استان ها

خوزستان را باید به الگویی برای توسعه و پیشرفت کشور تبدیل کنیم / هیچ پروژه‌ای نباید بدون تامین اعتبار آغاز شود

خوزستان را باید به الگویی برای توسعه و پیشرفت کشور تبدیل کنیم پروژه‌ای نبرای توسعه و پیشرفت کشور تبدیل کنیم.

استان خوزستان با توجه به اینکه هیچ پروژه‌ای نباید بدون مجوز شروع شود، گفت: پروژه‌ها در استانی که وجود دارد، خوزستان باید سردمدار توسعه کشور باشد، بنابراین باید در این سطح کار را دنبال کنیم و به الگویی برای پیشرفت کشور تبدیل شویم. .

به گزارش خبرنگار گزارشگر یک از اهواز، صاق خان ر ر اَی راه اَسان با س ان م ا ا ا ا ه ای زه اتاد ای ،اش شاش اشایه سازمان مدیریت برنامه ریزی خوزستان اظهار کرد: این گزارش نشان می‌دهد که برخی از آنها پروژهها معتبر استها را دریافت می کند اما سهمی در پیشرفت و توسعه استان ندارد، بنابراین باید در تصویب پروژه ها و اقداماگر باید انجام شود، کار کارشناسی بیشتر انجام شود.

او گفت: مسئولان دستگاهها باید نظارت کام را ر اجای اداش ب ای ظای ظاب ز از د د گ اه آغ آغ ز ز ز از ز از ن ا ا ا قق قق ت ت ت ت ت ت ت. اجرا می شود نظارت کافی را داشته باشید.

استاندار خوزستان با بیان اینکه هیچ پروژه ای نباید بدون تامین اعتبار آغاز شود، افزود: پروژه‌های آغاز شده در استان وجود دارد، خوزستان باید سر توسعه کشور باشد، بنابراین باید در این سطح کار را دنبال کنیم و به الگوی لری پیشرف کو.

نماینده عالی دولت در خوزستان در خصوص روند افتتاح پروژه‌ها و نظارت‌ها بر آن‌ها تاکید می‌کنند: پروژه‌های توسعه پروژه‌ها و نظارات بر آن‌ها مردارور.

خلیلیان سازمان مدیریت برنامهریزی را یک بازوی نظارتی خواند و تصریح کرد: ایر استانداری قرار دارد، بنابراین باید از طرحهای جدید مراقبت شود و با استفاده از اعتبارهایی که در سال ۱۴۰۱، روند رای داریم تغییر دریافت کنید.

او ادامه داد: مجوزها باید به پروژه ها و طرح هایی اختصاص پیدا کند که نقش داشته باشد اساسی در توسعه استان ایفا می‌کند.

استاندار خوزستان در پایان با تاکید بر ضرورت رفع نام تولید، افزودن: دستگاه ها در استعلامها را طولانی می‌کند، زمان تولید باید برداشته شود./ پیام

دکمه بازگشت به بالا