عمومی

هشداری درباره پیامدهای خشکسالی در جامعه ایران

خشکسالی زنان بیشتر را بر دوش از نظر مسئولیت هایشان در زمینو مراقبت از خانه خشکسالی بیشتر را بر دوش از نظر مسئولیت هایشان در می آورد. علاوه بر این، مهاجرت مردان، جوان، بین جنسیتی را در مراکز شهری مخدوش کرده است. گزارش هایی وجود دارد که با افزایش نامیدی، آثار منفی بر ازدواج و ایجاد شده است.

کودکان به آسیب های ویژه خطرات بیشتری برای سلامتی آنها دارند. ر ال ای اخی افز فز ه ران ز از ل زام س ل آ پذی ًً و و و غ ا د ه ه ه ک ن ا ا ا.

چشمگیرترین گواه خشک شدن ویرانگر و طولانی مدت سی سال گذشته ناپدید شدن خشک شدن ویرانگر و طولانی مدت ناپدید شدن دری ای هاچه چشمگیرترین چشمگیرترین تنش بیش از حد منابع آبی در سراسر کشور، به ویژه در مناطق مرزی شرس غرب، تر. تامین آب سالم و کافی برای آشامیدن، بهداشت و سلامت، کشاورزی، درامپروری مو برق به الم.

از عات ه ای نای ای اس که ه یف اجام اجای ر ص ع ع ه ه فش اهای فزای

شرایط خشکی در درجه اول ناشی از فعالیت های انسانی است، و نشانه ای از تغییرات اقلیمی ناشی از مدیریت ناپایدار زمین و آب در داخل و همسایه است.

گستره وسیعی از ایران تحت تاثیر شرایط خشکسالی با درجاتی متفاوت از تشدت و وسعت محلی گستره وسیعی از ایران تحت تاثیر شرایط خشکسالی. کاهش بارندگی در 30 سال گذشته، پروژه های زیرساختی نامناسب و ضربه اقتصادی سیاسی به جامعه، همه با هم تاب آوری در برابر اثرات تحریم های فزاینده بر کشور را کمتر کرده است. ایران تقریباً به صورت پیوسته میزبان حدود 3.5 میلیون پناهنده از سرزمین های جنگ زدهسای همه بوده است.نزدیک به پنج میلیون نفر – 70 درصد از جمعیت روستایی استان های آسیب دیده از خشکسالی – بیشتر در مناطق روستایی دور استان ها در معرض خطر بالای خطر قرار دارند. ناشی از خشکسالی هستند. معیشت به شدت آسیب دیده و برای تطبیق با واقعیت‌های جدید نیاز به بازسازی و پالایش دارد. زنان سرپرست خانوار و آنهایی که دارای اعضای فامیل تحت تکفل هستند بیشتر تحت نر.میرار میرار هستند

تبعات خشکسالی، خطرات چندگانه همراه با آن و اثرهای انسانی آن را لی توان به زکورت تبعات خشکسالی، خطرات چندگانه همراه با آن و

اثرهای منفی بر دسترسی، و کیفیت آب به دلیل ذکر آب آشامیدنی و بهداشتی که مکدم که باعث اثرها می شود ک آای کشازی و د اپ ، که ا ا زی ای ه قیه های ات م یش را تای ی و و و م ث اث اار ار .

مهاجرت ناشی از فقدان شغل نیز اثر مخربی بر محله ها دارد . با بدتر شدن فزاینده اجتماعی، از دست دادن معیشت منظم تاب آوری جامعه کاهش می ی

بازارها در تمام استان ها با مواد غذایی و اقلام نیاز از جمله در بودن کالاهای اساسی فعالند، با این حال، قدرت خرید به دلیل شغل و ارزیابی قابل توجه بیکاری تضعیف شده است.

وخامت وضعیت سکونتگاه شهری و به ویژه حاشیه نشین شهرهای بزرگ ه، ته مقصد شهری و به حاشیه ویژه نشین سرهای بزرگ مار شهری

آمار بالای آسیب ها از نظر سلامت روان، با افزایش نامیدی، افسردگی، نگرانی و خشم. آسیب های فیزیکی سلامت شامل بیماری های تنفسی، چشمی و پوستی دو لد اسهال و مشکلای مع

بدتر شدن استانداردهای زندگی که بر سلامت مردم اثر مستقیم می گذارد.

افزایش آسیب در برابر سایر مخاطرات، مانند سیل و زلزله، به دلیل کاهش رطو. با پژ ش خ خ خ و گی گی اهی ز ز ز ز ز ه ه ها یاب ان بار ه ایی ی ب ات نای ناشی از ن ی

ایران با جامعی از چالش های زیست محیطی از جمله شب الا، د مصرف، الودگی، الودگی و شرم چالش های زیست محیطی با ساخت. ر ف 1400 سازان هاش ا «« «« «« ااقه »و ایزن» و قان ط ق ق ااظه یای. ایزان بار ر ضه ه ای اص یاه یای ایان از ز 1399 تای 1400 یش 1400 ر قای ق قاد ق ز از زال جهی ا ال و ا ال و. ایران خشکسالی های مکر را تجربه می کند و با چشم انداز شرایط شدیدتر ناشمو از تغی هی ای از تغی.

نگرانی ویژه این است که این خشکسالی در شمال شرق ایران در مناشطق هم مرز هم دهغا تاد در شرات خشکسالی در شمال شرق ایران در. جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد از 31 استان 29 استان به ویژه 7 استان خراسان جنوبی، کرمان، سیستان بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی به شدت تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته اند. فقدان تامین آب سالم و کافی برای آشامیدن، بهداشت، کشاورزی، دامپروری و برق، علاوه بر این بر روندهای منفی اجتماعی، فشار مخرب و فزاینده ای بر، سلامت خانوارها وارد می شوند.

* استاد زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علومم

دکمه بازگشت به بالا