عمومی

بانکداری اسلامی چیست؟ – گزارشگر یک

برای درک این دانش جدی بلیغ کردم. کلیه مباحث بایسته ای که طلاب حوزه علمیه در سطوح مختلف میخوانند را با استاد و بی ا. گاهی هم دست می داد با طلایی به شیوه متدوال در حوزه علیمه، مباحثی را مباحثه میکرد در کنار این حوزه علمی سنتی اسلامی، حوزه های نوین بشر در علوم انسانی را در دانش و کیای در کنار این اسلامی، تعداد نوین ها. ذهن آدمی در مواجهه با پدیدارها، مقایسه و تطبیق برمی بگیرد. یکی از مباحث مهم حوزه که به بحث امروز ما می پردازد، کتاب مکاسب شیخ مهم حوزه است که امروز مکاسب شیخ مهم حوزه است که یکی از مباری است. این مهم ترین و پایه ترین مبحث در حوزه اقتصاد اسلامی است. مباحث حکمیه این کتاب در قالب عبارات عربی روابط اقتصادی انسان مسلمان را طراحی کرد. این کتاب نقاط اقتصادی همه فقها در مباحث است. حتی در مسائل مستحدثه ای که با تشکیل حکومت مدعی اسلامی در مورد مناسبات بازار، بانک و بانکداری، بیمه و حتی خرید و فروش اعضا و جوارح از چشم اندازه کتاب مکاسب مورد توجه قرار می گیرد. پس از این کتاب به همت محمد باقر صدر کتاب (( اقتصادنا) نگاشته می شود که با توجه به مبحثی مکاسب، انتقادی و نفری با اقتصاد روز اسلامی و اثبات برتری اقتصاد اسلامی پرداخته است. مرحوم مرتضی مطهری نیز کتابی با عنوان اقتصاد اسلامی نگاشته شده است که آرد نیز در ایم ی ادوج می برد مرحوم مرتضی. ی از ق ق اقاد اسای و ز ز ز ز ز زه ع ی ی ای، م ات ب ا سود ق پاش ا اد ا ا ای قای وای. ر آر که ز ز از ب ی ا ا ج ج، ی ای و ا ا، جز جز جز و ه ه ه ای اکنون که در تنظیم قانون اداری و بانک مرکزی مرکزی در مجلس وجود دارد و تقویت قوای فقهی در این نهاد پولی و مالی کشور در دستور کار است، باید یک سوال را برای خود فرض کنید که اقتصاد اسلامی و فروغ آن در بانکداری و کنترل باشد. بازار و یا حق با سرمایه دار و سرمایه گذار است یا حق با کار و کارگرد و اسلام و وقر ایمیگو.
اقتصاد اسلامی:
در جمله ای ابتدایی که دال بر نتیجه گیری دارد، میگویم، از اقتصاد مکاسب تا اقتصاددان و اقتصاد اسلامی مطهری، شیفتی از زیست کلاسیک به زیستی چپ گرایانه را می توان مشاهده کرد. در حوزه حکومت نیز از اقتصاد علم ای است تا در میانه اقتصاد راست و حصل ایستاده، چی هر حکومت برسر کار آمده از حکومت میرحسین موسوی با تکیه بر اقتصاد سوسیالیستی، هاشمی و خاتمی اقتصاد سرمایه داری، احمدی نژاد چپ بی مبنا و پوپولیستی،روحانی نئولیبرالی و حال جناب رئیسی، اقتصاد اسلامی متکی بر تداوم سیاست های خشن و بی روح نئولیبرالی با نام اسلامی را می توان مشاهده کرد. آیا این سوال چیست که اقتصاد اسلامی در این میانه چیست؟ کدام حکومت داعیه ارائه اقتصاد عدالت جامعه اسلامی است.این دستگاه لاترد عریض زطویل امط
برای درک موضوع به بانکداری اسلامی مطرح و در حال اجرای یک کشور توجه می کنیم که در طرح بحث بانک در مجلس شورای آن جناب قالیباف در مقابل طرح قانون عملیات ربوی بانک ها به فال از بانک ها برآمد و نقش شورای فقهی در نظارت بر عملیات بانکیاشاره و انجام دادند. در نهایت عملیات ربوی را در منتهی الیه عملیات بانکی و به صورت جزئی دانستند. در پاسخ فقط می توانم گفت که هم شما خوب می دانم که تمام عملیات بانکی در حوزه و مراودات مدیران متمرکز آنها با نام های کار مزد و مسائل مختلف، سودهای کلان از جیب مردم می بیند. یک وام م ب ا م ه ه ۶۰ ۶۰ ۶۰ ی ا زینر و زاز تاخ تا۱۵۰ ی ر را با چه لاک اس را اا کاه س اال و گذ یای گذ گذای راس ااث ک شیخ شیخ شیخ ا ا اصای ع م ر ر ب ا ا اس. هشدار فریاد جناب جوادی آملی در باب بانک ها را طلاب حوزه آقایان اقتصاد دان فراموش نکر.
در حوزه علمیه با بحث های خارج از شرکت ام، از آقایان مراجع در مباحث اقتصادی در کلیه کلیه عملیات بانکی را حرام اعلام می کنند و سپس باب نیاز به طرح ایده خرید و فروش خودکار و دیگر با رئیس بانک را دارند. می کند؛ این ایده برای طلاب درس خارج به طور کامل آشنا است. امروز با این اقتصاد اقتصادی رانتییر، زیست سخت مردم را در وضعیت جانکاهی قرار داده است.
*دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی
۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا