عمومی

زنگ خطر خشونت در جامعه را بشنویم


خوب یا بد است حوادث و اتفاقات بعدی مروری مختصر والبته دردآور است. برزن با لبخندی کریه و زنده به نمایش گذاشتن تا تصویر زورگیری خیابان نیایش وخفت گیری زنان برای بردن گوشی موبایلشان و رسیدن به ایستگاه مرگ مهسا تراژدی دردآور است از آنچه مردم ایران این روزها شاهد آن هستند!

دکمه بازگشت به بالا