عمومی

این برجام و آن برجام

برجام شما افتخار برجام قبلی ها ذلت؛ برجام شما شربت برجام آنها زقّوم؛ برجام شما فرشته برجام قبلی ها شیطان؛ برجام شما گل و سنبل برجام آنها خار و خس و خاشاک؛ طرح کنده های شما زبانشان بُرّان بیان کندهای قبلی الکن؛ برجام شما مقدس برجام آنها پلید؛ برجام شما صوراسرافیل برجام آنها بوق حمام و برجام شما… برجام آنها…

ای یاهه ی ان ط ل و و چه چه زی زی یی ا ا ج ج ا ا ه ه ب ب ه ه ه هوندر -ناو ناب جام آامام بترکد چشم حسودی که نتواند ببیند؛ بریده باد زبانی که نمی تواند مدحش را بگوید؛ کر باد گوشی که تحمل شنیدنش را نداشته باشد؛ «تبت یدا» هر کسی که کف نزند؛ بریده باد حلقومی که فریاد شادی سر ندهد؛ سیاه باد قلبی که شاد نیست…

شیخ حسن روحانی رفته و سیدابراهیم رئیسی آمده. ظریف رفته و امیرعبدالهیان آمده. عراقچی رفته و باقری آمده. همه تقصیرها و ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها، مال‌رفتگان، همه موفقیت‌ها لو هامروایی‌ها.

٭٭٭

اینها ردیف شدند تا رفع نگرانی از عزیزانی که لباس دیپلماسی پوشیده‌اند آن دیمزان در وی اینها ردیف شد تا رفع نگرانی از عزیزانی. دم‌شان گرم و نفس‌شان حق. خیال‌ راحت باش که احدی بابت کاری که می‌کنی سرکوفت نمی‌کشی؛ غرغ نخواهد کرد و اعتراض نخواهد کرد. اما ما تحریم‌زده است و به همین دلیل با اقتصادی شکننده مخالف است که این اقتدار ادی با و. رهایی از وضعیت موجود در گرو رفع نیاز مهم است. نخست درآمد که باید از طریق فروش نفت و فرآورده هایش تامین شود و دوم شت.بیر برای هزی این دو نیاز فقط وقتی برطرف می‌شود که تیم محترم مذاکره ضمن رعامهد رهم فهور همه وسواسر هایی شمس دو نیاز برطرف می‌شود که تیم الان قیمت نفت دولت ارزان قبل نیست و درآمدهای همین یرگال اخیر دوزا هم زای آن است.

اگر تولید و تولید نفت، بالا برود ایران سهم و حق واقعی خود را از اوپک بسازید و با رفع تحریم ها در بازارهای جهانی، جبران بخشی از دوران تحریم میسر می شود. م که ای مان اضطاب دار ن وان شاد و ل ج سود و ف ف گ گ گ گ گ گ «« «« «»» »ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش

٭٭٭

فردای برجام، البته اقتضائات دیگری هم دارد. مردان کارآزموده می‌خواهد و مدیران کاربلد. با همه احترامی که برای دولت فعلی قائلم، به گمانم دست‌کم دوسوم آنها را از جمله همه تیم‌های اقتصادی، باید جای خود را به کارآمدان دیگری بدهند که اتفاقاً در میان اصولگراها کم بیند. الان ص با تات تاه نای ناشی از ن ات و اگ ناکاآ فا واهای ب جان ی و و ب ب ش ش ش و و خک خک ج ه ه ج ج ام ر ز اک و و ی ی ای ب ی ب ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ر ر ر ر ر ر ر ر ر و و و و ما اصولگراها.

* منتشر شده در روزنامه اعتماد/ سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

دکمه بازگشت به بالا