عمومی

سیاست انتزاع و دولت منتزع

این عبارت را وام می گیرم تا خوانش خودم را از این گونه دولت بیان کنم .جامعه و تحولات اجتماعی را نمی فهمد و می فهمد. این وضعیت قدر انقدر استمرار می کند که در مرحله ای دیگر توان فهم جامعه را هم از دست می دهد و حتی اگر بخواهد هم ممکن نیست …این وضعیت گاهی آنقدر حاد می شود که تصمیم های مقامات دولتی مورد تمسخرمردم قرار می گیرد با زیرا. واقعیات فاصله دارد زیرا مقامات در جهان خود ساخته خود زندگی می کنند و هر انچه با تصورات آن ها سازگار نیست را غیر واقعی می پندارند و از این غافل هستند که آن ها در جهان متوهمانه زیست می کنند..ظهور عینی این گونه از دولت ها در شکل هستند. ارزیابی ارزش های رسمی و غیر رسمی و دو زیستی شدن ادمها مشاهده است… در پوشش و ظاهر و سبک زندگی ها دوگانه سازی شکل می گیرد… حکومت سبک زندگی خود را تبلیغ می کند اما جامعه دیگری می رود و هر دو به هم بی اعتنا هستند.

در عرصه جهانی هم دولتهای منتزع درستی از جهان نوین و تحولات سریع آن را ندارند. همیشه تصور می کنند سرشان کلاه خواهد رفت به همین خاطر به جهان و محیط تبین هسن مللی بی به نظر میاد دولتها از آنجا که در محیط داخلی به مردم اعتماد ندارند و با آن ها احساس بیگانگی می کنند همین حس منفی را به محیط بین المللی سرایت می دهند به عبارت دیگر می پندارند هر کس صاحب قدرت است به دنبال غارت و چپاول و تظاهر است. وفریب فرودستان است و از آنجایی که دولتهای منتزع چنین باورهایی دارند در محیط بین المللی هم جز این نیست و درکی از برابری و عدالت ومساوات ندارند… بیگانگان می دانم.

و نکته مهم و انتهایی که دولتهای منتزع همیشه در بحران بسر می برند و در مقابل با مسایل غافلگیر می شوند و از آنجا که با علوم انسانی بیگانه اند و مستقل و مستقل و صریح را بر نمی تابند و در حاشیه قرار می دهند و در محاصره افراد قرار می گیرند. متملق و سودجو نمی توانند اینده و تحولات را درست پیش بینی کنند و هر وقت مشکلی می شود به موضوع نگاه امنیتی می رسد زیرا از درک و تحلیل اجتماعی آن عاجز هستند و واکنش های انفعالی و تشدید کننده نشان می دهند.

راه برون رفت دولتهای منتزع از سیاست انتزاع آشتی با علوم انسانی بویژه علوم سیاسی و روابط بین الملل است..نشانه و مصداق آن نیز وجود رابطه مستقیم بین واقعی دولتها و رونق علوم انسانی در پیشرفته و توسعه یافته یافته است…

دولت‌هایی که نگران هستند، بیشتر از هر سیاستی از سیاست‌های انتزاع تبعیت می‌کنند.

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا