اقتصادی

کاهش نرخ‌ بهره در روسیه

ماک اشکی ، شار اقای ئی یه ظه ظه اظهار ب باک م ت ان ۲۲ ۲۲ ج یای رای کاهش ه.

به گزارش گزارشگر یک و به نقل از اکونومیک، اورشکین می‌گوید: بانک مرکزی ریاسر رکه است پولی کونومیک، اورشکین. بانک مرکزی در حال حاضر متعهد شده است که تصمیم به کاهش نرخ کلرادی بیشتر در جلسه ۲ جولی بیشتر کاهش می‌یابد

بانک روسیه در دهم ژوئن نرخ اصلی را از 11 درصد به 9.5 درصد در سال کاهش داد.

وی افزود: انتظار می‌رود اقتصاد روسیه پایان سال جاری به روندهای تا ویژه دست.

چرخش اقتصادی در حال چرخش، حجم وام‌ها در حال و سود در حال کاهش است.

ویان کرد: ما شاهدیم که پرتفوی وام بانک‌ها در حال افزایش هستند و همه اینها نشان می‌دهند که «فلایویل اقتصادی» شروع به کار کرده و باید تا پایان سال جاری به روندهای مثبت دست پیدا کنیم.

مشاور اقتصادی رئیسجمهور پیشتر گفته بود که تورم در روسیه میتواند تا سه ماها دوم مشاور اقتصادی پیشتر گفته باشد که

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا