عمومی

سیراب نشو لعنتی؛ برای سیل مخوف استهبان

آقای زمین!سیراب شوی که چه؟ خیس شوی که چه؟ نم دار شوی که چه؟ سبز شوی که چه؟نخواستیم. به همین خشکی ات راضی تریم.

آقای مسئول! شاکه از هشاش تاش طاط طاع چایک چ گ و و ای وال ا ا ا ا یی ز ز از ی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا .

آقای م!اگ اطاع ه ق ق ی که خ ه ک ار واه آان ت تای تار یای رای را را شا.

آقای مسئول! فیلم های آخرالزمانی حواشی سیل رودبال را دیده ای؟

صدای ناله و شیون زنان و بچه ها را شنیده ای که زار می زنند و دنبال گمشده هایش چه ها را شنیده ای کان می کنند.

حالا ستاد بحران تشکیل بده و دنبال جنازه ها بگرد.دیگر کار از کار گذشته…

دکمه بازگشت به بالا