فرهنگی

واژه‌گزینی برای «فناوری هسته‌ای» – گزارشگر یک

گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خصوص واژه گزینی د»ر زمینه « فناوری گروه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

به گزارش گزارشگر یک، صفحه مجازی این گروه بهمناسبت «روز ملی فناوری هستهای» در نوشتاری تازه آورده است: «وقتی به اصطلاح علمی« فنون هستهای »برمیخوریم، میدانیم که صحبت از فناوری مربوط به« هسته اتم »یا nucleus است که از پروتون و نوترون تشکیل شده است. اما nucleus و هسته در چند حوزه تخصصی دیگر هم معنا و کاربرد دارند. در علم هواشناسی، آن ذره‌ای است که مولکول‌های آب درنتیجه تغییر شالت به وضعیت مولکول‌های شیر می‌رسد. در آوازشناسی، عنصر اصلی هجاست. در زبان فارسی تخصصی، «هسته» برای مفهوم دیگری هم بهکار میرود، ازجمله در برابر سر در تقسیم بندی زبانها به دو دسته زبانهای «هستهآغاز» و «هستهپایان». یا در زیست‌شناسی، که جاندارانی با نام «هوهسته‌ای‌ها» (eucaryotes) شناخته شده‌اند. و البته بخش مرکزی زمین یا هر جرم آسمانی «هسته» (core) نام دارد.

طرح کنیم که اگر واژه گزینی برای این مفاهیم در زبان فارسی تخصصی انجام نمی شود، چه میزان اصطلاحات بیگانه بهجای آنها به آنها به کار می رود. با جستجوی متخصصان علمی و فنی فارسی دوست، راهی برای درک بهتر و ژرف شتر مفاهیم » علمی با تلاش متخصصان و فنی فارسی دوست، راهی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا