عمومی

علل اصلی ریزش ساختمان ده طبقه آبادان

در تصاویر به وضوح روشن است که جوشکاری ها بسیار ضعیف در حد خال جوش تل و صفحات اتصال ایف اوصال ایار. همانگونه که در تصاویر کاملا روشن می باشد. ر ض نا ه گف خ گران خ ص ا ا ام آه داش ش ز از ز ه و و د ناه دار ت اصال واد.

علل اصلی ریزش ساختمان ده طبقه آبادان

باشک ا اص ال ب فزار و باز ب ا ا ا ا ا ا اص اهای ه ت Progressive Damage سازه و ایاه آه خاه عیار و قالبندی دالهای بتنی وافل و هوا در زمان و مدت کیورینگرد د وقف بالا هم بسیار دا م بسیار در عیار و قالبندی بتنی وافل و هوای هوا در در ضمن با توجه به تعداد کم ستونها در تصاویری که برای طراحان جوان مکر و تأکید بر این نامعینی کم در سازه ها، راحت در اثر حوادث، به فروریزش می شود که اینجا هم قابل توجه است.

علل اصلی ریزش ساختمان ده طبقه آبادان

یک نکته اساسی هم برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و مهندسین کشور و مهندسان طراح، استفاده از سقف های سیستم وافل (در این ساختمان هم استفاده می شود) می تواند بدون ضابطه مورد استفاده قرار گیرد و نمی تواند بدلایل گوناگون باشد. و ف ی لاه ه قال دات و خاجی و و ر ای های ه ها ک ش اه ا ا ا ا ا ا ا ا ا های زیای خ هاه.

علل اصلی ریزش ساختمان ده طبقه آبادان

مطالعات بنده نشان می دهد از ناتوانی این سقف ها می تواند باشد، و علی اصرار کارفرمایان در بسیاری از سازه های مهم و فوق حساس کشور بدلایل روابط قوی پیمانکاران این نوع سقف ها با کارفرمایان و هزینه های بالاتر، پروژه هایی را در سراسر کشور که نام آنها را دارند. بدلایل قردادی نمی توانم بیاورم، پس از قاطعیت بنده در عدم طراحی و زیر بار نرفتن اینجانب برای طراحی اینگونه سقف ها، الحمدالله رضایت داد و از طراحی و ساخت آنها به اسرار بنده صرف نظر کرده اند، که امیدوارم درس عبرتی برای آن دیته از عزیزان باشد. باشد، تا روشن شود و کاملاً روشن شود و مطمئن باشد که وضعیت را برای طراحی کاملاً درست انجام دهید و از آنها استفاده کنید که آنها را قویاً مردود می دانم و باید از مصرف آنها بعمل آید مگر با شرایط خاص!

علل اصلی ریزش ساختمان ده طبقه آبادان

توصیه جدی دیگر بنده برای بکار نبردن وسایل و ابزار آلات و ماشین آلات سنگین تا چند ساعت اولیه در انداد شده است که حتما باید رعایت شود، زیرا هنوز عده ای زیر آوار می تواند قابل نجات باشد، شواهد تاریخی یک هفته تا 10 روز را هم می توان انجام داد. نشان می دهند. در انتخاب نیز قویا توصیه می کنم روی اتصالات با شرایطی که در تصاویر مشاهده می شود به هیچ وجه حساب نمی شود و پس از قطع اعضا در محل اتصال بار برداری صورت می گیرد تا خود مجدادا باعث ضربه و آسیب بیشتر و صدمه زدن به محبوسین شود. .

علل اصلی ریزش ساختمان ده طبقه آبادان

مطمئن با گران شدن الکترود و نیرو های جوشکار کارآمد پس از گرانی های چند سال ساخته شدن باید چنین حوادثی را بیشتر و مهمتر از همه < یک روز باید یاد بگیریم > که هر طراح، سازه نیست و هر مقاوم، مقاوم نیست! هر کس مدرکی روی دیوار نصب کرد و کامپیوتری جلوی خودش را مجبور کرد صلاحیت طرح و اجرای یک سازه، بخصوص یازه حساس را ندارد، گفتنش برای بنده سخت بود ولی برای ماندگاری در تاریخ عرض کردم.

علل اصلی ریزش ساختمان ده طبقه آبادان

در همین مورد:
1-
ریزش ساختمان 10 طبقه در آبادان
2-
ساختمانهای اطراف متروپل آبادان باید مشخص شوند / استفاده از ماشیر آلات متروپل آبادان باید بسازند

* اساد ه کش د د زه زه زه زه زه زه زه و و و آن باگذ بام سام و زی زی زی یان ی ایان ا اج آن کش ا کش کش کش

دکمه بازگشت به بالا