اجتماع

تکذیب شایعات درباره مشاهده تب دنگی در سواحل جنوبی کشور

مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، شایعات در خصوص مشاهده ک دیگی ک دیگی

به گزارش گزارشگر یکدکتر محمد مهدی گویا، گفت: لارو پشه که عامل بیماری تب دنگی است از دو ماه پیش در استان هرمزگان شناسایی شده و عملیات کنترل ناقل در این استان با قوت و با همکاری بین بخشی انجام شده است.

وی با بیان این بهمن ماه گذشته عملیات کنترل ناقل و لارو کشی با شدت تمام به اجرا در آمده و به شبانه روزی در دست اجراست، که بیان کرد: هیچ موردی از بیماری انسانی در این دو سال در استان هرمزگان و نه انجام می شود. در سایر مناطق کشور از انتقال محلی مشاهده نشده است و این موفقیت هاناصل تلاش هم ه جیده س.

یی م م ای وای زاش ز اظهار، ای: ی ا ای ات کث اکث ه کثای

بنابراعلام وبدا، او تاکید کرد: عملیات کنترل ناقل کماکان در سراسر استان هراسم گان ی امچو همچ

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا