عمومی

حجاب از منظر حزب الله لبنان و حزب الله ایران

از ورود مسئول موزه اطلاعاتی برای خانمهای بی حجاب سند؟ گفت: ابدا. سید حسن و حزب الله مانع حضور هیچ کس با هیچ پوششی در اینجا نمی شوند.

در هتل محل اقامت در بیروت هم که متعلق به موسسه مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله (حامی حزب الله) بود، هیچ ارتباطی برای حضور بانوان بی حجاب وجود نداشت.
حزب الله لبنان بر آموزه ها و سلوک تربیتی آیت الله سید موسی صدر با تنوع عقیدتی و سبک زندگی در لبنان به راحتی کنار آمده است و در عین حال ظرف سال های اخیر بر تعداد محجبه های لبنانی به ویژه در میان شیعیان اضافه شده است.

آیا حکم شرعی حجاب در این دو کشور متفاوت است؟ چگونه سید حسن نصر الله می تواند حکم به آزادی حجاب در موسسات اختصاصی حزب الله بدهد و هرگز شیعیان لبنان را علیه زنان بی حجاب حرکت نکند اما در ایران امری غیرمجاز و نامگذاری شده است و سالهاست که مسئله حجاب یکی از عوامل دوقطبی سازی و تشتت است. و تنفر اجتماعی در ایران شده است؟ اگر شرایط و مصلحت ویژه ای عامل این مدارا و پذیرش تکثر سبک پوشن و زندگانار دا چنار الب

ادله و شواهد بسیار بر سیاسی – و نه شرعی – نحوه برخورد با مسئله حجاب در ایران است. اگر پای شرع در میان بود، نباید حجاب زنان اهل کتاب و اقلیت‌هابر و زنی و نیز تور پای شرع در میان بود.
در حالی که باید با بی حجابی و شله حجابی در انتخابات و راهپیمایی ها و برخی تجمعات انقلابی نیز برخورد کرد و نه آن را که بر عکس در گزارش های سیما به عنوان سندی بر حمایت اقشار مختلف مردم از نظام منعکس می گشت.

بوی سیاسی کاری و محوریت قدرت و سلطه طلبی سیاسی و اجتماعی و سوژه سازی برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های بسیار حادی که کشور با آن روبروست، از این بساط ارشاد و گسیل ون به میادین متصاعد است و همین امر باعث می‌شود که مردم را بیشتر کند. حتی قشر وسیعی از زنان کاملا محجبه از این پروژه سرکوب و انحراف اذهان است و کاربرد مهم آن برای اقلیتی بسیار محدود است که نظام باید پیوسته مشتهای گره کرده آنها را در دفاع از حکمرانی فشل و ناکارآمد و آغشته به انواع مفاسد خود بسته نگه دارد. به آنان وانمود کند که با چنین احساس دینی در حال ستیز با استکبار جهانی و عوام.

دکمه بازگشت به بالا