عمومی

نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی

این موارد به خوبی نشان می دهد دهد که اینترنت و فضای سایبر منطقه برای سیاست مهیا کرده است اند فضایی که در آن افراد، گروه های مختلف و دولت ها درحال بازیگری و سیاستورزی هستند.

سایبر پلیتیک مفهومی دو بخشی می باشد که به ارتباط و پیوستگی دو عرصه سیاست اشاره کند (محل دوستی، همکاری، رقابت، استیزه و جنگ بر سر ارزش ها و متوجه) و اینترنت (فضای جدید برای بازیگری) دارد. برخی اطلاعات حتی فراتر از اینرفته و صحبت از سایبر پلیتیک تحت عنوان «سیاست عالی» در مقابل «سیاست سفلی» کرداند.

در عرصه روابط بین الملل، تحت تأثیر واقع واقع استگرایی، مسائل بینمقاله به مسائل بسیار مهم و حیاتی دارای امنیت و مسائل کمتر مهم مانند مقوضات اقتصادی است شود. برخی از نظریات بر این باورند که به دلیل وجود فضای مجازی، باید سایبر پلیتیک را جزء مسائل بسیار مهم، حیاتی و امنیتی یا سیاست عالی قرار د. آن ها اشاره می کنندکنند که میلیون ها نفر در سطح جهان دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارند و هر روزه بر تعدد کاربران و سطوح نفر در سطح جهان دسترسی به کامپیوتر و اینترنتشود که این فضای بسیار مهم برای بازیگری و در نتیجه سیاست ارائه شده است. هر روز بر تعداد کاربران و همچنین سطح تکنولوژیافزوده میشود. در چنین شرایطی فضای سایبر نقش مهمی در هدایت افکار عمومی، ایجاد اولویتها و خواسته هاها، دیپلماسی عمومی، جاسوسی، خرابکاری، جنگ، درگیری و هر آن تو چیای را دیی.دهد. در نتیجه فضای سایبر باید جزء سیاست عالی باشد.

چهارچوب نظری و مهم ترین تاثیرات فضای سایت بر سیاست و روابط بین والملل شام سه مو چهارچوب نظری موضوع اول؛ ارائه «نظم مفهومی» برای تبیین ارتباط بین فضای سایت و سیاست است. موضوع دوم؛ شناسایی و باور به ارتباط بین فضای سایبر و سیاست است. موضوع سوم؛ مسیر تبیین و موضوعات مهم در این ارتباط می باشد.

اولین حالت مربوط به مرکز با مرکز است. در حقیقت در این وضعیت، دو خرده سیستم با همکاری تلاقی می‌کنند رالن در درون هر گی کندر درون هر یی کدر حقیقت در دو خرده سیستم با یکدر است. در این وضعیت‌های اساسی و حیاتی موردنظر، آن‌ها متحول شده‌اند و تنظیم می‌شوند که متقابل شوند، به‌گونه‌ای که بتوان آن را افزایش داد و از خسران با آن استفاده کرد، به‌عنوان بالاترین ارزش‌ها را می‌پذیرفت و به‌علاوه عواملی که از حالت سنتی خارج می‌شوند و عواملی هستند که می‌شوند. که امنیت را با ناکارایی روبه‌رو سازند و این اقدام می‌تواند از سوی کارگزاران متعدد از دولتی غیردولتی صورت گیرد و در نهایت این آسیب‌پذیری‌ها در قالب ضعف قدرت نظامی تعریف نخواهند شود. آ یا اس وان وان قاآث بار آثار ف ه ه و و و ق ق ق ق ق ق ق فز فز ایش فز فزایش ت. از سوی دیگر سیستم بین الملل نیز در کلیت خود در این لایه، در جهت پایداری و تداوم، در مقابل مقابله با تهدیدات و کارگزاران نوین، با آسیب پذیری در مورد الگوهای رفتاری ساماندهی و تنظیم روندهای نوین روبه‌روست.

دومین حالت مربوط به پیرامون پیرامون و وضعیت دو محیط پتیرامونی با ترکیب. ر یط ه ه ذک که آن آا را ه وان م ا ا ا ا اس اسای شکی ه چاگ و ق ق ق س. در محیط‌های برنامه‌های نوین برتری و استیلا نیافته‌اند، چراکه اساساً نیروهای ژرف سیستمی در این گستره از کارایی لازم نبوده و درنتیجه قادر به ایجاد محیط نوین نگردیده‌اند. درنتیجه چنین محیط‌هایی، اصل آنارشی مهم‌ترین اصل نظم بخش می‌شود.

در همین راستا این خرده سیستم با موضوع بقای واحدها است و مهم ترین آسیب پذیری آن نیز در قدرت و نامتناسب قدرت و کاراترین سازوکاری بوده است که برای بقای خود در اختیار دارد، توازن قوا با اشکال مختلف احتمالی آن است. سرانجام سومین حالت از تلاقی دو محیط مرکزی و پیرامونی با هویت شکل می‌گیرد. به عبارتی محیطی با ویژگی‌های سنتی، با محیطی با ویژگی‌های نوین در کنش متقار کی کی. در این حالت به دلیل رسوخ پذیری پیرامون در برابر محیط مرکزی، جریانات هون کوی مر در این حالت به دلیل رسوخ پذیری پیرامون در در چنین وضعیتی، پیرامون با کارگزاران متعددی از سوی مرکز، رد واز ردولتی و غیره. این کارگزاران ارزش‌های اساسی و حیاتی حوزه پیرامونی، ازجمله ارزش‌های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی آن را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند و در اعمال این تهدیدات، قاعده سایبرپولتیک را جایگزین رئال‌پولتیک کرده و یا در کنار آن مورد استفاده قرار خواهند داد.

رهای ی ای فض فض ا ا ا ا ا ا که که و و آن راس ا پرومین در واقع محتوای یاد و فلسفه فضای جدید که از آن با عنوان فضای سایبری می شود. در این فضای جدید انواع جدید و متفاوت از دوستی، همکاری، رقابت، دشمنی و جنگ گاد شمنی و جنگ گر ک. ضمن اینکه بازیگران متنوع و متفاوتی به بازیگران سنتی اضافه شده اند که بسیار مبیم در نتیجه این شرایط باید بر اساس نظریات، دیدگاه ها و دیدگاه ها به نتیجه برسد،

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا