اقتصادی

گزارشگر یک – کارخانه سیمان زاوه

برخی از تولیدکننده های سیمان امروز بهدلیل بهدلیل و عطیلی کارخانه ها و خطوط تولید نسبت به بروز مشکلات در سال آینده هشدار می دهند. در حال حاضر حاضربرخی از کارخانه های سیمان در خراسان رضوی به دلیل قطع گازو از طرفی عدم اختصاص و عدم تخصیص مجدد سهیم مازوت با مشکل مواجه شده و این کارخانه ها را به تنهایی ذکر کرده است. است. شاید این مسئله در حال حاضر که صنعت مسکن بسیار فعال نبوده و استفاده از سیمان در بازار کم است به چشم نیامده یا بسیار دارای اهمیت باشد اما در ادامه وضعیت موجود، بروز شرایط صورت چالشی در ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود. خراسان رضوی دارای هفت واحد تولید سیمان با ظرفیت8.25 میلیون تن، ظرفیت 2226 نفر و سرمایه گذاری بالغ بر 150 هزار و 56 میلیارد ریال است. همچنین سهم واحدهای تولید سیمان استان در کشور از نظر میزان تولید 9.3 درصد، در سرمایهگااری 18.6 درصد و در ظرفیت 6.7 درصد است.

دکمه بازگشت به بالا