اقتصادی

با همدلی بحران آب را پشت سر خواهیم گذاشت /پیگیری بسته‌های حمایتی برای کشاورزان

گزارشگر یک/خوزستان یی ازان جهاد خان خ: باه و اام رار ب ران آ راپش خ هیاهی و ای.

خدارحم امیری زاده در گردهمایی مدیریت خشکسالی که شامگاه 10 اردیبهشت ماه در اهواز بر گزار شد، اظهار کرد: شرایط آب و هوای نادری را در استان ما به وجود آورد و طبق آمارها با کاهش بیش از 45 درصدی بارندگی در استان وجود دارد و از آن خارج می شود. آایی که ز از ۹۰ ص های جای زاز بالاد س ی، ی ی ای باهش باث ب ذخی ه ه های اک کاهش.

ه گز اش ایا، فز افز: قطا با ه و عام ک ی ح یان ک ر ا س گذ اش و ای و ای.

امیری زاده با اشاره به میزان آبی که سازمان آب و برق در اختیار دارد، گفت: هیچ آبی در پشت سد حوضه کرخه برای کشت‌های فصلی وجود ندارد که سازمان آب و برق بخواهد جهاد کشاورزی و کشاورزان عزیز بدهد.

سازمان کشاورزی خوزستان تصریح کرد: ما با این واقعیت رو به رو هستیم که در کل کشور خشکسالی اما استان ما به دلیل شرایطی است که در بالادستی وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد از بارندگی در حوضه کرخه، از این پدیده متأثر تر است.

امیری زاده افزود: آب شرب، آب کشت های دایمی و آب دام های ما در اولویت هستند. بنابراین ما از کشاورزان انتظار شکیبایی، صبر و حوصله را داریم.

رئیس سازمان کشاورزی خوزستان ادامه داد : صد درصد جمعیتی که بهشد هو ام ها در خشکسالی رئیس سازمان خوزستان ادامه داد : صد درصد

ی افز: ماه هاد ارائه ایه ی ای و ه ی سود م ای ماب ا ک ا ا ا اس ا م یژه ه ه ازی اان ظام حام حام حام.

امیری عنوان کرد: ما را از طریق وزارتخانه، استانداری و سازمان آب و برق، سازمان برنامه و بودجه و همه سازمان ها بیان کرد. نظارتی در حال پیگیری است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا