عمومی

اهمیت تمامیت ارضی و امنیت ملی

در این که امنیت حرف اول را می زند و نیروی انتظامی هر کشور باید و معزز باشد شکی نیست، ولی آیا می توانم سوگند بخورد که همه نیروهای نیروی انتظامی معصومند و عملی از افراد از آنها صورت نمی گیرد، و همه آنها بر وفق قانون و اخلاق عمل می کنند. می کند؟ خ شک اشک ای گاش خط ایی خ ا اه ق اً اق ام ق ا ا ا فظ ی ی اح ا آن ای اگ ظه ایی گایی ماش ماش خاش خاش خاش. چنین اقدامی نه تنها از حرمت نیروی مدیریتی

مگر نه این است که بیان می‌شود که در رابطه با حفظ عفاف و حجاب دستگاه‌های متعددی از مسئولین چرا وزارت کشور و نیروی مدیریت بدون توجه به انجام وظایف دیگر نهادها یکجانبه اقدام می‌کند.

ف خان ها ای د ا ام ا د ب ز ای از افاد و یژه ج ان ا اظای یاه ب زیز زیز زیز. خون به ناحق ریخته شده برای همه گران تمام می شود، اما آنچه مهمتر است سون استهاده از ای. اینکه خانم مهسا امینی هیچ ضربه ای ندیده است موضوعی است که نتیجه آن معلوم میشو. اما آیا هیچ که که ج آز ار ا او ب ش ش ش ا ا ات و اگ و ش اش ز ز اخ اخ ا ای شاد

ممکن است گفته شود بی احترامی به خانم مهسا امینی در قبال این همه آشوب چیزی نیست.

سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

ما در امور دیر تصمیم میگیریم. در دشمن خارجی منتظر فرصت است و از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند شکی نیست اما ما باید ضمن هوشیاری کامل و برخورد با جلوی هر گونه سوء استفاده را بگیریم و از همه مهمتر بر متن مردم خود اسراری داشته باشیم.

در این بین خیلی از موقعیت ها بد استفاده می شود و گاهی اوقات بدون اینکه آتش بخواهند بیار معرکه می شوند یا تسویه حساب های شخصی و گروهی می کنند در حالیکه میدانند که نتیجه به چه کسی تمام می شود. ای ا ا اههای هاجی ه های غض ر راه ج ا اسای شان ی و داهای خ ر ا ا ا ا ا ا ا و و و و اظه یار وار وار

چه کسی دعوای خانوادگی خود را بر سر محله آورده است و به دیگران اجازه می دهد و کدام کشوری، به استثنای کودتاها، مناقشات داخلی خود را با کمک قدرت های دیگر سامان داده است؟ اگر نواقصی هست، که باید در داخل و با کمک هم آن را حل کنیم. آیا در محیط امن می توانم در محیط بغض آلود و آغشته به احساسات یا داغ بگویم.

داستان آن دو زن که بر سر فرزندی مجادله میکردند و برای داوری پیش مداو تن اداد السلیه کلسلام رف حضرت به ناچار گفت خوب بچه را دو نیم میکنم تا هر یک سهم خودش را ببرد. اگر مادر واقعی بود گفت من از حق خود گذشتم و معلوم کرد که دوست واقعی بچه است.

اینک اگر مام وطن را تکه پاره کنند چه کسی دشمنان ایران را خوشحال می کند؟ اگر در بین معترضان و نه آشوبگران غیرت وطن دوستی هست و کشور خود را دوست دارند به خوبی میدانند آنچه دشمن را شاد می کند نباید انجام دهند و آنها که جزو نخبگان هستند و باید بگویند «اگر اعتراضی داریم خودمان را حل می کنیم و اجازه نمی دهیم دشمن به ما بدهیم». یاری دهد» که خود اول مصیبت است.

دو چیز طیره عقل است لب فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا