عمومی

چرخه هوش تهدید اطلاعاتی – گزارشگر یک

یک عامل هوشمند، سیستمی است که با شناخت محیط اطراف خود، شانس موفشمد، سیستمی است در اطراف خود، شانس موفشمو به خود را پسیز هوش مصنوعی در آینده نه بیشتر دور زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار خو.اهد دا کسب و کارها از سیستم های هوش مصنوعی برای مقابله با تهدیدهای تایبری در حای اس. بر این اساس، دو سوم از سازمان‌ها تایید کرده‌اند که بدون استفاده از تدود وش ن مصنوعی، نمی‌شود شنا کرد. به این ترتیب، با افزایش تعداد ابزارها، شبکه ها و رابطه کاربری که نتیجه پیشرفت سیستم های ابری، اینترنت اشیا و فناوری های ارتباطاتی اند، سازمان ها امنیت سایبری خود را ارائه دهند. ی های فاعسای آی کار ااکان ازی اب از ازاکان ا ه،، و ا اواع سای خار. نکته ای که وجود دارد این است که بجای اینکه به هوش مصنوعی به عنوان ناجی سایبری خود بنگریم، باید مهم را بر روی راه حل های سنتی قرار دهیم: کنترل، نظارت و بررسی بالقوه. سپس، با علم به اینکه کاربران ما چه کسانی هستند، چه دستگاه هایی را برای چه اهدافی می توان استفاده کرد، و حصول اطمینان از اینکه این سامانه ها می توانند توسط هوش مصنوعی محافظت شوند، می توانم بکارگیری و آموزش هوش مصنوعی را آغاز کرد.

اگر کمی به عقب بازگردیم و تاریخچه جنگ‌ها را بررسی کنیم، می‌کنیم که متخصصان از تکنیک‌های مختلف برای جمع‌آوری و رمزنگاری اطلاعات استفاده می‌کنند تا دشمنان را در صورت شنود موفق نمی‌شوند به اطلاعات حساس دست پیدا کنند. از رمزگشایی پیچیده کدهای انیگما گرفته تا عملیات جاسوسی، در همه موارد از تکنیک های پیچیده برای جمع آوری اطلاعات، رمزنگاری و رمزگشایی استفاده می شود، با این حال، همه این روش ها در گذر زمان تغییر پیدا کرده اند. به‌طوری که فناوری‌ها، ردیابی‌ها و تحلیل‌ها و مقابله با تهدیدات نیز ابزارهای پید فایل‌های رمزگذاری پیچیده، جایگزین پیام‌های رادیویی رمزگذاری شدند، به‌طوری که پیام‌های رمزنگاری شده شکسته می‌شوند یا از لایه‌های امنیتی سخت‌تر از هر زمان دیگری عبور می‌کنند. با این حال، هنوز هم نقطه ضعف مکانیزم های امنیتی خطای انسانی است. برای بسیاری، عدم درک و تعیین خطر خطرناک بودن یک تهدید بالقوه، عدم درک یا تفسیری از جرایم سایبری و عملکرد آن‌ها و به دنبال آن عدم اطمینان از امنیت داده‌ها و اطلاعات اولین اشتباهی است که مرتکب می‌شوند و راه را برای نفوذ هکرها می‌کنند. زیرساخت ها هموار می کنند. اگر تصور می‌کنید همه نقاط ضعف احتمالی که باعث آسیب پذیری زیرساخت می‌شوند را ترمیم کرده‌اید، باید بدانید که این دیدگاه اشتباه است و ممکن است حفره‌های امنیتی مستتر در زیرساخت‌های ارتباطی باشند که از دید شما باقی مانده‌اند. به همین دلیل است که شرکت‌ها برای کاهش مخاطرات در مورد زیرساخت‌ها شرکیم را برای همین دلیل تصمیم گرفتند که شرکت‌ها را در این زمینه بردند.

ه ط اطاعای از ز ز،، و زش زش زش زش ا اه ه و و و ا ی ی ی ی ق ق ق ق ق ای زای زای ااز آاه ا اه. ه یان قیق ، ، ش ه ی ی ی ی س ط ای ط اطاع اشه داز آه ساه زا ز از ز اه زاه زاه ای ای ای. بر داده‌های خام، هوش مصنوعی برای دستیابی به بینش عملیاتی نیاز به تجزیه و تحلیل بنابراین، هوشیاری پس از جمع آوری، اقدام به پردازش و تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل آن ها می کند تا از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد استفاده درست استفاده شود. هوش چر به جای این‌که یک فرآیند end-to-end باشد، مبتنی بر یک فرآیند ترخشی به‌نام است. این فرآیند از جهت یک چرخه ممکن است در جریان پیاده‌سازی آن پرسش‌ها و شکاف‌های اطلاعاتی ایجاد شود یا نیازمندی‌های موجود در مجموعه تعریف شوند که بازگشت به مرحله اول را می‌توان انجام داد. به‌طور معمول، چرخه هوش خطر سایبری از چند مرحله ساخته شده است:

چرخه هوش سایبری

– برنامه ریزی و جهت دهی: ملزومات جمع آوری داده ها مشخص می شود. در این مرحله پرسش‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به اطلاعات عملیاتی دارند، می‌شوند.

– جمع آوری: پس از تعریف الزامات جمع آوری، داده های خام مربوط به حوادث فعلی مج. ر ای ز ، ، ز از م ز ز ز ش ش ا ا ا اش گزاش م ات د ای و یاب و اطاع ال اسای ایای

پازش: ر ای ه، ااه ه ه ه ه ب ا ا ا ا ا ه ه ای ازاهی و ط اطات ضات ضافه. به‌علاوه‌ای از راه‌حل‌هایی مانند SIEM و SOAPA در سازمان‌دهی داده‌ها جمع‌آوری شده است.

– تحلیل و تحلیل: این مرحله وجه تمایز از خطر جمع آوری و انتشار ساده اطلاعات است. در این مرحله، با استفاده از روش‌های تحلیل تحلیلی، داده‌های پردازش‌شده مرحله قبل از تحلیل می‌شوند تا فیدهای هوش سایبری ایجاد و تحلیل به کمک آن‌ها برای شناسایی شاخص‌های آسیب IOCها سرنام (Indicators of Compromise) بپردازند. از جمله شاخص های تهدید باید به لینک ها، وب سایت ها، ایمیل هادا ضمائم ایمانی شرو کمیید باید به لینک ها،

– انتشار: در این مرحله، خروجی تحلیل شده در انتخاب افراد مناسب قرار می‌گیرد. قابلیت ردیابی در این مرحله به‌شکلی است که باعث ایجاد تداوم بین چرخه‌ها می‌شود.

-بازخ: خصصان اطاع ا ر ا و و و و ی که آی آیار یه یه ه ه ه ش ش های پاه اون. اگ پاخ ط اق انار خه ه ه پ ایان ی، ی ای ت ت یاز ج و و و ا ال ازاز.

همان‌هایی که مشاهده می‌کنید، هوشیاری سایت‌های اطلاعاتی در مورد تهدیدها و عامل‌های تهدیدات که به کاهش حوادث در فضای سایبری کمک می‌کنند، جمع‌آوری می‌کند. در این روش، توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی به جای این است که در یک فرآیند آنتها توسعه یافته بر یک حرکت دوار است که از آن به عنوان چرخه هوش یاد می‌شود. در این چرخه که شامل جمع آوری داده ها، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی است، الزامات امنیتی می شود و از این اطلاعات برای ساخت هوشبرآور استفاده می شود. ک که ب ی ی آ آ ی ای اس خش جزیه و ش ز ز ز ز ز ات ز ط ط ا اش و ا ان شاک ی. بنابراین، اگر سازمانی بخواهد به سطح بلوغ در زمین هشدار دهد، باید این کندیه چرخه، بنابراین،

هوش برای انتخاب بهترین راه حل

تجزیه و تحلیل و هوش امنیتی، متکی به یک تحلیل دقیق فکری است که از تکنیک های تحلیلی تحلیلی ساختاریافته می توان برای اطمینان از قطعیت ها و عدم قطعیت ها برای شناسایی و مدیریت خطرات استفاده می کند، به طوری که تجزیه و تحلیلگران از آسیب های احتمالی تنها برای حل مشکلات استفاده نمی کنند، بلکه در حل مسائل مورد استفاده قرار می گیرند. زمینه انتخاب بهترین راه حل نیز بهره می‌برند.

الگوریتم گوگل برای مقابله با تهدیدات

سازمان‌ها می‌توانند برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی از هوش مصنوعی استفاده کنند. مثالهای زیادی در این زمینه دارند. به‌طور مثال، جیمیل از ماشین برای جلوگیری از هرزنامه‌ها استفاده می‌کند. گوگل میگوید، الگوریتم این شرکت روزانه ۱۲۲ میلیون اسپم را مسدود می کند. آی اام بسام ش خاخ و وات که ی ی اشی ماشی ای راس ییایی هات و ایه وایه سای سای سای ای آاف ااه. به‌علاوه، گوگل از ماشین ماشین برای سازمان‌دهی ویدیوهای ذخیره شده توسط سازمان‌دهی ویدیوهای ذخیره شده توسط ماشین‌های ذخیره شده ر ای ، ، ی ه ه ش ه س ا ا ا اس ا ا ا ا ح ی و گ گ گ گ گ ا ا یی یی ای ای ای به همین دلیل است که فیلم‌های دارای کپی‌رای تی هستند که روی این تخت‌شنون می‌شوند که دارای کپی‌راین هستند. BALBIX رای حافظ ز از فاخ طاخ طاط طاع د ااب قض ا اه ی ی ی ا ا ا ا ا ه ای خط از یای ماه آاه ی.

آها ه ض شان ی ه ه ، ، س اام ا ه ه ش ش ه ه ج جای پذیاپذی به‌علاوه، هکرها نیز از هوش مصنوعی برای آسیب‌زدن به سازمان‌ها استفاده می‌کنند که این فناوری را در برابر تهدیدات سایبری به یک سوژه تبدیل می‌کند که باید راه‌حلی برای محافظت از آن پیدا شود.

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا