عمومی

خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

مجموعه آبشار شیرآباد از هفت آبشار کوچک و بزرگ است که به نام ناآبشار شیریزا است. این آبشار جزو میراث طبیعی و ملی ایران و از جاذبه های تورمگری استان گلستان محسو.

آبشار شیرآباد که به نامهای آبشار خان ببین، آبشار آقا خان ببین شده تهفت آبشار شیرآ یکی از جاهای رامیان استان گلستان است که در میان پارک جنگلی دیدنی رامیان استان گلستان پارک شنگلی سرسبز گ کیبا این آبشار زیبا در ۵۵ کیلومتری شرق گرگان و بین شهرهای علی آباد کتول و آزاد شهر و حدود هفت کیلومتری جنوب شهر خان ببین قرار دارد.

مجموعه آبشارهای پلکانی شیرآباد از 12 آبشارهای کوچک و بزرگ تشکم می شود که می دانیم که شیرآباد از 12 آبشارهای پلکانی است. البته این مجموعه به داشتن هفت آبشار معروف است و ازاین‌رو، به آن هفت آبشار شیرآباد ن.یز. اولین آبشار این مجموعه از انتهای پارک شیرآباد در دو کیلومتری روستای شیرغ. ارتفاع آبشار اول از سطح دریا ۳۰۸ متر و آبشار هفتم ۳۸۵ متر است.

هر یک از آبشارهای شیرآباد بر ویژگی‌هایی که دارند به نام‌وایی‌هایی مانند عروسای پنهم هستند. آبشار اول ۲۵ متر و آبشار دوم ۱۲ متر ارتفاع دارد. عمق حوضچه‌های آن‌ها نیز به ۱۰ متر می‌رسد. ارتفاع بلندترین این آبشارها به 35 متر می رسد و در پایین آن حوضچه ها با عمق 40 است.

آبشار دوم شیرآباد خان ببین از نمای بالا که ه قشه ی ایان ات و یان ی ای ای آ ا ا ا ی ی ی ی ی ی ی ایان

دکمه بازگشت به بالا