عمومی

سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد

برخی از فروشندگان می‌گویند: «کارتخوان نداریم. پول نقد بدهید!»

به گزارش گزارشگر یک، روزنامه اعتماد نوشت: «نزدیک به ۲۰ روز پس از اعمال قوانین جدید برای مالیات‌های مالیاتی از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان، حالا مالیات مالیاتی به اصناف خرد شده نیز کشیده می‌شود و برای این که درآمد خود را کمتر از میزان تعیین‌شده نشان‌دهنده استفاده از کارت‌ها برای پرداخت هزینه‌های خودداری کنید. می‌کند و در عوض وجه نقد می‌پذیرد یا به می‌گویند که مبلغ خرید را کا. این امر نه در فروشگاه‌های بزرگ که به خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها کشیده می‌شود. نکته در این است که امتناع فروشندگان از کشیدن کارت، محدود به خریدودی بر مبالغ یدا شنم مبالغ است نکته در این است که امتناع فروشندگان از کشیدن کارت. این در حالی است که گزارش‌هایی از فرار مالیاتی برخی از پزشکان، بیمارستان‌ها یا حقوق غیرقانونی منتشر می‌شود و اکنون با اجرای مالیات‌ها از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان، حتی خرده‌فروشی‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. گرچه مشاهدات میدانی نشان می‌دهد درصد کمی از اصناف استفاده از کارتخوان را کنار گذاشته اما به نظر می‌رسد که با روند «دومینووار» کنونی، بانک اطلاعاتی از تراکنش‌های کارتخوان به سمتی برود که در بازارهای مختل، «پول نقد» مهم‌ترین عنصر برای خرید و فروش است. باشد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند از خدمات بانکی نیز استفاده کند.

چه اتفاقی افتاده است؟

در گذشته تعیین مالیات اصناف بر اساس توافق و چانه‌زنی بود. به این صورت که ماموران مالیاتی به اصناف می‌رفتند و بر اساس آن، بر اساس قانون جدید در این زمینه، همه چیز به هم ریخته می‌شود و یک دستگاه پوز یا همان کارت‌خوان ملاک پرداخت می‌شود. گف ه ی که م ات م کای راک تاک خان ه ه ه ن زان آن مای ای یاق اق ات صات صاص صار صار صار صار صار صار.

سال گذشته مالیات‌ستانی از اصناف در چهار گروه طبقه‌بندی شده بود. دسته اول آنهایی در یک سال بین صفر تا یک میلیارد تومان پول تراکنش کارتخوهان در یک سال بین صفر تا یک این سه برابر مالیات سال ۹۹ را باید تا سقف پنج میلیون تومان پرداخت کنند. اگر دَه تا دستگاه کارتخوان را هم داشته باشید، حساب می‌شود. گروه آنهایی از یک میلیارد تا سه میلیارد تومان تراکنش در کارتخوان ها هستند این افراد سه برابر سال ۹۹ و ۱۰ میلیون تومان باید بدهند. گروه سوم اصنافی هستند که بین سه میلیارد تا چهار میلیارد و هشتصد میلیارد تومان تاراد هشتصد میلیارد تومان تارا هستند. ای افاد ظهای اظهار پ و ساق راک راک کان خان ه ا ا ار ی اماکث ی تان بان مای یات

به نوعی اطلاعات اصنافی که در این طبقه بندی می‌گیرند، صحت سنجی قرار می‌گیرند. از یی ه «« «ایاک» سازان مای ی ی ی ا ا ا ا ز ص ای از ر ص ای از یک ض یی که ا ا اس اوت یات خاف عنوان مثال برای موبایل‌فروش‌ها این ضریب 30 درصد است و آنها باید 30 درصد از پنهانی‌های پنهانی که از طریق کارت‌خوان‌ها به دست‌آورده‌ها به عنوان حساب‌های پرداخت‌شده ارائه می‌شوند، باشند.

چقدر درآمد پیش بینی شده است؟

در بودجه امسال، از کل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۵۳۲ مید لت، ۵۳۲ یعنی منابعی که 35درصد از عمومی دولت وابسته به مالیات هاست است. مالیات بر درآمد افراد حقوقی مهم ترین منبع قابل اتکا برای درآمدهای مالیاتی دولت است. این پایه مالیاتی تا ۴۲ درصد از کل مالیات را بر دوش می‌کشد. مایات ر شخ چشم قیقی ب ا ا ه ۱۶ ، س س ت ثی اثیای ر قق ی اع قق د ای مای یای د اخاص خاه. پس از پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر و خدمات دومین پایه پولی مهم است و حدود 25 درصد از درآمد دولت را تامین می‌کند، اگر صاحبان دستگاه‌های کارتخوان به فرار مالیاتی اقدام کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟

چرا مالیات بر کارتخوان ها مشکل ساز می شود؟

یک کارت را به‌تازگی دریافت کنید و مبلغ آن را در یک کارت ذخیره کنید اما صاحب وام می‌خواهد با این پول، مبلغ ودیعه اجاره خانه خود را بالا ببرد. بنابراین باید به یک صاحب کارت خوان مراجعه کنید و از او بخواهد کبور به یک صاحب کارت خوان مراجعه کنید و از او بخواهد کبور ارداشته شود. این کار بسیار ساده است اما با برنامه جدید مالیاتستانی از تراکنش ڌارتخوان هیا چنامای چ. یا ممکن است یک فرد مسکونی خود را فروخته و مبلغ آن را در حساب مربوط به کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند در دادوستدهای بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد را افزایش می دهد. . در واقع با هر تراکنش صاحب کارت باید «یک درصد» را بدهی. چنین چیزی آشفتگی در بازار به وجود می‌آورد.

گروهی از اصناف مانند فروشندگان لوازم خانگی یا موبایل یا خودرو به این موضوع اعترا. دلیلش هم مشخص است. این اصناف ممکن است تراکنشهای بالاتر در کارتخوان خود را داشته باشد باخش زیا دیی این اصناف ممکن است اکنشهای بالاتر در کارتخوان خود داشته باشد. چه کسی قرار است اینها را صحت سنجی کند؟ سازمان امور مالیاتی می‌گوید صاحبان کسب و کارها و اصناف مختلف می‌توانند در این باره اظهارنامه مالیاتی و میزان درآمد واقعی خود را از تراکنش‌های کارتخوان خود اعلام کنند. اما اصول تراکنش‌هایی که با کارتخوان‌ها انجام می‌شوند، می‌توانند در ولوان خدی ابریای ما اصول تراکنش‌هایی که با کارتخوان‌ها انجام می‌شوند. در اصناف و رسته‌های شغلی مختلف این موضوع به انحاء مختلف وجود داروها که باید تکییف در اصناف و رسته‌های شغلی مختلف این موضوع به انحاء وجود داروها باشد. و اصاف خ بایک م ات ا اس یک ک ال یی یک ا ا ا ک یی یی ۱۰ ۱۰ ب ب ی ای س ی ای ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ چراکه این امکان وجود دارد، با توجه به وضعیت اقتصادی، یک فرد کالای خود را بدون سود به مشتری یا همکارش بفروشد، زیرا که موعد چک او رسیده و باید بدهی خود را بپردازد.

مقابله با فرار مالیاتی

در میان اصناف مختلف، برخی از پزشکان و وکلا بوده‌اند که راه‌اندازی می‌کنند تا مقنایی دار باشند. حتی می‌شود که در برخی از مراکز بیمارستانی نیز، از کارتخوان منسوخ شده استفاده می‌شود. در واقع صاحبان این نوع کسب و کارها می‌دهند چیزی کمتر از سقف اعلام‌شده سازمان امور مالیاتی برای گروه‌های مختلف، درآمد خود را تا کمترین میزان بدهی را اعلام می‌کنند. سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی شماره تلفن‌هایی که در اختیار مردم گذاشته شده و همچنین وب‌سایت این سازمان، گزارش‌هایی را از فرار مالیاتی اصناف تهیه می‌کند. خبرنگار ما ماه پیش گزارشی از دو مورد فرار مالیاتی از طریر دوم گاههای کیارت دون اههای کیارت دو مورد فرار مالیاتی از یکی از این متخلفان مالیاتی پزشک و دیگری خرده‌فروش خوراکی بود. با گذشت یک ماه، هنوز این دو واحد به روال قبلی خود ادامه می‌دهند، اما به شکلی جدید هستند. به این نحو که پول از پول را به صورت نقد و مابقی را به صورت کارتخوان از مشتری می کند.

فرار از شبکه بانکی

به نظر می‌رسد که مشکل بزرگتر در محل بروز می‌کند که به سمت «نقدی‌شدن» می‌شود. درست است که برنامه‌ریزی از تراکنش کارتخوان‌ها به‌تازگی اجرا می‌شود که همد این برنامه است. اما همزمان با سکوت سازمانی و وزارت اقتصاد در این باره، اعتراض اصناف مختلف به برنامه تازه، در روزهای گذشته به تعطیلی برخی بازارها منجر می شود و در نهایت ممکن است از این منابع برای فرار مالیاتی از شبکه بانکی خارج شود، بزرگی شود. اتفاقی که شاید در یک‌سال رخ ندهد اما برای اصنافی که معتقدند دخل شرود در یککسال رخ می‌دهد اما معتقدند دخلشان به هم‌ایمی است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا