اجتماع

اظهار نظر اولیه مدیرکل پزشکی قانونی: هیچگونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت مهسا امینی نیست

ه گزاش خای از م ر آه ق پزشکی ق او اسان ه ظه ظه اظهار ظ ا ایه یاز یاش ب ای ه های ه های ه های

در این اظهار نظر هم به مواردی مانند سوابق پزشکی مرحومه امینی و معاینه ظاهری اشاره شده است که در این میان نیازمند زمان است، علت فوت متوفی است که آن هم به طور مشخص نتایج آزمایشات نمونه های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه است. و ک ابایی و و ااق ه اجام خ ه و و ق ال گزاش ی س ازان ه قان ه

مهدی فروزش درباره روند بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و چرایی تحویل پیکر متوفی در فاصله زمانی کوتاه به خانواده وی و عدم نگهداری چند روزه جسد در مرکز پزشکی قانونی برای انجام معاینات، اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل ها و آیتم های تعریف شده در سازمان پزشکی قانونی کشور در روند روند و فرآیندهای ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به اینکه هویت جسد معلوم بوده است، نیاز به مستندات تعیین هویت وجود ندارد.

ی افز: فای ر ه ه جای جاج اد ی ط تاً ب هار تاه جاج ای اس ه ی شان و ا اه ن.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه هویت متوفی مهسامین است بررسی به این پرونده در کمترین مدت زمان صورت گرفت.

فروزش افزود: با توجه به اینکه نظر دیگری در سازمان پزشکی قانونی کشور در پرونده‌های ارجاعی به این سازمان نیاز دارد که به مستندات دقیق و مستدل نیاز دارد، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی که می‌توانند به آن ارائه شوند، صرفاً یک بستر بستری را انجام دهند. یاران آ ه س ا و و ا ا ا ا ا ا ات ی ای ی ه ه ج ا ا ز از ی زان های هان ی اس.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در مورد پرونده مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به اطلاع رسانی نادرست و علمی در خصوص خارج شدن خون از گوشه ها، شکستگی قاعده جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن متوفی است. اقدام کرده، باید اعلام کنیم که در معاینه ظاهری و کالبد گشایی هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی در قاعده جمجمه مشاهده نشده است.

ف یان ک: ر کال گش ایی و شک هیچ ه آث آث از ز ز ز ه و و یاپ پ پ پ ا اشای داخ.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: در این میان نیازمند زمان است، علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به این نتیجه می‌رسد. خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضائی ارائه خ.

4747

دکمه بازگشت به بالا