عمومی

مهم‌ترین رویدادهای تاریخی چهاردهم دی

روزنامه سوراراپیل با همکاری میرزا قاسم خان تبریزی و میرزا جهانگیرخان شیرازی در تهران منتشر شد که اولین شماره آن امروز منتشر شد. میرزا علی اکبرخان قزوینی معروف به «دخو» (دهخدای آینده) از نویسندگان این مقاله است.

به گزارش گزارشگر یک، مهمترین رویدادهای روز 23 دی به شرح زیر است: پژوهشکده تاریخ معاصر ایران شما در حال خواندن هستید

رویدادهای 14 ژانویه

1286

روزنامه سوراراپیل با همکاری میرزا قاسم خان تبریزی و میرزا جهانگیرخان شیرازی در تهران منتشر شد که اولین شماره آن امروز منتشر شد. میرزا علی اکبرخان قزوینی معروف به «دخو» (دهخدای آینده) از نویسندگان این مقاله است.

1294

شهرهای قم و کاشان به اشغال نیروهای روس درآمد.

همه اعضای کمیسیون دفاع ملی از اصفهان به کرمانشاه حرکت کردند.

1300

سردار مقتدر از طرف سردار سپه به عنوان رئیس شورای ارتش انتخاب شد.

فرمان کلی ارتش توسط وزیر جنگ سردار سپه صادر شد. بر اساس این حکم، پنج لشکر، یک نیروی جنگی و یک شورای ارتش در ایران وجود داشت.

بسیاری از مقامات قزاقستان به درجات مختلف اخراج شده اند. حتی برخی در سطوح پایین تر در سازمان جدید کار می کردند.

احمد آقاخان (امیرا احمدی) به فرماندهی لشکرغرب مستقر در همدان منصوب شده است.

سرتیپ امان الله میرزا از سوی وزیر جنگ سردار سپه به رهبری ارکان جنگ منصوب شد. سرهنگ حبیب الله خان معاون او شد (بعداً سپهبد جهانبانی و سرگرد شیبانی).

سرتیپ اسماعیل خان (امیرفضلی) فرماندهی ارتش آذربایجان را برعهده داشت.

فرماندهی لشکر مرکزی را سردار سپه وزیر جنگ بر عهده داشت.

محمود آقاخان (ایرم) به عنوان فرمانده لشکر جنوب انتخاب شد.

تمامی درجات نظامی کنونی خانات قزاقستان و ژاندارمری لغو و درجات جدید به جای آن تعیین و اعلام شد.

درجات قبلی امیر تومان، امیر پنجه، سرهنگ و سروان بودند.

درجات جدید امیر لشکر، سرتیپ، سرهنگ، ستوان، دستیار، سلطان، اول، دوم، سوم مشخص شد.

با تأیید احمدشاه، سردار سپه وزیر جنگ با تأیید احمدشاه، درجه امیر لشکر بالاترین درجه ارتش را اعطا کرد. فرماندهان: سردار مقتدر (امیر لشکر عبدالحمید غفاری)، سردار مدحت (امیر لشکر عباسقلی جلایر)، سردار همایون (امیر لشکر قاسم ولی)، سردار عظیم (امیر لشکر محمد توفیقی)، سردار متخار (امیر لشکر محمد توفیقی) نقد).

علاوه بر این، امیر تومان عبدالله خان (عبدالله امیر طهماسبی)، میرپنج احمد آقا (امیر لشکر احمدی)، میرپنج حسین آقا (امیر لشکر حسین خزایی)، میر پنج محمود آقا (امیر لشکر محمود آیرامو)، سرتیپ آن لشکر محمود ام. امیر خردایی) اسماعیل آقا (امیر لشکر اسماعیل امیرفضلی) به درجه امیر لشکر ارتقا یافت.

حسین آقا (خزایی) به فرماندهی لشکر شرق (خراسان) منصوب شد.

امیر تیمور کلالی از وزارت کشور استعفا داد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا