عمومی

بسته انگیزشی برای ماندگاری پزشکان متخصص

در شرایط فعلی که زمزمه افزایش مهاجرت پزشکان بلندتر قبل از شنیده شدن می‌شود، دوباره بار اصلی در بخش دولتی بر دوش رزیدنت‌هاست اما متخصصان این حوزه باید برای آموزش این افراد و نحوه درمان صورت‌گرفته توسط آنها نظارت داشته باشند. و این امر روزها برای وزارت بهداشت نیز نگران کننده است.

به گزارش گزارشگر یک، روزنامه ایران نوشت: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»؛ این نام نهاد اصلی متولی حوزه سلامت در ایران است. در این نام سه‌بخشی دو بخش درمان و آموزش پزشکی بر پایه بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی دولتی است و قلب تپنده حوزه‌های درمان و آموزش در این سیستم‌ها اعضای هیأت‌های علمی هستند اما اساتید این شاخص‌ها و حال و روز مساعدی برجسته هستند.

اعضای هیأت علمی تمام‌وقت جغرافیایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هزینه‌های پلکانی، سقف‌گذاشتن برای پرداخت‌ها و واقعی‌نبودن تعرفه‌های کادر درمانی و عدم پرداخت‌های به‌موقع به‌شدت آرامش روانی و امنیت شغلی پزشکان متخصص شاغل در بخش دولتی را تهدید می‌کند. چ پیش ا شگ شگ پزشکی پزشکی ز از افزایش شی ج اضای هیأ ع ع ز از یان ای. چند برابری در دریافت پزشکان متخصص در دو بخش دولتی و خصوصی پزشکان را برای ماندگار شدن در سیستم دولتی و مشاغل در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی دولتی کمرنگ کرده است. ادامه افزایش شیب پزشکان به خارج از کشور و بخش ویژه، بخش دولتی را از وجود پزشکان مجرب و هیأت علمی خالی می‌کند و در نهایت این آسیب را در حوزه‌های آموزش و درمان پزشکی مستقیم به چشم پزشکان می‌کند.

در شرایط فعلی که زمزمه افزایش مهاجرت پزشکان بلندتر قبل از شنیده شدن می‌شود، دوباره بار اصلی در بخش دولتی بر دوش رزیدنت‌هاست اما متخصصان این حوزه باید برای آموزش این افراد و نحوه درمان صورت‌گرفته توسط آنها نظارت داشته باشند. و این امر روزها برای وزارت بهداشت نیز نگران کننده است.

بحران منزلت پزشکی در کشور

دکتر سعید چنگیزی آشتیانی، رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت، درباره چرایی خروج اعضای هیأت علمی از دانشگاه علوم پزشکی و مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دولتی به «ایران» می‌گوید: «آمار دقیقی از مهاجرت پزشکان متخصص و اعضای هیأت علمی در اختیار. اما به کلی بر اساس شواهد موجود است که چگونه پزشکان و پرسلتاران به مهاجرت ال. این مسئله قابل توجه به ذهن مسئولین و سیاستگذاران را به خود معطوف کرده است.»

آشتیانی با بیان اینکه پدیده مهاجرت چندبعدی است و چندین بار دارد، عنوان می‌کند: «مطالعات انتخاب را برای خروج اعضای هیأت علمی از سیستم دولتی و مهاجرت مطرح کرده‌اند. مدل مهاجرت پزشکان ایرانی الزاماً با مدل سایر کشورهای همپوشانی نیستو اما این مدل مید شما این مدل می مدل مهاجرت پزشکان ایرانی الزاماً با مدل سایر به عنوان مثال یکی از مواردی که کمتر در جامعه درباره آن صحبت می شود موضروع مهم کش»أن اج. افای که ح زه ع د ان آن ه ر ا ب ب الال ی ی سود و ر ج ایگاه ای ف افاد یاز که و ج ایگاهشان و م ماس بات صیاشان شایط برای همین نیز عدم تناسب دستمزد با نرخ تورم موجب امید به آینده اعضای هیأت » عهد شم چایأت لمی.

رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت در ادامه خروج اعضای هیأت علمی از تمام وقت جغرافیایی و مهاجرت پزشکان را کم‌بودن فرصت شغلی در کشور و شرایط مناسب برای ارائه ایده‌های پژوهشی عنوان کرد: از داخل و خارج از خارج را نیز مطرح کنند. ه که صاص جاذ ز سود ب پزشکای جذ پزشک ان ​​خصص د م اا و نان جاذ خاجی رای.

در همین زمینه می‌افزاید: «ما در بحث سیاستگذاری در حوزه نظام سلامت کشور و جلوگیری از عوامل خروج اعضای هیأت علمی‌ و مهاجرت متخصصان، چرایی‌ها را شناسایی کرده‌ایم و می‌توانیم به‌سرعت و با قدرت این عوامل را کنترل کنیم و اجازه دهیم. ندهیم شیوه مهاجرت به این تندی ادامه پیدا کند، هیچ‌وقت نمی‌توانم را صفر کر کنم. در تمامی اعضای نخبگان مهاجرت می‌کنند برای همین اصطلاح «گردش نخبگان» در دنیا اینکه نخبگان در دنیا در حال حاضر جابه‌جایی‌ها اما زیادشدن رشد نخب تحت عنوان اصطلاح «رقیق‌شدن مغزها» یا کاهش و کاهش ذخایر ژنتیکی کشورهای نگران‌های متعددی ایجاد می‌کند.»

آشتیانی با بیان اینکه افت ذخایر ژنی نخبگی کشور از پیامدهای مهم مهاجرت نخبگان است، عنوان می‌کند: مهاجرت نخبگان در توسعه و پیشرفت جوامع تأثیر منفی می‌گذارد زیرا بار توسعه بر دوش نخبگان جامعه است. ق آ ها جاه را ک ی ج ج اه ز از ظ ذخ ذخ ذخ خ خ خ خ خ یط و و ب ب ا الا ا ا ی. همه دنیا روی عوامل مضر و آسیب‌رسان مهاجرت نخبگان ممکن است اما باید این را هم در نظر گرفت که ورود نخبگان را نباید همیشه به عنوان سیاه‌نمایی خاص کشور ما نگاه کرد و کاملاً منفی در نظر داشت. چرا که مهاجرت این امکان را فراهم می‌کند که افراد را در اختیار شما قرار دهد. بنابراین اگر نخبگان با بازگشت و گردش همراه باشد نقطه قوت ما به حساب می‌آید. با این حال ما معتقدیم باید در مورد اصلاح قوانین، تقویت و شفافیت و پاسخگویی و عملکرد مدیران، راهکارهایی را برای مقابله با پدیده مهاجرت نخبگان و کم‌کردن اثر منفی آن به‌سرعت پیدا کنیم.»

راهکار وزارت بهداشت برای جلوگیری از خروج اعضای هیأت علمی

مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه وزارت بهداشت برای جلوگیری از خروج اعضای هیأت علمی از سیستم دولتی و مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دولتی چه تدابیری اندیشیده شده است، عنوان می‌شود: «واقعیت این مرکز امور هیأت علمی است. وزارت بهداشت در حال تدوین و جمع‌بندی بسته انگیزشی و جذاب برای شعضای هیأت علمی های ڲگای دان. این پیشنهادات را در شرف عملیاتی‌شدن پیش می‌بریم. یکی از وار ه ط ب ب های اغیزشی «مایات»»« «« خ خ»» ««ک ک اد» آکه »ا ح ا ا ا ا ح ح ا ا»»»»

ه گف یای اباغ بیایی ب ا اض اضای البته از برخی موارد پیشنهادات این بسته در اختیار وزارت بهداشت نیست، با توجه به برخی موارد، پیشنهاد بسته به اختیار وزارتخانه

ه و بودجه، اعتبار اعتبار آن ارائه شود. ه گ غیی غیی د ض ی اهی و ا ا ا ا ض ض د د د د ا ا ق ق ق ق ز از ز ای ای ااه ای رای.

او میگوید: «برای نظام آموزش و درمان در بخش آسیب دولتی نبیند، بسته‌های دیگران را در بحث اداری و جذب هیأت علمی تعریف می‌کنند که به عنوان راه حل کوتاه‌مدت و فوری تلقی می‌شود.

پزشکان تمام‌وقت جغرافیایی بر اساس قوانین عملاً تمام ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی و بهداشتی‌شان را در سیستم دولتی استفاده می‌کنند و هیچ گونه فعالیت انتفاعی ندارند. این افراد به لحاظ ماندگاری بالا در سیستم نقش مهمی در ارتقای سطح آموزش، پژوهش و درمدرم منوط به منظور مندی لازم برای رفع معیشت و خوشبختی می شود.

در همین حال رئیس مرکز امور علمی وزارت بهداشت با خروج اعضای هیأت علمی از سیستم الزاماً به معنای مهاجرت پزشکان نیست، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موارد خروج هیأت علمی‌ها از بخش دولتی در پرداخت هزینه است. ر حای که خشک پزشکان م خ خ خ خ د ا ا م ی ای یای و از آزای. پرداخت به‌موقع در سیستم بیرون از دانشگاه جذابیت در بخش ویژه را برای هیأت علمی.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت آمار اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را با ۲۱ هزار نفر عنوان می‌کند و می‌گوید: نمی‌توانم بگویم که پزشکان متخصص از سیستم دولتی را دامن می‌زند. بخشی از این پزشکان وارد بخش خصوصی می‌شوند، البته آنالیز آمار خروجی از یک نظام پزشکی و وزارت بهداشت نیاز به تبادل اطلاعات بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت دارد تا ببینیم چه تعداد از بخش‌های دولتی و در بخش ویژه جایگزین شده‌اند.»

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا