عمومی

چرا از فضای مجازی خشمگین‌اند؟

اولی انقلاب مشروطه و دومی انقلاب اسلامی. اما به نظر می رسد که آثار و تبعاتی که اینترنت و فضای مجازی در اریران به وجود یورده شهر که آیورده اما به نظر می رسد که آثار و تبعاتی که اینترنت دارند می رسد.
از سپهر مدرنیته تا به امروز،اطلاع رسانی درایران در انحصار حکومت ها بوده است. نه انقلاب مشروطه و نه انقلاب اسلامی تغییری در این راستا وجود دارد. حکومتها در ایران، چه قبل و چه بعد ازانقلاب، صرفاً آنچه را که خرد د مصلحات تشخیص می دهد. دانش وآگاهی ایرانیان از جهان و بالاخص میهنِ خاص محدود و شمنحصومت می شود به کماده ه کمایه دانش وآگاهی از جهان و بالاخص میهن.

اما مجازی فضای مجازی برای اولین بار درایران انحصار حکومتی در اطلاع رسانی را به چالد ک. کارِ سِترگی که دو انقلاب مشروطه واسلامی نتوانستند انجام دهند. و این درد وسر و مصیبت بزرگی برای حکومت شده است. حکومت همیشه از صدا و سیما، انحصار آنها هم مانند صدا و سیما در اختیارش بوده است، فقط مطالبی که در نظریه شناسی خودش را به مردم القاء کرده است. اما حالا جدای از مصیبت شبکه های فارسی زبان، با زلزله قوی تری بنام فضای مجازی روبرو شده است که صدا و سیما و سایر تریبون های حکومتی را به حاشیه رانده و بی اعتبارساخته می کنند. کِشیده عنابستانی، فایل صوتی فرماندهان سپاه و برکناری چند ساعت فرمانده رفسران کد شرماندار رفسراندهان سپاه کِشیده عنابستانی، فایل صوتی فرماندهان سپاه شن. اما این قدرت در عین حال جدی هم در حاکمیت به وجود آورده است.

صد البته درکشورهای دیگر فضای مجازی بحرانی برای حاکمیت های شان می تواند نیاورده باشد. چون در آن اطلاع رسانی مانند ایران فقط در انحصار حکومت ها نبوده. اما درایران که هیچ رقیب دیگری برای حاکمیت نبوده، فضای مجازی حالا بدل به یک رقیب جدی شده و انحصار حکومتی راطلاع داده شده را به چادر می کشد. بنابراین می توانم بفهمم که چرا حاکمیت در ایران این همه مکدر و خشمگین از فضای مجازی شده و مصمم است که تا آنجا که می تواند پروبال آن را شکسته و محدود کند.

در ایران فقط اطلاع‌رسانی در انحصار حکومت نبوده. اقتصاد هم در انحصار حکومت قراردارد. فضای مجازی برای اولین بار به بخش خصوصی هم اجازه داده است که مستقد نزول حکومت حیای شن که به بخش خصوصی هم اجازه داده است.

دکمه بازگشت به بالا