فرهنگی

صاحب شعر منسوب به قیصر امین‌پور پیدا شد

شعر جعلی «گاهی بساط عیش خودش جور می شود» که در سالهای اخیر منسوب به قیصر امینپور دست به دست شده است، دیگر تصاویری است که متعلق به اسماعیل فردوسی / فردوس است.

به گزارش گزارشگر یک، صفحه قیصر امینپور که با نظارت خانواده این شاعر اداره می شود، پیشتر در بخشی که با عنوان «جعلیات» ایجاد کرده است، این شعر را که به امینپور منسوب کرده است، «جعلی» خوانده و نوشته شده بود: «این شعر پرغلط از قیصر امین‌پور نیست!»

حالا این صفحه از پیدا شدن شاعر این شعر خبر و توضیح این ماجرا را به نوشتاری در صفحه علیرضا امامی، استادیار دانشگاه تهران ارجاع داده است، که چنین نوشته است: «گاهی بساط عیش خودش جور می شود،
گاهی دگر تهیه به دستور می‌شود…

اصل این شعر در دیوان اسماعیل فردوسی / فردوس فراهانی آمده است و سروده سال 1321 شمسی است اما به صورت تصویری مغلوط و از اشکال به قیصر امینپور منتسب شده است. ظاهرا به دلیل شباهت و اشتراک برخی الفاظ بیت اول آن با این عبارت از قیصر که «ناگهان چقدر زود دیر می شود» … این انتساب غلط داده و به غلط ها بیشتر شده است.

گفتم عکس را از دیوان آن مرحوم بگیرم و اینجا را به اشتراک بگذارم تا به کار مبارزای به کار مباری ب.

صاحب شعر منسوب به قیصر امین‌پور پیدا شد

صاحب شعر منسوب به قیصر امین‌پور پیدا شد

صاحب شعر منسوب به قیصر امین‌پور پیدا شد

صاحب شعر منسوب به قیصر امین‌پور پیدا شد

صاحب شعر منسوب به قیصر امین‌پور پیدا شد

صاحب شعر منسوب به قیصر امین‌پور پیدا شد

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا