سلامت و دانش

کشف یک سنگ ،تاریخ حیات اولیه را ۳۰۰ میلیون سال به عقب برد

ققان س اخاهایی ک و خاص ش ی ی ی ا ا ا ا اد رای یای گ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ظ ی اخ ایاک یجایجاد ا اد ا اد اکاک با این حال همه موافق من نبودند که این ساختارهاشا بیولوژیکی دارند.

اکنون پس از تجزیه و تحلیل و تحلیل های بیشتر، مطالعات کالج دانشگاهی لندن، ساختار بسیار بزرگتر و پیچیده تری را در داخل این سنگ کشف کرده و این ساختارها، ساختاری ساقهمانند با شاخه های موازی در یک سمت است که نزدیک به یک سانتی متر طول دارند.

باورهای مطرح شده گرچه تصور می شود که برخی از روش ها می توانند از طریق واکنش های شیمیایی تصادفی ایجاد شوند، اما در نتیجه شبه ساقه با شاخه های موازی احتمال وجود دارد که منشا بیولوژیکی داشته باشد و این امر نیز به دلیل آن است که هیچ ساختاری مشابه آن از طریق واکنش های شیمیایی وجود ندارد. ایجاد نشده است.

نشانه هایی از حیات اولیه با بررسی یک سنگ

تا به حال اولین مکان شناخته شده است از حیات بر روی زمین، به دست آوردن بررسی از سنگی 3.46 میلیون ساله از استرالیای غربی بود که حاوی فسیلهای میکروسکوپی کرم مانند بود.

دکتر “دومینیک پاپینو” (Dominic Papineau) نویسنده اصلی این مطالعه از دانشکده علوم زمین کالج دانشگاهی لندن گفت: ما در این مطالعه با بررسی شواهد مختلف نشان دادیم که از انواع مختلف بیماری ها بین 3.75 تا 4.28 میلیارد سال پیش روی زمین وجود داشته است. این معناست که حیات می‌توانست ۳۰۰ میلیون سال پس از تشکیل زمین آغاز شود. از نظر زمین شناسی، این روند بسیار سریع است و یک دور چرخش خورشید این روند بسیار سریع است که یک دور چرخش خورشید این روش را از نظر زمین انجام دهید.

مطالعات این مطالعه همچنین شواهدی را کشف کردند که نشان می دهد نباتات ایرژی می دهد. آنها ترکیبات فرعی شیمیایی را در این سنگ پیدا کردند که با میکروبهای باستانی آهن، گوگرد و احتمالاً از کربن تشکیل شده و نور را از طریق نوعی فتوسنتز بدون دریافت کرده و زندگی میکردند، سازگار است.

نتایج این یافته‌های جدید نشان می‌دهد که انواع حیات میکروبی ممکن است در زمین اولی کشف شود. وجود آنها همچنین پیامدهایی برای امکان زیست فرازمینی می‌کند.

در این مطالعه، سنگهای کمربند روی پوست نووآگیتوک کبک (NSB) را که توسط دکتر پاپینو در سال 2008 جمع آوری شد، مورد بررسی قرار گرفتند.

کمربند روی پوستهای نووآگیتوک، زمانی تکهای از کف دریا و بنابراین حاوی برخی از قدیمیترین سنگهای رسوبی روی زمین است که گمان میرود در نزدیکی سیستم چاههای گرمابی قرار گرفته است. زمین است که از نظر زمینشناسی، آبهای اطراف خود را گرم می کند.

سخت سنگ را به بخشهایی به ضخامت کاغذ (100 میکرون) برش دادند تا از ساختارهای نزدیک فسیلی ریز فسیلی که از هماتیت و مانند آن نوعی اسید ساخته شده و در کوارتز محصور شده بود مشاهده کنند.

ضخامت این تکه سنگها بیش از دو برابر ضخامت سنگهای قبلی بود که بیشتر بریده بودند و این امر به نتیجه میداد که ساختارهای بزرگتری را در آنها ببینند.

آا ای ساخاها و کیات را با ف و و و و ب اباب ای اک ک ر ز ز چ اه ای ار ار ار اار اار اار اار.

تیم تحقیقاتی علاوه بر تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل نمونه سنگ در زیر میکروسکوپ و رامان های مختلف (که پراکندگی نور را می گیرد)، بخش هایی از سنگ را با استفاده از یک ابر رایانه که هزاران تصویر را با دو تکنیک تصویربرداری با نمای بالا پردازش میکرد، به صورت. دیجیتالی کردند.

اولین روش میکرو سی تی یا میکروتوموگرافی (microtomography) بود که از اشعه ایرون برای مشاهی مشاگی هم اولین روش میکرو سی تی یا میکروتوموگرافی (microtomography) و ش یز یز پ ی م که ه ه ه ه ضخ ضخ ضخ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اچه ز ز ز ز ز ز ز هر دو تکنیک مجموعه‌هایی از تصاویر را تولید می‌کنند که برای ایجاد مدل‌های سه مزت‌های از تصاویر را تولید می‌کنند

ققان جزیه و و ی ی ای ی ی س خ اخایای های ی از ز ز ز و ش س یجاساس اسار اسار یجار اهال

آا اظهار می کند که ی اخ اخ ه ه درون ک یز یز ز ز ز از کار د ‌ (که گ یش یش ا اه ی.

ققان ی ط ناص کاب خاکی را ی ی ی ی و و یاف این امر می‌کند که این رسوبات کف دریا به اندازه سنگ‌های آتشفشانی در اطراف قدم است.

دکمه بازگشت به بالا