اقتصادی

افزایش ۱۰ درصدی تولید خودروسازان

آمار عملکرد خودروسازان بزرگ طی هفت ماه سال جاری نشان می‌دهد که ایران‌خودرو و سایپا (و پارس‌خودرو به‌عنوان زیر مجموعه سایپا) در مجموع قریب به ۵۶ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شوند که حدود ۱۰ درصد از آمار هفت ماهه ۱۴۰۰ تولید می‌شود. این خودروسازان بالغ بر ۶۲۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه در خودروی چند سال جاری فروخته‌اند.

به گزارش گزارشگر یک، به دنبال آن آمار عملکرد خودروسازان در آنلاین امسال نشان داد، مجموع تولید خودروها نسبت به شهریور ماه افزایش رقم خورده، اما بررسی نقطه‌ها به نقاط حکایت از این که در پنج خودرو، تولید آنلاین نسبت به شهریور بیشتر شده است. هفت خودرو کاهش تولید نسبت به شهریور دیده می‌شود.

بر این اساس بررسی آمار و صورت‌های مالی اعلام شده توسط ایران‌رو، سایپا و‌خودرو (به عنوان زیر مجموعه سایپا) به سازمان بورس پارس می‌دهد که در هفت ماه میزان تولید خودرو در کشور توسط این خودروسازان به 565 هزار و 886 دستگاه رسیده است. ۶۲۱ هزار و ۶۳۶ دستگاه خودرو فاکتور مالی ثبت شده است.

ایرانخودرو ۳۰۴ هزار و ۶۶۹ دستگاه تولید و ۳۲۲ هزار و ۶۵۸ دستگاه فروخت

در مجموع هفت ماه سال جاری گروه صنعتی ایران‌خودرو ۳۰۴ هزار و ۶۶۹ دستگاه خودرو تولید و ۳۲۲ هار و ۶ز۵خ۸ دساسگاه فر پیشی گرفتن آمار فروش به نسبت آمار تولید نشان‌های تکمیلی و تجاری‌سازی خودروهای ناقص اردیبهشت ماه به قبل است.

از ج ی ه ای ص ییان طی طی د ذک ۱۸۷ ۱۸۷ هز هز هز هز ز از زات خات پژ و و و هز ار زاز یای.

ایان ۴۳ هز هزار و داه از صات خان ا ا ا هه هه هه هه هه هه و و و ی هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز از ای یاک فاک صاک صاک.

همچنین در این مدت، ۴۰ هزار و ۹۸۷ دستگاه دنا، ۱۴ هزار و ۱۱۷ دستگاه رانا و ۸۳۲۴ دستگاه تارا در این شرکت تولید شد که به ترتیب ۴۳ هزار و ۱۰۲ دستگاه دنا، ۲۲ هزار و ۹۲۴ دستگاه رانا و ۸۳۷۷ دستگاه تارا فروخته شده است. .

ایران خودرو در محصولات مونتاژی نیز از ابتدای امسال تا پایان آنلاین ماه، ۸۶۸۳ دستگاه هایما تولید و ۶۷۹۷ دسگساه ک.

در حالی که این گروه صنعتی در آمار تولید خود در این مدت به تولید ۱۲۴۳ دستگاه از سایر محصولات ایران خودرو اشاره کرده است که ۲۴۳ دستگاه آن تولید آنلاین ماه است و ۶۰۸ دستگاه هم فروخته شده است.

سایپا ۱۸۷ هزار و ۵۴۹ دستگاه تولید و ۲۲۰ هزار و ۶۴۳ دستگاه فروخت

در گروه ساخت سایپا نیز در یک خودروی چند سال جاری در مجموع ۱۸۷ هزار و ۵۴۹ دستگاه خودرو تولید می‌شود که از این میزان به ترتیب ۱۴۷ هزار و ۹۵۰ دستگاه خودروهای خانواده X۲۰۰ (تیبا، ساینا و کوییک)، ۲۳ هزار و ۷۱ دستگاه سهم وانت‌های پاسایپا ، ۱۶ هزار و ۴۳۸ دستگاه سهام شاهین و ۹۰ دستگاه سایر محصولات این شرکت (مربوط به ماه های پیش از شهریور) بوده است.

در مقابل از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ تا پایان آنلاین ماه، گروه خودروسازی سایپا ۲۲۰ هزار و ۶۴۳ دستگاه خودرو تجاری تجاری ساخته است که از این میزان ۱۷۷ هزار و ۵۵۳ دستگاه تیبا، ساینا و کوییک است و به‌ترتیب ۲۶ هزار و ۷۲۵ دستگاه متعلق به وانت‌های ۱۵۱ سایپا است. ، ۱۶ هزار و ۱۳۸ دستگاه از شاهین ها و ۲۲۷ دستگاه از سایر محصولات سایپا فاکتور شده است. ه ۲۲۷ گاه از یات م ی ا ا یپ یپ یپ ایپا ص ا اد ا ا ات

پارس‌خودرو ۷۳ هزار و ۶۶۸ دستگاه تولید و ۷۸ هزار و ۳۳۵ دستگاه فروخت

در نهایت نیز، شرکت پارس‌خودرو به عنوان زیر مجموعه گروه سایپا در مجموع هفت ماه امسال، ۷۳ هزار و ۶۶۸ دستگاه خودرو تولید و برای ۷۸ هزار و ۳۳۵ دستگاه، فاکتور فروش صادر کرده است.

از اد د ای و پ پ ار ر ی ی ی ی هز هز هز هز گ گ ا ا ا ا ا ا ۲۰۰ ۲۰۰۰۰ و ش ۴۴ هز هز هز هز هز گ اث ا اس.

ه د د م ۳۲ هزار و گ گ گ م م ی ی گ گ گ اه ییک اه ییک اه ییک او گ ام اس اس اس ه ه یای قیقا32 هزار ز ز ز ز ز ا ا ا ا ا ا ییک ییک گ گ گ گ گ گ گ گ گ س ییک ی پروم د اس اس ااک فای فای

پارس‌خودرو همچنین تولید و فروش ۴۰۰ دستگاه خودرو ساینا را در عملکرد هفت ماهه ۱۴۰۱ ثبت کرده است که ۳۹۹ دستگاه آن مربوط به چهار ماه، یک دستگاه مربوط به مرداد ماه و در شهریور و آنلاین ماه فروشی است.

پار ر ی ی ی گ گ گ گ گ ی ی ی ی ه ی که ۱۲۰ ۱۲۰ گ گ ه ه ه ه در حالی که این گروه خودروسازی فاکتور و تجاری سازی پنج دستگاه از برلیانس های تولیدی سال های پیش از 1001 را در آمار هفت ماهه خود ثبت کرده است که مربوط به 11 شهریور ماه است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا