اقتصادی

بیشتر چک های وصول شده عادی هستند یا رمزدار؟

از 4202 میلیارد چک دریافتی در مارس سال گذشته ، 56.4٪ مربوط به چک های عادی است و 43.6٪ باقیمانده چک رمزگذاری است.

به گزارش گزارشگر یک ، تعداد کل چک های معامله شده در مارس سال گذشته به بیش از 9 میلیون و 600 هزار فقره رسید که ترکیبی از انواع چک مانند چک های عادی و ارز رمزنگاری شده است و دو نکته مثبت را برای بهبود این مسئله نشان می دهد. وضعیت اقتصادی کشور. با افزایش تعداد و ارزش چک های صرافی در این ماه.

از طرف دیگر ، نسبت تعداد چک های برگشتی به تعداد مبادلات چک های ذکر شده از ماه فوریه ، کمترین میزان کل چک های پس از ژانویه 1998 و قبل از شروع شیوع کرون است. این یک نکته مثبت در مورد روند نرخ ارز است.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی ، ارزش کل چک های مبادله ای به ترتیب حدود 27 میلیون تومان ، 9 میلیون و 700 هزار فقره دریافت شده است که 8/8 میلیون مورد آن عادی و حدود صفر است. 9 میلیون ورودی رمزگذاری شده است. بنابراین ، 91.2 درصد از کل چک های دریافتی در سراسر کشور چک منظم و 8.8 درصد چک رمزگذاری است.

بر اساس مبلغ ، از 40.2 میلیارد تومان چک دریافتی در سطح کشور ، چک های عادی بیش از 22.600 میلیارد تومان بوده و چک های رمزگذاری شده ویژه به حدود 170 میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس ، 56.4 درصد از کل چک های دریافتی در سراسر کشور چک های عادی است و 43.6 درصد باقیمانده چک های رمزگذاری شده است.

براساس این گزارش ، در مارس سال گذشته ، بیش از 855000 چک رمزگذاری شده ، معادل تقریبا 175 میلیون و 200 میلیارد چک ، در سراسر کشور دریافت شده است که از نظر تعداد مقایسه به ترتیب 23 و 29.1 درصد افزایش داشته است. است. در ماه قبل

در ماه مورد بررسی ، بیش از 274000 چک رمزگذاری شده ، معادل 9.2 تریلیون تومان ، در ایالت تهران دریافت شده است ، در این ماه تعداد چک های رمزگذاری شده دریافت شده در سه ایالت: تهران (32٪) و اصفهان (10.3٪). 49.5٪ دریافت شده است. ) ، خراسان رضوی (7.2٪) بیشترین سهم را نسبت به سایر استان ها داشته است.

علاوه بر این ، 9/67 درصد از مقادیر چک فوق از استانهای تهران (6/56 درصد) ، اصفهان (7 درصد) و کورا سن رجبی (2/7 درصد) جمع آوری شده است.

من باید بگویم؛ چک های منظم چک هایی است که توسط شخصی به حساب جاری آنها صادر می شود و دارندگان اعتبار صادرکننده را تأیید نمی کنند. گیرنده چک ممکن است خود صادرکننده یا دارنده چک باشد ، یا چک در فرم شخصی خاص یا انتقال پول صادر شده باشد.

علاوه بر این ، چک رمزگذاری شده چک است که توسط بانکی به نام شخص حقیقی یا حقوقی به درخواست مشتری به همان بانک یا شعبه صادر می شود و همچنین می تواند به عنوان چک رمزگذاری شده بین بانک ها برای بانک دیگری صادر شود. . این چک ها برای تسهیل و تسهیل انتقال وجوه بین بانک ها صادر می شود و پرداخت ها توسط بانک صادر کننده تضمین می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا