عمومی

نمای سبک و کاهش تلفات انسانی در زلزله

آخرین زلزله بزرگ تهران و حومه سال 1830 میلادی یعنی 192 سال پیش رخ داد که باتوجه به دوره محاسبه شده 158 سال (از روی زلزله های تاریخی منطقه ) بنظر می رسد که این بازه زمانی بسیار تنگتر و احتمال رخداد یک زلزله بزرگ در پهنه تهران باشد. بزرگ با توجه به گذشت حدود 34 از اجل محاسباتی خود را از همیشه به ما نزدیکتر است؟ دقت کنید چه عرض کردم!

باید توجه داشت که بدترین زمان برای غافلگیر شدن در هر بحرانی، انسان ساز یا طبیعی، زمان غفلت و فراموشی است و اگر اشتباه نکنم هم اکنون ما در این دوران در رابطه با زلزله در کشور بسر می بریم! صحنه ها و خاطرات زلزله کردستان، بم و رودبار منجیل و حتی تکان هایر دو زلزله مختصر در تهران را فراموش کرده و باز در دوران انکار به زندگی ادامه می دهید! فراموشی نعمت بزرگی است که خداوند جل شانه در سیستم انسان ها تعریف فرموده اسات ولی کی ادر شهم شی ها!

سوانح طبیعی و ساز، طبیعی زمین هستند و هر انسان از گاهی بنا به ساختار زمین یا فعالیت ها و بشری رخ می دهد و چاره ای فعلا در جلوگیری از رخداد آنها نیست. تنها راه، شناخت دقیق سوانح و مکانیزمهای رخداد آنها و سپس طراحی ربد شن ام های مقابله با شن شن های مقابله با شنها راه، شناخت دقیق سوانح و مکانیزمهای رخداد شن ه،

در همین راستا هر وقت از شرایط نابسامان کشور و بخصوص تهران در برنامه های مقابله با زلزله صحبت به میان می آید، مسئولین شهری فورا چند روز بعد در خبرها، از فعال بودن این پروژه یا پروژه در رابطه با زلزله در شهر میفرمایند! همیشه بنده در سی سال گذشته از این مطالب زیاد شنیده ام ولیعنو ن هنورم چیز هید! بله اقل موضوع هزینه بر بودن مقاوم سازی شهری و تاسیسات شزیر بنایی م ا ر هصو شر که ام!

حال در همین راستا می شود برنامه ها و را مرحله ای با نیت کاهش و مهمتر از همه کاهش تلفات انسانی سوق داد که هزینه های مربوط به آن مجموعه ای از فعالیت ها نیز کاهش می یابد و از مردم بر می آید! یکی از اقام و اِ اس ای ی افاه زاز زاه م های ج های ن هاه س شیشه و اخیان یای زاش چرا در شهری که می دانیم زلزله خیز است و با توجه به گاز کشی شهری می دانیم که آتش سوزی یکی از عوامل اصلی تلفات انسانی بعد از زلزله خواهد بود هنوز اجازه چنین نماهایی را می دهد ! برای موجود ها هم می شود در یک برنامه 5 ساله در صورت نیاز به تعمیرات بازسازا کی ایما کی ی! اگر حقیقتا اهداف اقتصادی کاهش نامطلوب اعم از تلفات و جانی روا در زلزله ها بخ. می شود !

فعلا، اولین قدم، بازنگری در ساختمان های جدید است که می بایستی:

1- سبک

2- ضد حریق

3- حذف شیشه

هستند، برای ساختمان های موجود هم با هر اقدامی به تعمیرات اساسی و بنارات هان داتور ازای اراما! در همین راستا، شهرداری هم می بایستی روش های مصرفی از کاهش عوارض و احرای چنی ی چنی.

تصاویر اینجا ممنون

نمایش سبک و کاهش تلفات انسانی در زلزله

نمایش سبک و کاهش تلفات انسانی در زلزله

نمایش سبک و کاهش تلفات انسانی در زلزله

نمایش سبک و کاهش تلفات انسانی در زلزله

نمایش سبک و کاهش تلفات انسانی در زلزله

نمایش سبک و کاهش تلفات انسانی در زلزله

مسایل و بندهای دیگر را هم آن شاالله اگر عمری باقی بود، بند بند به صورت مرحله ای ذکر خواهم کرد تا برای عدم توجه به بزرگترین تهدید ایران باقی نمانم!

* اسد ه ر ، ، زه زه زه زه زه زه زه زه و و و ان باگذ بام قام س زی زی زی زی زی یان ر ایان و اج آن کش کش

دکمه بازگشت به بالا