عمومی

تشکر بازنشستگان از قانون‌مداری مجلس و دولت 

مستمری کارگران بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب هیئت وزیران همه ساله افزایش می یابد. اما امسال دولت میزان افزایش کمتری را بر اساس مصوبه شورای عالی کار تایید کرد ولی برای سایر سطوح 10 درصد افزایش را نشان داد که اعتراضات بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنان قرار گرفتند.

پس از آن مجلس شورای اسلامی به ویژه دو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی این مصوبه را بررسی و بر خلاف قانون دانسته و مراتب را به هیئت تطبیق قوانین مجلس ارجاع دادند. پس از مهلت مقرر و بررسی توضیحات دولت، هیئت تطبیق بررای خود پافشاری کرد.اقدام شجاعانه و قانونمداران رئیس جمهور محترم مجلس شورای اسلامی برای تصویب رسمی عدم تطبیق مصوبه دولت برماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را می توان قله روند پایبندی ارکان نظام به قانون دانست.

پس از تصویب توسط هیئت تطبیق رئیس مجلس به دولت، هیئت وزیران با تاکید بر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی تفویض کرد و در نهایت سرپرست وزارت بهداشت اجرای شورای عالی کار را از شهریورماه برای اجرای برنامه عالی انجام داد. سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام نمود. در این میان پیگیری های مستمرکانون بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان تشکل صنفی این قشر زحمتکش در چهارچوب قوانین جاری کشور را می‌توان به عنوان الگوی مطالب گری قانونمند و قانونی از حقوق اعضا در مورد توجه وتقدیر قرار داد. تجمع‌های مسالمت‌آمیز بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور در این روند بی‌تاث

آنچه دراین چند ماه گذشته نگران و نگران قریب به دو میلیون بازنشسته و خانواده‌های آنها را در شرایط نامطلوب معیشتی در پی داشت، اما نتیجه شیرین پیگیر نشان داد که هم ارکان نظام پایبند به قانون هستند و هم مطالب قانونمند در نظام جمهوری اسلامی می‌باشند. می‌توان به اجرای قانون اجرا و همگان به قانون تمکین می‌پردازد.
دیدگاه های مسئولین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی یکی از راه حل ها در بزرگترین تصویب این مصوبه رامی تامین منابع و توجه به درآمدهای پایدار دانست که به نظر می رسد تمکین به خود قانون گامی در جهت پایداری درآمدهای صندوق بیمه کشور باشد. اما نمی تواند مدیریت هلدینگ شستا را به سازمان تامین اجتماعی وابسته کند که قطعاً بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور باده ها شرکت بزرگ برای تامین منابع پایدار این سازمان است_ را از نظر دور داشت.

گزارشگر یک که از آغاز این چالش به عنوان رسانه پیشتاز ونون شفاع ازحقوق

ضمن تشکر از قانونمداری مجلس و دولت ویژه تصمیم گیری محترم رئیس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این روند را به عنوان الگوی قانونی و مهم نقش مطالب و افکار عمومی دانسته و همگان را به حرکت در مسیر حرکت می کند. برای مطالبه درخواست های قانونی خود فرا می خواند.

*یادداشت‌های نگارنده در ۱۸و۲۹ خرداد و ۱۶ تیر ماه تاریخ آخرین یادداشت با عنوان پیاده‌روی روی اعصاب بازنشستگان «در هفته دوم تیرماه پربیننده‌ترین یادداشت آنلاین شد.

دکمه بازگشت به بالا