اقتصادی

۴۸ درصد تولید گوشت قرمز در قم مازاد نیاز استان است

گزارشگر یک/قم معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم در خصوص دام سنگین استان بیان کرد: به طور متوسط ​​۹۲ هزار رأس گوساله اصیل، دورگ و بومی با مجموع تولید تقریبا ۲۹ هزار تن داریم و بر این اساس در تولید گوشت قرمز ۴۸ درصد مازاد وجود دارد.

منصور دیان اردستانی معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم در گفت و گو با خبرنگار گزارشگر یک بیان کرد: ۲۷۰ هزار رأس گوسفند با تولید رایج ۱۸۰۰ تن گوشت قرمز، ۱۱۰ هزار رأس بره پرواری با تولید ۵۲۰۰ تن، ۶۹ هزار رأس بره مولد با تولید. 23 تن گوشت، 90 هزار رأس بزغاله پرواری با تولید 1100 تن و تلد م به طور کلی گا۰اد ار گالیه 23 تن گوشت، 90 هزار رأس بزغاله پرواری س.

دیان اردستانی در خصوص دام سنگین استان بیان کرد: به طور متوسط ​​۹۲ هزار رأس گوساله اصیل، دورگ و بومی با مجموع تولید تقریبا ۲۹ هزار تن داریم و بر این اساس در تولید گوشت قرمز ۴۸ درصد مازاد وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان یکی از مشکلات را مازاد تولید عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا تولید مدنظر وزارت خانه قرار گرفته است و به محض اجرای شیوه نامه استانی، دامداری با اتحادیه های کارگری انجام می شود.

دیان اردستانی یکی دیگر از رابطه در رابطه با دام مازاد تولید را خرید حمایتی دانست و گفت: خرید توسط سازمان جهاد کشاورزی با محوریت دامداران دامداران انجام می شود و در این راستا این اتحادیه در قالب قرداد پس از کشتار و بسته بندی لاشه به صورت صورت می گیرد. پنج تکه سبک و دام سنگین به سرد خانه های تحت نظارت نظارت بر امور دام تحویل می م.

معاون بهبود تولید دامی جهاد کشاورزی استان قم، اظهار کرد: بزرگترین مجتمع پرواری کشور شهر با ظرفیت ۳۹ هزار رأس گوساله پرواری و ۱۳۴ هزار رأس بره پروار و مجتمع لبن با ۳۹۹ واحد با ظرفیت ۱۵هزار رأس در استان قم واقع شده است. مجتمع می تواند و یا فرصتی برای استان باشد.

دیان اردستانی با بیان این مطلب از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها با توجه به افزایش هزینه تولید در برخی از واحدها با مازاد تولید می کند، مشخص کرد: تنها راه مصرف بعد از مصرف و انتظار داریم که سازندگان و کاری که می توانند تولید کنند. ملت بالا برود واحد برای برون رفت از مشکلات دامداری تنها راه افزایش و افزایش مصرف.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا