عمومی

خواستگاری یا سوداگری؟ – گزارشگر یک

با یکی از مراجعین دفتر کار مشاوره می‌کردم که منشیچه‌ای یادداشت اسامی مراجعین را نشانم داد و با ایماء اشاره کرد و گفت‌وگوکننده‌های بعدی هستند که تبرعا کارش را قبول کنند. فی ز ه که غض و شکش اشکش، ز ز ز ز ز ز ز ز ز ه ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال س اال کام اد:

آقای وکیل! من پسر عمه‌ای دارم که سالهاست خواستگارم است وهرچه بزرگترها نصیحتش می‌کنند تا دست بردارد و بگذارد من درسم را بخوانم و خودش هم به‌اش برسد نمی‌تواند زندگی کند که چند ماه پیش به بهانه‌ای عیادت از پدرم آمد خونه امون، چند دقیقه نگذشت که گذشت. دوباره خواستگاری را پیش کشید، پدرم که از مخالفت من مشخص بود گفت هرچه مینا بگو… که یکدفعه صادق شروع کرد به تهدید و داد وفریاد… پدرم زنگ زد به عمه‌ام که با پسرش حرف بزنه که یکدفعه صادق شروع کرد به شکستن شیشه های اتاق و …خواهرم بدون اینکه متوجه بشیم زنگ زده بود110 و چند دقیقه بعد از رسیدن ماشین کلانتری و نوشتن گزارش مامورین گفتن همگی بیاید کلانتری برای تکمیل فرم شکواییه …

داخل کلان بودیم که عمه و شوهر عمه‌ام وارد شدند و با مادرم شروع کردند به صحبت …که تری صادقتری میده دیگه مزاحم نشه و شما هم رضایت میدید تا قضیه همینجا ختم به خیر بشه، حرف میزد که نگهبانی در کلان موبایل داشت. به دست وارد شد و گفت این گوشی خیلی زنگ میخوره نوشته پدرجون … ،گوشی را که گرفتم بابام با بغض و ناراحتی که معلوم بود از حرفی که میزنه راضی نیست گفت:بابا این دفعه را گذشت کن تا نوبت بعد اگر غلط زیادی کرد. خودم با همین ویلچر وعصا آدمش میکنم منم حرف بابا را زمین نگذاشتم وقبول کردم…

داخل حیاط کلانتری بودیم که صادق رو به مامورین کرد و گفت: من میخوام این دختر و از دست مامان مواد فروشش نجات بدهم خود مینا هم خبرداره که مامانش با همین کیف دستی اش مواد جاساز میکنه و توی محل جنس به جوان های محل میفروشه!! از تعجب زبونم خشک شده بود و کم مونده بود شاخ در بیارم که یکدفعه یکی از مامورها با عجله آمد، زیرگوش رئیس کلانتری حرفی زد، رئیس هم بی معطلی دستور داد به دست مامانم دستبند بزنند…

فردا صبح مادرم را گذاشتم بعد از حمل مواد راهی زندان شد و از بیست و روزش بازداشت شد، یکی از همیه ها لطف کرد، سند تا مادرم آزاد شد، بعد از آزادی مامان رفتیم سراغ مامورینی که آنشب گزارش همه ی مامورها می گفتند که مشخص است. صادق با نقشه قبلی برای مامان پاپوش درست کرده و…ما هم به این معناست که همین حرف ها برای تبرئه مامان کافیه هیچ اقدامی نکردیم،دیروز که نامه اجرای احکام صادر شد متوجه شدیم دادگاه دفاعیات مادر را قبول نکرده اند…

با بررسی دادنامه‌ی صادره و دستور قاضی اجرای احکام، متوجه شدم کار گذشته و هیچ اقدامی و قابل طرحی وجود ندارد.

مستند به ماده 56به بعد از قانون مجازات اسلامی بهره مندی از محکومیت علیه مجازات های جایگزین حبس از جمله امیتاز پابند الکترونیکی شرایط شرایطی است که از جمله جلب رضایت شاکی یا پرداخت خسارات وارده و یا مستند به ماده 58 گذشت نیمی از مدت حبس در حبس های بالای ده سال می شود. و یا گذشت یک سوم مدت حبس در مجازات های حبس کمتر از ده سال که به داکمای الحبس شت یا می شود.

برای مادر مینا با داشتن شوهری وجود دارد و چند بچه ی قد و نیم تحمل می کند از زمان حبس کاری سوم و سخت بوده است تنها راهی که ممکن است این مسیر را کوتاه تر کند،موافقت معاون دادستان به عنوان رئیس اجرای احکام کیفری با درخواست. مرخضی و سپس سررسید زمان مقرر برای پابند الکترونیکی .لذا قرار شد جهت طی تشریفات قانونی ابتدا مادر مینا خودش را به زندان معرفی کند تا پس از این استفاده از کیفیات مخففه مرحله شود.

در ملاقات با معاونت محترم دادستان، شرایط سخت زندگی خانواده کودکی محکوم علیه از جمله عواملی هستند که پدر هاشرایط تحصیلی بچه ها، گواهی بهزیستی در شرح وضعیت اقتصادی و زندگی محکوم علیه و…شرح داده،با کمک و مساعدت ایشان می شوند. تا مادر مینا پس از چند نوبت مرخصی،باقیمانده ی مدت حبس را با پابند الکترونیکی طی.

نکته ی حقوقی

ماده ۶۲ قانون قانونی اسلامی در این خصوص چنین شده است:

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا هشت درجه، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایطی که در تعقیب مراقبتی انجام شود، به حبس را بارضایت وی در محدوده مشخصی از سیستم نظارتی (سیستم)های الکترونیکی قرار می دهد.

ثبت- دادگاه در صورت لزوم نمی تواند را تابع تدابیر نظار تی رعرد دق ذ کر شده است.

حال اص ق آن ک اهش ح ه ب ۹۹ ۹۹ ۹۹ ۹۹ (ح ی ک اهش جازات) د ت ​​ی ی ی اه احش زاس زار:

ص ات ای ماه ر م ه ه د د ، و و چه از ز از زام

قانون3ـ قوه قضائیه می‌توان برای اجرای تدابیری موضوع این ماده یا سایر مقرراتی را که به‌موقع آن را تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌دهد، با نظارت سازمان‌های زندان‌ها و سازمان‌های آموزشی و تربیتی کشور از توانایی بخش خصوصی استفاده می‌کند. آیین¬نامه اجرائی این گزارش توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان¬ها و تهیه آموزش و پرورش و آموزش کشور می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

مردادماه امسال برای اعمال پابند الکترونیکی ابلاغ می شود که یکی از نکات قابل توجه این دستورالعمل است، تعریف محدوده رفت و آمد محکوم علیه به طور مشخص است. و نقاط جغرافیایی که بیشتر اوقات در آن منطقه اسپری معدوم می شود از سوک وی اله ایا و مکان های جغرافی که بیشتر اوقات به خاطر مصدومیت بیشتری دارد.

وکیل دادگستری-شیراز

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا