استان ها

ساخت دستگاهی برای بررسی کفایت همودیالیز

پژوهشگران کشور در یک ابداع پژوهشی ارزشمند، موفق به ساخت و آزمایش موفقیت‌آمیز شده‌اند که می‌توانند به میزان کافی دستگاه‌هایودیالیز را ارزیابی کنند و درست انجام دهند.

به گزارش گزارشگر یک، دستگاه بیماری از کلیه‌ها، حالبها و مثانه تشکیل شده است. این دستگاه مسئول پاکسازی خون از سموم مختلف و حفظ تعادل آب و الکترولیت است. نارسایی کلیوی به آسیب موقتی یا دائمی کلیه اطلاق می‌شود که مردام به دست یکاش برسد. آسیب کلیوی می‌تواند شروعی داشته باشد یا به‌صورت اتفاقی بیفتد. وقتی صدمه کلیوی به حدی برسد که نیاز به درمان همه افراد داشته باشد، بیمار در مرحله نهایی نارسایی قرار گیرد. متأسفانه اولین مرحله نهایی نارسایی کلیوی افزایش معناداری در حال توسعه در

ر عیسا ه گف ه ققان ف یای ه نام هایز ، شای ت ای ا ات ت ائ ل ا ا ئ ا ای راهش ک ا ا ا ا ا ا ه ه . گرچه کیفیت و طول عمر بیماران در چنین وضعیتی پاییندر وشز افراد عا.دی برچه کیفیت زندگی و طول عمر بیماران در چنین وضعیتی ارزیابی بقای بیماران دیالیزی هنوز هم قابل توجه است و عوامل زیادی در این م. در مطالعات مختلف، امید به زندگی بیماران همودیالیزی از سه سال برآو. یایز داق فای ا ات که و و ا اضافه زاز ن خ اج و خ اخ ا اک و ا ای و ب از و ب از رایی. این فرآیند در صورتی که دارای قابلیت مناسبی باشد، خواهد بود که با استفاده از کیفیت‌های کفایت قابل قبول در صورتی که دارای تأثیر مناسب خواهد بود

پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پژوهشگاه استاندارد کرج با همکاری یک مؤسسه خصوصی در این اقدام ویژه پژوهشی کرده‌اند که در آن دستگاه برای تعیین کفایت دیالیز ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است.

ای گاه ک و و ه اج ات ا ایی ایی ادازه ه ر ی ای یاه گاه وان آن رای ر اف راف.
رهای مان ق شان ی و ج ج اجای ای گ گ گ د گ گ اه یای پیش ف ز ز ز اق زاشی خای.

ه گف ی پار یی یی م م شگ پزشکی پزشکی ز ز ز ز زار «« «اه ««ای، ج ات رایز واق در این روش مواد یا وسایل دورریختنی یا یک‌بارمصرف استفاده نمی‌شود و از مهن و از این تریش. همچنین نیاز به نمونه گیری از خون بیمار و بررسی های آزمایشگاهی نخواهد بود.

آن‌ها افزودند: «ما در این مطالعه، روشی را برای اندازه‌گیری میزان انتقال الکتریکی محلول خون طراحی کرده‌ایم که امکان اجرای آن بدون تماس با محلول امکان‌پذیر است. این مهم با استفاده از روش تصویر خازنی و ارزیابی امپادانس امکان پذیر است».

بر اساس نتایج به دست آمده، این روش برای شرایط بالینی بسیار کاربردی خواهد بود و پژوهش‌های آینده در این زمینه می‌توانند برای مصرف داروها در ورودی و خروجی دستگاه دیالیز شوند.

یافته‌های پژوهشی فوق و شرح دقیق دستگاه‌ها در یک مقاله علمی پژوهشی دزر «فصلیودشن شندر شُهدر «فصلیام شر. این نشریه مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا