اقتصادی

افت تولید اکثریت محصولات معدنی

آمار تولید محصولات منتخب معدنی در یکساله ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از محصولات منتخب معدنی، با کاهش تولید نسبت به یکساله ۱۳۹۹، باعث شده است و چند محصولی رشد داشته باشد که این میزان رشد در نهایت ۲۵ درصد است.

به گزارش گزارشگر یک، بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مجموع ۱۲ ماه سال گذشته، ۵۷۱ و ۱۰۰ تن شمش هزار با ۲۵.۱ درصد افزایش نسبت به ۴۵۶ و ۴۰۰ تن تولیدی در مجموع ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ تولید شده است. و بالاترین افزایش تولید محصولات منتخب معدنی را داشته است.

پس از شمش، بیشترین رشد تولید را شیشه جام خود اختصاص داده است که از یک میلیون و 118 هزار و 800 تن در یک میلیون و 359 هزار و 400 تن تولید می شود و 17.3 درصد تولید این محصول معدنی را افزایش می دهد. رقم زده است.

و ی ف ی یز س ا ای که گذش ه ش ش ا ال ه ه ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ و و و ۶۱ هز هز ار ه اس. در مجموع ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ میزان تولید این محصول ۵۶ هزار و ۶۰۰ تن ثبت شده است.

ط ای گزاش ، یز یزان ش ی ل ا ا ا ق ه ه ک ک ک ا ا ا ا ا ا ا ی ۲ و و ش (هف) ص (هف) از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آن، ۲۹۹ هزار تن کاتد مس و ۲۳۰ هو وار و ۷۰ می شهو ار و ۷٫۰ ت. ایزان ی و ص ل ی د یک یک ه ه ۲۹۰ ۲۹۰ ار ن ر یاد م و ۲۲۹ هز هز هز هز ی یای آث ات.

ر ال ام ا ی خاد خ ام ک ف ف ف ی و و و ی ه ه ش ش ش ش ف ف اف ت ف فان

از فروردین ماه تا پایان سال گذشته ۲۸ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۰۰ تن فولاد خام و ۷۲۷ هزار و ۸۰۰ تن ظروف شیشه‌ای تولید می‌شود که نسبت به ۲۸ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۷۰۰ تن فولاد خام و ۷۴۴ هزار و ۷۰۰ تن ظروف شیشه‌ای تولید می‌شود. در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲.۱ و ۲.۳ درصد کاهش تولید داشته است.

محصولات فولادی نیز در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ با افت پنج درصدی تولید ۲۲۵ میلیون و ۲۰۵ و در مجموع ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۲۰۰ شو لمحصولات فولادی در مجموع ۱۲

پس از تولید محصولات فولادی، سیمان نیز ۹.۱ درصد کاهش تولید را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ تجربه کرده است و از ۶۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۰۰ تن به ۶۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۹۰۰ تن رسیده است.

کنسانتره زغالسنگ و چینی بهداشتی نیز بیشترین کاهش تولید را داشته است. در ۱۲ ماه سال گذشته به ترتیب یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ و ۹۸ هزار و ۶۰۰ تن بهداشتی چینی تولید می‌شود که به نسبت یک میلیون و ۶۹۱ هزار و ۸۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ و ۱۱۸ هزار تن کنسانتره زغالسنگ و ۱۱۸ هزار تن کنسانتره زغالسنگ تولید می‌شود. یکساله ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۲.۸ و ۱۶.۴ درصد تولید داشته است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا