سلامت و دانش

نخستین کهکشانها مشت شان را برای جیمز وب باز می کنند

این هفته تیم عملیات “جیمز وب” برای راه‌اندازی ابزارهای “NIRCam”، “NIRISS” و “NIRSpec” چراغ سبز نشان داد و این باعث شد که هفت حالت از ۱۷ حالت در نظر گرفته شده برای کامل عملیاتی شدن تلسکوپ فضایی “جیمز وب” آماده شود. شود.

ابزار “NIRCam” ابزاری روی تلسکوپی فضای “جیمز وب” است که وظیفه اصلی را دارد. این ابزار به عنوان تصویربرداری از طول موج 0.6 تا پنج میکرون و همچنین به عنوان یک حسگر نقش برای حفظ عملکرد آینه‌های ۱۸ بخشی به عنوان یک آینه عمل می‌کند. به عبارت دیگر، این ابزار، دوربین است و همچنین برای ارائه اطلاعات برای تراز ۱۸ بخش آینه اصلی استفاده می‌شود و در عین حال این یک دوربین فروسرخ با ۱۰ آرایه‌ساز جیوه-کادمیم-تلورید(HgCdTe) است و هر آرایه دارای نمایه ۲۰۴۸ است. در ۲۰۴۸ پیکسل است.

“حسگر هدایت ظریف و تصویرگر نزدیک به فروسرخ و بسته‌نگار بدون شکاف(FGS-NIRISS) نیز ابزاری در فضای تلسکوپی “جیمز وب” (JWST) است که یک حسگر هدایت دقیق و یک ابزار علمی را با یک تصویرگر فروسرخ نزدیک و یک ماشین‌نگار ترکیب می‌کند. می‌کند. نور را از طول موج‌های 0.8 تا 5.0 میکرون مشاهده می‌کند و دارای چهار حالت مشاهده مخت است.

ابزار “NIRSpec” نیز یکی از چهار ابزار علمی است که با تلسکوپ فضایی “جیمز موبه” به پروار پرو است. “NIRSpec” یک محصول‌نگار چند جرمی است و می‌تواند به طور مشابه به صدها شبیه ستاره‌ها یا کهکشان‌ها را با مشاهده یک کم، متوسط ​​و بزرگ تبدیل کند. مشاهدات آن نیز در محدوده طول موج 0.6 میکرومتر تا 5.0 میکرومتر انجام می شود. ه دارای ج زای از زاف گاگ ر ب ی جی جی ا اال اا از این ابزار توسط آژانس فضایی اروپا طراحی و توسط شرکتی به نام “استردیوم” (Astrium) ساخته شده توسط آژانس فضایی اروپا طراحی و

تلس فضایی “جیمز وب” بر روی اولین کهکشان‌ها اطلاعات خواهد کرد

یکی از اعان خیای خیاسا، آه حازی حازی ح ا ا ا ا ا ا ز ز (miri’s MRS)

واژه “MIRI” مخفف عبارت “ابزار میان‌فروسرخ” است که در عبارت “MIRI’s MRS” شبا “حالت طیفرسنجی گهوطجی با اوضو.”

«آلوارا لابیانو» و «دیوید لا» که هر دو به دلیل تلسکوپ‌های فضایی هستند، می‌گویند: حالت «MRS» یکی از پیچیده‌ترین حالت‌های ابزار تلسکوپ «جیمز وب» است که از یک پله‌نگار میدان انتگرال تشکیل می‌شود که اطلاعات و مکانی را انجام می‌دهد. به طور همزمان برای کل میدان دید ارائه می‌کند.

آا افز: ای آهار «« «های اَه» ه ر ا ارائه ئه ک که آ ه یک یک ی ی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا. ای گاهازار ب یای ب ر ی طال و یایک اجام ج ی، زی ا ا ا ه ه ه ه ه ز ز ا ا ا ا ا ا ا ا ر ر.

ابزار “MRS” برای حفظ قدرتی که طول موج مشاهده شده است برای شاهده‌ترین تفکیک‌پذیری تقسیم‌بندی شده بر مکوچاختلاف طول ابزار “MRS” “لاو” و “لابیانو” در این پست گفتند: این ابزار به اندازه کافی قوی است تا ویژگی های اتمی و مولکولی کلیدی را در محیط های مختلف مشاهده کند و در بالاترین توان خود قادر به مطالعه انتشار هیدروژن از اولین کهکشان ها خواهد بود.

مشخص کردن کیفیت تصویر و تراز مکانی برای “MIRI’s MRS”

«لا» و «لابیانو» می‌گویند: این ابزار در جابه‌جایی‌ها به طول موج‌های بلندتر، ویژگی‌های هیدروکربن مولکولی را می‌دهد که در آن‌ها غبارآلود نزدیک به می‌کند و ردپایی دارای ویژگی‌های زیبای مانند، آرگون و نئون است که می‌تواند به ما درباره خواص گاز یونیزه کمک کند. در محیط میان‌ستاره‌های بگوید، تشخیص می‌دهد.

آنها افزودند: در فاصله نزدیک به زمین نیز “MRS” نقشه‌هایی از ویژگی‌های صدماتی ناشی از یخ‌آب و مولکول‌های علی ساده در سیارات غولپیکر در منظومه شمسی خودمان و در دیسک‌های تشکیل‌دهنده سیاره در اطراف ستارگان دیگر تولید خواهند کرد.

زمانی که کیفیت تصویر و هم‌ترازی فضای چند نواری به خوبی مشخص می‌شود، تیم مسئول ابزار MIRI بر روی کالیبره کردن پاسخ اطلاعات سنجی ابزارهای گفته شده را انجام می‌دهد که به “لا” و “لابیانو” شامل مراحلی هستند که طول موج و وضوح را محدود می‌کنند. درستی صحیح در هر ۱۲ میدان دید برای «جیمز وب» است.

این دو دانشمند می‌گویند: ما قدرت تفکیک‌های استثنایی «MRS» را با بخش کوچکی از یک مجموعه به دست‌های مشروب‌شده از مشروح‌های مهندسی اخیر هستند که در هسته «کهکشان سیفرت NGC ۶۵۵۲» نشان می‌دهیم. زمانی که «MRS» آماده می‌شود، نقش حیاتی در برنامه‌های علمی ایفا خواهد کرد که جزو اولین وظایفی هستند که فضای تلسکوپی «جیمز وب» در خدمت نجوم انجام می‌شود این در حالی است که تنها چند هفته دیگر تا این راه‌اندازی باقی مانده است.

46

دکمه بازگشت به بالا