شده ویز، خدمات دارویی، آزمایشگاهی، تصویربرداری و … تا 90 درصد در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی تحت پوشش بیمه پایه است، گفت: واقعا پیشنهاداتی هم مطرح شده است. اناء اگ گای ص ی آ ی ی ا ا ز ز ز ز از فهان نای ناب ر خص صی

او ادا داد: تاک فه خش و و ا ا اَاب ا ای ت شش شش د ا ام ا ا ا ی ی اد خش.

معاون بیمه و خدمات سلامت بیمه سلامت ایران، بیان کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه، چهار نوع تعرفه بیمه‌ای بسته به نوع مالکیت مراکز درمانی داریم. تعرفه مراکز دولتی، مراکز عمومی غیر دولتی، مراکز خیریه و مراکز خصوصی. با این حساب نمی‌توانم در یک مرکز دولتی تعرفه ویژه را پرداخت کنیم. به عنوان مثال مرکز درمان ناباروری ابن سینا مالکیت عمومی غیردولتی دارد. یعنی طبق قانون باید خرید خدمت هم با این عنوان صورت گیرد و طبق قرد ون نمی توانم یی اخریی

وی افزود: خرید خدمت ما پیش از این راهبردی و خرید بسته خدمتی بود که با توجه به افزایش قیمت برخی از آیتم‌ها مانند تجهیزات پزشکی، این بخش‌ها را به صورت مجزا قیمت‌گذاری کرد تا به مراکز درمان ناباروری کمک کند. خشی از شکات د ش خ خ خ خ ا ات ام ا ا و ق ق ق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر ر ر ر ا ا هی.

رضایی درباره طرح پیشنهاداتی از شکل‌گیری صندوق‌های حمایتی در خود مراکز درمان ناباروری و اختصاص وجه به هر زوج نابارور از سوی مرکز درمانی، بیان کرد: چنین راهکارهایی باید از سوی قانون‌گذار پذیرفته شود. در هیچ جای دنیا چنین رسمی وجود ندارد و تامین مالی در حوزه سلامت ازو ۳ طریا ن مبیم شم ولتی در هیچ جای با طرح چنین پیشنهاداتی کنترلی به وجود نمی‌آید و روش مرسومی در تامت.ن منابع حوزه سل بیمه ساز و کار خاص خود را دارد که کنترل شده است.

او ااه هزی ه یک آن ناب ا ی ص: راکز ی یاگی م اس ا ات ام ا ا ا ا اد اخ زا7 ت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا