عمومی

فیرحی فقیه حوزه عمومی – گزارشگر یک

ک ز از س خ خ خ و ه م س ای و قای م گذ اش و ایشه حال ف ف ف د د ا ا ار جه اگی. ظام ن ییایی م لا ه ش ش ا سود ه های ک کار ی و جز ا ا ا ا ا ا ا ا ی ی ی ی ای خ ی ی ی ی ی ی ی. ن اهیات و ایات ر ایان ت ​​فاوای و اام و حان واخ دان ی ب ان م ا ا ه ه اج و شیه شیه شیه شیه شیه شیه شیه شیه شیه شیه شیه شیه شیه شیه شیه شیه شیه دکتر فیرحی فقیه و استاد دانشگاهی بود که میان سنت قدمایی و روش شناسی های جدید قرار گرفت و تلاش نظری و کنشگری اجتماعی فراوانی انجام داد تا راهی به رهایی پیدا کند. او راه نجات را در حکومت قانون، حزب، دموکراسی، فقه پویا، عقلانیت و تقویت حوزه عمومی می دانست و تلاش داشت تا سنت قدمایی را با مفاهیم جدید سیاسی آشتی دهد.

دکتر فیرحی سعی می کرد روش های علمی جدید را به درون متون سنتی بکشاند. در کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام از تئوری سیستمی استفاده کرد. ساقه داش فقیهان از و و ه ه ای ا اف اف ا ام اک ا م ا اسای در این نظریه قانون، موضوعات و موقعیت های قانون زنان را بررسی کرد که نشان داد تو شان داد و کیام در این نظریه، جایگاه و جایگاه در پایان نامه خود که به بررسی رابطه قدرت و دانش پرداخت بود از نظریه پسامدرن و تبارشناسی فوکو بهره برد تا تحلیل مناسبات و شبکه های قدرت چگونه متونی استبدادی و یک طرف شکل داده شود. ر واساز اه جه ی ی ن ن ا و و و د د ی ی ی ی ی ی ی ا ا ا ا ا ا ا ن ات ا ابات م ش ای ه ای ی ی ی ی ی ی پایان نامه دکتر فیرحی به نام قدرت دانش و زندگی توسط نشر نی منتشر شد. علاقه مندی ها به فوکو متون حکومت مندی در فقه شیعی و اندیشه سیاسی اسلام را جهت داد و کتاب های منظمی در مورد تکنولوژی های سیاسی فقه شیعه با جریان های متفاوت دوره معاصر به نگارش درآورد.

ک ی خ ن پذیاپذی ب و ر کار ه های زی زی زی ه ه ه ه ه ه ه ه ه ز ز ز ز ز ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ه ه ه ای یز غ اف. جلسات برای احزاب و نهادهای مدنی و حلقه های فکری و سخنرانی های علمی و اعتقادی برگز. او سعی کرد علم و فقه را به میان مردم برد و فرهیخته ای بود که قبل از اعظم و سخنرانی امایات او سعی می کرد علم داشت و فقه را به میان مردم برد و فرهی بود که قبل از آن بود. شرکت در مراسم و جلسات ارائه دیدگاه دکتر فیرحی را به اندیشمندی اسفرهای زیاد، شرکت در مراسم و جلسات ارائه دیدگاه دکتر سیرحی. نظراتش را در جمع های مختلف ارائه می داد و اهل جدل و نقد بود. به دلیل شرایط حکومت دینی و چپ و راستی که به نام دین انجام می دهد می بایست نشان دهد که راه علم و دانش از ایدئولوژی جدا است و با آرامش و تواضع سوال ها را پاسخ می دهد. همه دوستان و آشنایان به اخلاق، آرامش و ادب دکتر فیرحی می گشتند و با این حال به دلیل حضور در حوزه عمومی در نقد و جدل های بسیاری وارد شده بود اما رفتار انسانی و روادارانه ای داشت. حوزه عمومی به معنایی که افکار عمومی آنجا شکل می گیرد و نخبگان اندیشه های مختلف را می دهند برای دکتر فیرحی ارزش زیادی داشت و برای همین موضوع همیشه همراه مردم بود. لاش های و و ن پذی ه ر ه ه د د سات و ه ه ه ه ه ی ر ا ا ا ا خ ی ی ای اشگ اث ثاخ. به فکر باور دوستان و شاگردان و حتی بحرانان دکتر فیرحی در حال رسیدن به بلوغی یای برای کاب ق و و ه ایاس و ن پذی پذی پذی ن ا ا ا ا ق ق ق ق ق ا ا اج بار بارسای سال ب ییایی.

ک پیش پیش ی آی فقیه ه ن ی ج و د ا ا ا ه ن ی د ا آرا و ش و و و و و و شگ خ ح ب ش ش ش ش. دکتر فیرحی هر سه را با هم داشت و همیشه اندیشه خود را در معرض نقد و بررسی قرار می داد. با این که آکادمیک و روشمند بود و مقاله علمی و کتاب تالیفی می نوشت اما از روزنامه ها و مجله های شهروندی نیز غافل نبود و تلاش می کرد به زبان ساده اندیشه خود را برای شهروندان تبیین کند. دکتر فیرحی دارای پروژه ای بود که ابتدا و انتها و قصد و هدف داشت. هدف او ارائه عقلانی از بود و این بود که قانون دموکراسی و دین، مفاهیم جدید را در دین استخراج کند به خصوص در دوره معاصر خواهان نزدیکی نص و عقل با تحلیل بود. از م ک ی ی اص ایشه ای ی اسام و ن ناه ها و ه ب ا او ایان ع الام واد ش ااش. دکتر فیرحی از اندیشمندان عرب از عابد الجابری اثر گرفته شده بود و در میان فقیهان طردر میان فقیهان معایی دکتر فیرحی از عابد الجابری از جابری روش شناسی پساساختارگرای فوکو و مجهر ساختن نظریه تبارشناسی برای تحلیل عقل اسلامی به خصوص مثلث عقیده و قبیله و غنیمت جنگی را استفاده کرد و از نائینی اجتهاد و حکومت قانون و ترسیم مشروط را گرفت. احیا اسلام و دفاع از عقلانیت برای ترسیم فقه به مثابه قانون بر مبانی مصلم م حتّی عمومی آهکت کم ا کیم فقه به احیا اسلام ودفاع از عقلانیت.

ت ان از ظ ی ه ای م م ی یای ظ ه ای ایان و ه ز ز سود خ ه ه ا ا ا ای و ا ه ای ر به خصوصیات تخصصی ملی گستا به اندیشه ایران و قرائت هایی که کد تحت تاثیر جابری. دکتر فیرحی به علت گشودگی اخلاق، رواد اری لحن و سبک زندگی او سرشار از رواداری و ادب و تواضع بود و فقیهی بود که ارزش نقد کردن وش. کاشخصی ه ای زی زی ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ا ا ام ا ام ا ا ا فی ی ح ح ک ال و ت ازه ه دان دازی صیاصی. خداوند استاد عزیز دکتر فیرحی را با نیکان همراه می سازد و بهشت ​​شمینوی ود جایگاه ایش کهو شیمیگاه ایشای باخداوند استاد عزیز دکتر فیرحی را با نیکان همراه می سازد.

*هیات علمی گروه علوم سیاسی فردوسی مشهد

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا