عمومی

مُحرم و ۲۶ نوع «نذری» برای حقوق شهروندی

روند فزایند تشکیل و راه اندازی هیئت های مختلف عزاداری در کوچه و خیابان و حرکت روزانه و شبانه آنها در سطح شهر و معابر، ایجاد ترافیک و وسایل صوتی و زیست محیطی، انباشته های متعدد و متعدد از مصرف مواد غذایی و نذری و تحمیل عملی و عینی جمع آوری آنها بر دوش پینه بستۀ پاک بانان و رُفتگران خادم و کوشندۀ شهری و نیز کم رنگ بودنِ روشنگری نسبت به اصول و مبانی اهداف و فلسفه قیام عاشورا و کربلای معلی؛ زمینۀ تکرار روند روند مزبور را در هر سال ارائه می دهد و آنرا تا می توانم از ماه بعد هر خهود هر سال ارائه می دهد و آنرا شامین می دهد.

ضمن احترام به همه باورهای و آیین های عزاداری مردم و شهروندان محتروم- آیا نمی گریدان محتروم آیا نمی توان ضمن احترام به و آیین عزاداری و به ترتیب متفاوت و در مقام “نذر محرم و حسینی” برآمده است که هم با آموزش های اخلاقی، ادبی، فرهنگی و شرعی قرار گیرد؟ و یش از پیش، ح ح ر اد و و فاف ر و یاف و آن بان و ک ار و و ا ه ای ی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای.

حسین(ع) نماد آدمیت و شرافت :
حسین(ع)، وارث آدم و نماد آدمیت و شرافت هست. هر گونه تاسی به وی و قیام سیدالشهداء، نیاز است. همسو با آن و همگام با آموزه های اخلاقی و انسانی که بدانند و هر گونه نقض حقوق مردم و شهروندان و ایذاء و اذیت احتمالی آنها و بیماران و کهنسالان به برگزاری مراسم آئینی و مذهبی، در تعارض با آموزه های مزبور و رسالت حسینی خواهد بود. بود. شایسته است با بازبینی در مراسم و نحوه برگزاری مراسم محرم و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط احتمالی و سلب آس و آرامش مردم و شهروندان و همچنین رعایت موازین حقوقی و قانونی، با نگاهی متفاوت و جدید، در مقام همسویی هر چه بیشتر با آموزه های انسانی و ایمانی حسینی بوده و بدان تاسی کرد.

از این رو، بایسته است؛ در محرم، حسینی بوده و پس از آن نیز حسینی بمانیم و اینگونه نذر نمائیم:

یک- ” نذر صداقت ” : باور به اندیشه، راستی و درستی و احترام به عقیده هم و دیگران را همیشه و شهمواره، ن پی رو…

2- « نذر اصالت » : از ایشی و و ط ه ه ه،،، ی یای و جای ه زیان یگ ا و ه ه ا و و قیق اایشه و آه.

3- «نذر وثاقت»: از هر گونه فریب، تدلیس، تزویر و ریا و استفاده از ابزاری از و عقاید مردم و دیگران خودداری کرده و با پرهیز از خرافه پرستی و نیز مطالعه و آگاهی نسبت به باورها و اعتقادات خود، وثاقت و اطمینان بخشی درستی از آن ها بخشیم…

4- نذر حرمت : از هر گونه تفتیش عقاید و تحریم عقاید دیگران و همگان و تعارض به حریم خصوصی، خانوادگی و اجتماعی آنها را خود کرده و به حقوق و باورهای مردم و مردم، احترام بگذاریم…

5- « نذر عزّت » : در مقام نکوداشت شان خانواده و پاسداشت مقام نیاکان و بزرگان خود از هیچ گونه احترام و…

6- «نذر مساوات»: با اتام ه ای و راب ق و م ل ا ب ا ا ا ع ه ق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ایشه ای مای …

7- ” نذر عدالت ” : ضمن نفی هر گونه ظلم و بی عدالتی و دوری از کلیۀ اشکال حق کشی، بهره کشی و نابرابری و نیز مبارزه مستمر با استبداد، بیداد و بیدادگری، در مقام تحقق عدالت و عدل نسبت به خود، دیگران و جامعه و جهان و توسعه و گسترش. ” دادآفرینی و دادگری و نظام دادرسی عادلانه ” و مستمر در آن در طول هر سال برآئیم…

8- ” نذر طبیعت ” : ضمن باور به «محیط زیست محیطی میراث مشترک بشریت»، با احترام به شان انسان و طبعیت؛ از هر گونه بی احترامی و تعارض نسبت بدانها خود اری کرده و در مقام حمرو مستمرحمقوق وز هرو مستمرحقوق ز هی ا از هر گونه بی و تعارض نسبت به آن ها خودداری کرده و در مقام.

9- «نذر اندیشه» : شور و ماتم حسینی را به شعور و اندیشه حسینی کرد و به جای نالیدن و غم و آه، در مقام بالیدن، آگاه ساختن کودکان، نوجوانان و شهروندان و نیز روشنگری و هدایتِ مبانی و اهداف عاشورا و قیام کربلا شود…

10- نذر حقیقت : از هر گونه حق کشی و تضییع حقوق مردم و جامعه قویاً، پرهیز کرده و حق خواهی و حق طلبی مستمر و مکر را پیشه کار و زندگی خویش نمائیم و جز به حقیقت، عمل ننموده و در مقام قلب واقعیت و تضییع حقیقت، به هر شکل. و نوعی برنیاییم…

11- نذر کاشت و طبیعت : ه ج ای آش آش و ش ش ه ه ه ه ه و ق ق ق ق ک ک فض فض فض فض فض فض و ق ق و ق ی ان ا ات …

12- «نذر حمایت از انسان»: به جای نذر غذا و خوراکی های متعدد در هر سال- نذر آموزش و سرپرستی دانش آموزان و کودکان بی بضاعت و بی سرپرست و بدسرپرست را در طی ایام تحصیل آنها در مدارس و دانشگاه ها…

13- ” نذر حمایت از طبیعت “: به جای کشتن گاو و گوسفند، در مقام حمایت از حیوانات در خطر خطر و انقراض و گونه های جانوری و گیاهی در شُرف تخریب و نابودی در هر سال اقدام کرده و در جهت هدایت مردم و نسبت به حفظ حقوق حیوانات و محیط زیست عمل نمائیم. …

14-“ نذر آگاهی و دانایی»: به جای تأسیس و راه اندازی چادرها و هیأت ها بر سر هر کوچه و خیابان و سلب آسایش و آرامش احتمالی مردم، مشاهدات و مشاهدات با توجه به مراسم آئینی محرم در مساجد و تکایا و حسینه های حوادث و موضوعات مربوطه. ر قام اهازی و یک ا ا خ خ خ خ ز ز ز ز ز ز ا ا فز فز فز ایش آگاهی آا ف ش ش ک چه.

15- «نذر طبابت و سلامت» : پزشکان محترم در محرم و پس از آن نسبت به ادای نذر و نیات خویش با درمان رایگان کودکان و بیماران مستمند و نیازمند برآیند و تجارت حرفه ای و آموزه های علمی خویش را به دانشجویان پزشکی و نوآموزان طبابت، صادقانه و بیماران منتقل می کنند. تلاش برای بهبود و بهبود وضعیت سلامت و بهداش عمومی مردم در طول هر سال اقدام.

16- « نذر وكالت و معاضدت » : حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری در مقام ادای نذر خویش با آموزش و تربیت همه جانبه کارآموزان وکالت و هدایت دانشجویان حقوقی و انتقال تجارب حرفه ای و آموزش های صنفی خویش در طول هر سال، برای لااقل 10 نفر از آنها برآیند و آنها را با راستی و. درستی و «فرهنگ حقوق شهروندی و حقوق و دفاع از حقیقت و عدالت»، در عمل آشنا سازند و از معاضدت و ارائه خدمات حقوقی رایگان نسبت به موکلین بی بضاعت و مستمند در راه استیفای حقوق آنها مضایقه نکنند و «دادگری در اندیشه، گفتار و». کار «خ راپیشه راه داهی خ و و ف اف ی ای د ی ا ا ی ا ای یش یش ر راه زات و زات ..

17- نذر سعادت : از هر گونه افراط و تفریط و اسراف به هر شکل و نوعی خودداری کرده و موجبات سلامت و سعادت کودکان و نوجوانان و جوانان خود را در راه تحصیل، زندگی، کار و تشکیل خانواده نسبت به آنها و همچنین ایجاد و جلوگیری از افزایش فساد و فحشاء و تن فروشی در جامعه و بزهکاری احتمالی در آنرا، با ادای ” نذر سعاد تربرای فرامای فرایدا…

18- «نذر خدمت و رسالت» : هر کس در هر لباس و مقام و هر شغل و صنفی، با خود و خدای خویش عهد بندد و در مقام نذر خدمت و رسالت حرفه ای صادقانه و مسئوله نسبت به همنوعان خویش، به هر شکل و نوعی در طول هر سال برآید و نسبت به سرنوشت مردم و دیگران، هیچ گاه، بی تفاوت و بی مسئولیت نباشند.

19- ” نذر آدمیت ” : با تاسی از شعر معروف سعدی؛ نگاه انسان و توجه به سرنوشت آدمی و آدمیت در اندیشه و عمل هر شخص و خانواده در هر سال، در اولویت قرار گرفته و در مقام ادای ” نذر آدمیت” در تمام شئون انسانی، ایمانی، زندگی و اجتماعی خود و دیگران باشند.

20-“ نذر رفاقت ” : همگی بر آن باشد که نسبت به وضعیت و سرنوشت کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان، مردان، نیازمندان، معلوان، سالمندان و کهنسالان، بی تفاوت نبوده و با نگاهی دوستانه و افراد نسبت به وضعیت و سرنوشت آنها و تلاش برای بهبود سلامت، سعادت توام با آرامش و آسایش آن ها، در حفظ و ارتقاء حقوق آنان، در طول هر سئب.

21- “نذر نظافت” : ه ج ای ی هز اران ن ز از ا ان و پخش غذ اهای و شه و و ا ا و ه ج ج ج ج ج ر ط و و و و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا . ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا خود “نگهبان طبیعیت” در جهت حفظ و نکوداشت و نظافت مستمر آن در کوچه و خیابان و بیابان و در هر محفل و منزلی باشیم و هر ساله در مقام ادای آن نذر با ” کاشت نهال و درخت” نیز به طور مستمر اقدام نمائیم.

22- “نذر شرافت” : هیچگاه و هیچ زمان و مکانی، از شرافت انسانی و ایمانی خویش عدول نکرده و سودجویی و منفعت طلبی های متعارف را پیش روی خود نسازیم و آنرا، آئین هستی و راستی اندیشه و عمل و کارکردن نسبت به خود و دیگران در طول هر سال. نمائیم…

23– ” نذر شفافیت ” : کار و خدمت هر شخص و شهروندی بر شفافیت در ایفاء و ارائه مسئولیت حرفه ای و صنفی وی و نیز نسبت به خانواده و اطرافیانش باشد و آنرا در اندیشه و عمل، در طول هر سال، رعایت کند.

24- “نذر مسئولیت” : هر از مردم و مردم و مقامات و مقامات و مسئولین در هر شغل و مقامی به ادای «نذر مسئولیت» و مسئولیت ها نسبت به شان صادق و موقعیت شغلی و صنفی و دولتی خویش در هر سال برآمده و نسبت به تفاوت و بی مسئولیتی وجود ندارد. و خدمت به مردم و خدمت را ” میراثی امانی” نزد خویش برای ایفای مسئولیت و مدیریت خود بداند و پذیرای مسئولیت نسبت به هر گفتار، کردار و اقدامی در لباس و مدیریت در هر سال باشد.

25- «نذر اسارت» : هر شهروند ایرانی در محرم تصمیم گرفته و با خود نذر نشان می دهد در طول هر سال، موجبات رهایی و رفع اسارت یک یا چند زندانی ایرانی در بند در ایران و خارج از آن را با حمایت مالی، قلمی، قدمی، رسانه ای، حرفه ای. ، قانونی تحویل آورده و زمینه بازگشت زندانیان دربند آن را شردر آغوش خانورده ها وینه بازگشت زندانونی خود آورده و زمینه بازگشت را دارد.

26- «نذر شفاعت/شفاعت» : هر شخص و مقامی در هر لباسی نسبت به تهیه و تامین و مراکز تجهیز درمانی و درمان در درمان و درمان بیماران و خانواده های آنها را برای سلامتی و بهبودی آنها در طول هر سال، به اشکال مختلف ارائه می کنند.

اینگونه بینیم و آنگونه عمل کنیم تا سال بعد و محرم آتی و بعد از خود و دیگران قضاوت کن نسبت به این دیدگاه و آثار مُثب پیدا و پنهان آن و یا به ترتیب مشهود او ئر یارو دای تبعات و پیام های مرسوم آن را…! التماس دعا…

* وکیل یایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

دکمه بازگشت به بالا