اقتصادی

ماجرای پیامک سازمان مالیاتی به صاحبان مشاغل

سازمان امور مالیاتی در پیامکی به صاحبان مشاغل اعلام کرده است که برای مشاهده برگه مالیات مرتبط با فعالیت های خود در کارتابل خدمات الکترونیکی به درگاه ملی الکترونیکی سازمان مراجعه و اقدام به انجام دهند.

به گزارش گزارشگر یک، سازمان امور مالیاتی در پیامکی به کار اعلام کرد: «مودی گرامی، برگه مالیات با عنوان برگه قطعی اظهارنامه مالیات بر درآمد بند ج برای شما صادر می‌شود و در کارتابل الکترونیکی شما قرار می‌گیرد جهت مشاهده جزییات برگه به ​​شما. آدرس my.tax.gov.ir با قید فوریت اقدام کنید.
این پیامک، به این نتیجه می رسد که مطابق با قسمت ماده (97) قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی موضوع مصوب 1394/04/31) در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارائه شود. به تهیه گزارشنامه مالیاتی سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری فعالیت‌ها و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبات مالیاتی متعلق به تشخیص تصمیم اقدام انجام می‌دهد.

علاوه بر این، با توجه به قسمت بعدی ثبت (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، ارائه نشدن ترازنامه یا سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و همراه اظهارنامه مالیاتی. یا تعیین مبلغ صفر برای کل مبالغ هریک از صورتهای مالی مشابه یا صورتهای فوق حسب مورد به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط به تلقی نمیشود.

در این زمینه، در اجرای احکام قانونی فوق، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌های اعلام کرد که در حال تولید زیرنامه‌ای و صدور برگ تشخیص مالیات برای مودیان است:

1) صاحبان مشاغلی که در عملکرد سال 1398 نسبت به ارائه فرم مربوط به موضوع ثبت ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کرده ولی سند به مقررات قانونی و اسناد و مدارک و مقررات مشمول مقررات قانونی مندرج در مورد موضوع ماده ماده (100) قانون اساسی نبوده‌اند.

۲) تمامی مودیانی که اظهارنامه تسلیمی آنها برای عملکرد سال ۱۱۹ر۹ قن ما توجه به امبارودی ما به توضی است.

۳) تمامی مودیان دارای فعالیت هایی است که از بیان نامه مالیاتی برای دام شناور اری خود

سازمان مالیاتی همچنین مشخص کرده است که در مواردی که نسبت به تشخیص مالیات تعیین شده است، صادر می‌شود که به موجب بیانیه‌ای صادر شده است، باید همزمان با تسلیم اعتراض خود، نسبت به ارائه گزارش مالیاتی منطبق با فعالیت‌های واقعی و مطابق با آن اقدام کرد. مقررات از طرق پیش بینی شده به اداره امور مالیاتی مربوط به اقدام می کنند.

علاوه بر این، اگر مودیان مالیاتی همراه با تسلیم اعتراض خود نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی با شروط قانونی یاد شده در مهلت قانونی تصمیم گیری شود، اعتراض آنها قابل شنیدن و نخواهند بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا