سلامت و دانش

زمان و مکان برگزاری کنگره رادیولوژی؛ حامی دکتردکتر

دکتردکتر حامی کنگره رادیولوژی ایران در سال 1401 : کنگره رادیولوژی ایران همه ساله میزبان مهمانانی از سایر دنیا است.همچنین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در حاشیه کنگره رادیولوژی ایران محلی برای نمایش آخرین تجهیزات تجهیزات پیشرفته که توسط شرکتهای داخلی و یا شرکتهای بین المللی ارائه می شود. می‌گردد.

فعالیت‌های علمی انجمن رادیولوژی ایران شامل کنگره‌های سالانه است که مهم‌ترین آن‌ها کنگره رادیولوژی ایران، بزرگترین گردهمایی‌های رادیولوژیست‌ها و سایر متخصصین علوم مرتبط با رادیولوژی هستند.

زمان و مکان برگزاری کنگره رادیولوژی؛  حامی دکتردکتر

دکتردکتر، حامی کنگره رادیولوژی ایران ۱۴۰۱

شرکت دکتر دکتر به عنوان یکی از بازیگران صنعت سلامت الکترونیک کشور، علاوه بر ارائه خدمات آنلاین پزشکی و سلامت، با حضور خود را به عنوان کنگره مالی مالی امسال اعلام کرد.

با پزشکان و مراکز درمانی منتخب سراسر کشور تنوبت دکتر ش شاوره آزشکان و مراکز درمانی منتخب شد مشاوره تلفنی ی ی سام اه ت و اات پزشکی ب ا ا ا ا ز ز ز 15.000 ط و و یشایشگاه ف اال پی و آای

زمان و محل برگزاری کنگره رادیولوژی سی و هفتم

ی و هف ی ک ر ای ایان م ه یش سود ی ا ال ی اد گزاد بار خ های یای تاف ه ا ا ا ا ا ی ی کنگره رادیولوژی ایران مراجعه کنید.

دکمه بازگشت به بالا