عمومی

در امتداد سیاست همسایگی – گزارشگر یک

این تحول می‌تواند در روابط بین‌المللی ایران بین بلوک‌های غرب و و در حوزه‌های «انتقال انرژی»، «زنجیره انتقال کالاهای منطقه ای» و «دیپلماسی کریدورها» ایجاد شده و در راستای تقویت سیاست‌های مستقل خارجی. کشورمان به عنوان یک قدرت منطقه ای شود.

فهم مفهومی و تاریخی اروپا در سازه غرب

اروپای بعد از جنگ جهانی دوم به توسعه روابط همه جانبه سیاسی-نظامی و اقتصادی یکامر چ ز باآ یک ز ز ز از ز ای ه ای ا ام ان و م ا آن ق، و و و و و ا ا ا ف ف ف ی. امروز هم اصلی سیاست خارجی اروپا، به ویژه سه کشور قدرتمند آلمان، بریتانیا و فرانسه، بر این است که حفظ و تقویت روابط «فرآتلانتیک» (روابط اروپا و آمریکا) برای حفظ برتری بلوک غرب در سیاست های استاندارد جهانی است. حتی از نظر گفتمانی هم، فلسفه صلح اروپایی بر پایه این مفهوم نهاده شده است. به همین دلیل، استدلال ها از ترامپ و سیاست «آمریکا نخست» متنفر بودند، چون معادله فراآتلان را تضعیف می کرد و از نگاه اروپایی ها در نهایت به تقویت بلوک رقیب در شرق روسیه، چین، هند، ایران و و حتی ترکیه می شد. اک با بازگش ج بای ئی ه ر ه م م ی و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ار ااپ جه یات جهار اار اس.

علی رغم چالش های جاری اروپا مانند پدیده پناهندگان، ظهور افراطی، بحران های انرژی و غذایی که با جنگ جهانی تشدید شده است، همچنان می توان به صراحت گفت که اروپا یک قطب مهم در معادله سیاست جهانی، به ویژه: الف، در حوزه های مختلف. نقش نفوذ در نهادها و موسسات بین المللی و تاثیرگذاری در شورای امنیت و قطعنا. ب د زه ه ای ف و ایی از ز ک ک ​​ا و د ا … و ج زه ه ای ک ا ا اق ایه گذایه به ویژه که روابط بلوک شرق و به مانند روسیه و چین، هند و ترکیه با اروپا در قالب های مختلف دوجانبه و چندجانبه ارتباط بر جبر تاریخی و جغرافیایی در حال پیشرفت است.

ضرورت تقویت روابط با اروپا

برای ایران هم باز بودن های ارتباطی همه جانبه با کانال اروپایی در قالب دوجانبه، چنده و حتی در گروهی «اتحادیه قالب اروپایی» برای حفظ معادله روابط بین المللی کشورمان و همچنین بیشتر یافتن برای بلوک شرق، به ویژه در مقابله با آن. ائتلاف سازی سیاسی آمریکا بر ضد ایران، یک اصل استراتژیک در پیشبرد سیاسیکا بر ضد ایران، یک در پیشبرد سزاسیرج. برخی تحریم های اقتصادی ظالمانه آمریکا در موضوع ایران به نوعی ناکارآمدی اروپا در معادله روابط با ایران را اعیان کرد، اما روابط ایران و اروپا نباید صرفا به روابط اقتصادی تقلیل شود. به واقع، در کنار روابط اقتصادی و جذب سرمایه گذاری ها، انرژی و انتقال تکنولوژی، همزمان ژئواستراتژیک ایران و اروپا در حوزه های همکاری های منطقه ای و برنامه هسته ای کشورمان هم بسیار مهم هستند. تقویت روابط با اروپا بی تردید بر ارزش نقش استراتژیک ایران در صحنه سیاست های آمیه.

در قالب مفهوم سازي فوق العاده، و در خصوص مهمات خارجي به «منطقه گرايي» در پيشبرد سياست ايران در حوزه هاي خلیج فارس، قفقاز و آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و شاماتی که در حوزه مدیترانه قرار دارند، تداوم و روابط تقویت می شوند. با اروپای شرقی و مرکزی به عنوان نقطه امتداد سیاست ادغام اقتصادی و سیاسی ایران در حوزه همسایگی و اتصال به منطقه ای انتقال کالاها و تحقق ژئوپلتیک کریدورها، بر مهم منطقه ای و بین ایران بین المللی می افزاید. به واقع، در شرایط تنازع ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی با بلوک غرب (آمریکا و سه قدرت اروپا و متحدانشان در منطقه و آسیا)، حفظ و تقویت روابط با دوستان جدید در اروپای شرقی و مرکزی برای تغییر روابط روابط پلتیکی کشورمان با معادله غرب اروپا می شود. کشای اپایی ش و م د اهی اپایی ه، اما باد و اقای ب ص ا ا اپات پای دای اار.

سایتهای ادغام سیاسی-اقتصادی اروپا

اکنون دو متفاوت متفاوت در حوزه ادغام اقتصادی و سیاسی اروپایی وجود دارد. نخست، تعداد اعضای مرکزی ادغام از 6 عضو اولیه به 28 عضو رسید موتور محرکه ادغام اروپا در مرحله اولیه دستیابی به اهداف اقتصادی بود. اما اکنون شامل سیاسی و هویتی هم می شود که با مرکزیت بروکاش دارد تا روند اما هنوز شامل هویتی می شود اماش دارد تا روند اما اکنون شامل شود. البته جنگ اوگراین بر پیچیدگی های این موضوع اضافه شده است. در این روند، شیوه ادغام اقتصادی از اقتصادهای اقتصادی مربوط به اروپای شرقی و مرکزی (برگرفته از میراث شوروی) به تجارت آزاد بلوک غربی با ایدئولوژیک لیبرال-دمکراسی تغییر شکل داد. همین ادغام اقتصادی- سیاسی را پیچیده و با مشکلات عدیده روبروی اران کهو ار تای و موضوع موضوعی اقتصادی- سیاسی را را رای داد. ای .ای در حال تغییر است. نتیجه این شی باعث شده که یک احساس عمومی در سی. ای. ای آید که آنها با غرب اروپا تا اندازه زیادی متفاوتند، هر شرود مین حس ناراحتی این حس تفاوت با غرب اروپا، بر موقعیتهای سی. ای .در حوزه هایی مانند ادغام، نوع مشارکت اقتصادی و سیاسی، گفتگو و گفتگوی میان اعضای اتحادیه اروپا در موضوعاتی مانند پدیده پناهندگان، ظهور راست افراطی و … و تنظیم سیاست خارجی با دنیای خارج از اروپا از جمله. با روسیه، ایران، ترکیه و سایر کشورهای چین تاثیر می گذارند.

اتصال های کریدوری و زنجیره انتقال منطقه ای

ر یایطی ، ی واط بای ای اار ی و م ه ه ه ژئ و ژئاک ر ر ی ایان چنین فرصت هایی را می توان در مقابله با روابط بین المللی کشور و همچنین در ارتباط با شبکه های کریدوری و انتقال منطقه ای کالاها و انرژی و در قالب «سه ابتکار» موجود زیر در بین سی. ای. ای جستجو کرد.

ابتکار 17+1**

این ابتکار همکاری فرامنطقه ای بین چین و اروپای شرقی و شرقی و مرکزی است که در. هدف این ابتکار تقویت اقتصاد محلی و سرمایه گذاری در توسعه زتیرساو سرمایه تقویت جمل های گس. ای .ای برای دستیابی به توسعه متوازن در مقایسه با غرب اروپا است. این در حالی است که این حوزه است (به استثنای صربستان، ملداوی، بلغارستان و تا حدودی مجارستان) با آمریکا و ناتو روابط نزدیکی دارند و به روسیه متعصب و بدبین هستند. از ای حاظ راط یای و اقای آا با یکا و ک ب و ااط واط های سه نمونه متفاوت جدی سی. ای. ای قاب اکار 17+ 1 باچی کث اکث ای کش ای ا ا ا اکای و ب ای کاس ض ایای ران هال خیای

ابتکار بی-9***

لهستان و رومانی یک ابتکار مشترک به نام بی-9 دارند که شامل لهستان، رومانی، بلغارستان، اسلواکی، مجارستان، جمهوری چک و سه کشور حوزه بالتیک یعنی استونی، لتونی و لیتوانی می شود. این ابتکار در سال 2015 تشکیل شد و ویژگی مشترک آن تقویت این کشور در شرقی ترین نقطه پیمان-امنیتی ناتو و همچنین ایجاد ارتباط مشترک از تهدیدات و گرایش به آمریکا است. ر اس ای اب ار یار ی ات اس تایه گذای ح ف جایگزی و جایگزی ت ات.

ابتکار سه دریا (آدریاتیک- بالتیک- سیاه):****

این ابتکار شامل 12 کشور حوزه سی. ای. ای شامل اطریش، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، لتونی، و لیتوانیوانا ییمو لیتوانی، مجارسای شامل اطریش، بلغارستان، کرواسی، جمهوری هدف تشکیل این ابتکار ایجاد گفتگوهای منطقه ای و ارتباط بیشتر توسعه ای و دیجیتالی در امتداد یک مرکز شمالی-جنوبی از دریای بالتیک تا آدریاتیک و دریای سیاه در اروپای شرقی و مرکزی است. موضوع اصلی این ابتکار اتصال ریلی بندر کنستانا در سواحل دریا ای سرد آن در رومانی کیدان در رومانی به کنستانا در سواحل دری ای اکار ای بایی «ان« ««ای »ان» باخ »س خ اخ زه ا اق ال ا ا ا ا ه ه ای ش ای ح. آمریکا و آلمان هم به عنوان شریک در این ابتکار فعال هستند. این ابتکار بیشتر آمریکایی و سیاسی برای جذب گر اروپای شرقی دارد. منطق مطرح شده هم این است که کشورهای غرب اروپا اتصالات مدرن جاده ای، راه آهن، خطوط برق، لوله های نفت و گاز را دارند و برابر با هم ادغام شده اند، اما اروپای شرقی و مرکزی از این زیرساخت ها مدرن محرومند.

مهم ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در توسعه سیاست همسایگی

در این شرایط، ویژگی های متفاوت سیاسی و اقتصادی اروپای شرقی و مرکزی، فرصت های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک برای ایران فراهم می کند تا سیاست منطقه گرایی خود را در امتداد حوزه همسایگی و با اتصال به اروپای شرقی و مرکزی و باز کردن راه حل کنید. تجارت به حوزه آسیای غربی و جنوبی تقویت کند.

ر زه ژئ، ش ش ش ش ه ه ای اپای و ح اهای یای ق اق ق ای و ای. ضی از ای یا ه د ا ایخی و فیافی فیایش ه و و ق د د ا ف ف ف ر ر ر ر ر ه غ و یژه یژه آ آ آ آ آ. ای یژگی یک ف یک ی ایان جه ا اد هان ه ا ا ا ا ا ا و یکا ژئ اس ایگی ی ی. به عنوان یک قدرت منطقه ای، بی تردید کشورمان در آینده با چالش متعارض کردن زهای ماور. ر چ ض ، ، ا ا ا و و ای ماطق جاطق جغ فیافی فی ح ه ه ه ای اپ ای فز ایافز فزافز ایای.

ر زهاک ، ، های ج جان و چاط واط اقای یاز م وای و فقی یش و ااط ف اد. پیش از این، چینی ها با ابتکار17+1 به گونه ای از این منطقه را در یک قالب دیدند، اما به دلیل تفاوت های بین این کشور به موفقیتی دست پیدا نکردند. اکنون اروپای شرقی و مرکزی به دلیل اشباع بازارهای مصرف اروپا در جستجوی بازارهای جدید اقتصادی و سروسامان ارائه رقابت های جاری اقتصادی برای توسعه فعالیت های تجاری خود هستند. در حال حاضر، غرب اروپا بسیاری از منابع سرمایه ای و صنایع خودر رای ه آسی. اما ارسال سی. ای .ای چندین متنوع صنایع و تجارت و جذب سرمایه گذاری دارند. در بسیاری از این کشورها باید یک تکنولوژی آلمانی یا فرانسوی را خریداری کنند به قانون اقتصاد از سیاست مستقل در رشد اقتصادی روی آورده اند (مثل مجارستان). ایران و سی. ای. ای می رود از طریق سرزمین و بنادر ترکیه در دریای سیاه و سپس بلغارستان، یونان و رومانی و سپس راه ارتباطی ریلی، جاده ای و دریایی به ایران به تجارت منطقه ای کالاها در بازارهای اروپای شرقی و مرکزی و منطقه خلیج فارس، آسیای جنوبی. و شرقی باشند.

· CEE: کشورهای اروپای مرکزی و شرقی

**ابتکار 17+1

*** ابتکار B-9

**** ابتکار 3 دریا

65

دکمه بازگشت به بالا