عمومی

امیر کبیر – گزارشگر یک

امیر بزرگواری که از امور مملکت خود خبر دارد و می بیند مرد مرد شماست.

به نام مردی در قلعه اراک نامگذاری شده است.

چه زمانی کشور شما شبیه کشور شماست؟ مازاد کجاست؟

ای دلیر دلیر احتمالاً سلیمانی از تبار تو بود

قدر شاه دون از کجا می دانست که اسیر شهوت است؟

در سه سال سلطنت خود، کجا چیزی شبیه به جایگزین پیدا کرده اید؟

حیف است فراری را بکشیم که نباید او را درست یا نادرست قضاوت کرد.

روس‌ها با بریتانیا تبانی کردند و با خودی‌های پایین‌تر توطئه کردند

خائنانی که می خواهند شمشیر خود را به سوی هموطنان خود دراز کنند

تا زمانی که به درجه خاصی از قدرت برسد، می داند که با وجود دشمن مزدور است.

گزارش و دریافت وعده کمک به پادشاهان قاجار انگلستان و روسیه.

خارجی ها همیشه می خواهند کشور فقیر باشد

زیرا کشورهای دارای بودجه از زنان می خواهند که چاق های خمیری ناسالم باشند

تا هزینه کم و زیاد شود به دادگاه بودجه می دهند.

دست مردم باید در خانه های فقیر و غنی به یک سهم کوچک کاهش یابد.

فین گاردن خانه ماتم برای همیشه است.

دشمن انسان نباید در تمام دنیا جاودانه شود.

زادگاه آنها چه کسی بوده و زادگاه آنها چه زمانی بوده است؟

حیف که قهرمان نیستی، متاسفم برای مردم ایران.

کشتن دشمنان به ناحق شما را به دنیا برد، اما عزیز و معروف

همه مصمم و مصمم هستند که مورد احترام، ستایش و احترام قرار گیرند.

ای «رضا» غم بسیار، غم بسیار.

دکمه بازگشت به بالا