عمومی

دنبال موفقیت نباشید! – گزارشگر یک

راستش را بخواهید، باید اشاره کنیم چیزی به اسم موفقیت نداریم. تعجب می کنید؟ واژه‌های به نام موفقیت وجود دارد اما به تعداد آدم‌هایی که آن راد تعرفه میمکنایدی ماییدی است.

به گزارش گزارشگر یک، روزنامه جام جم «همه والدین دوست دارند فرزندانشان به موفق نوشته، پیروز و کامروا تبدیل شوند. ه ا ا وال ، ه ها رای ف ا ی خ ه ا ا ا ا ات غ غ غ غ غ ی آ ه ه ه زی زی زی زی زی زی زی ا ا ا ا ا. حالا چه از طرف خودمان باشد، چه این که در کلاسهای مختلف نامشان را ثبت کنیم. معمولاً خود بچه‌ها هم انتظاراتی را دارند که والدین و دیگران از آنها دارند، می‌شوند. بخشی از این انتظارات را در گرفتن نمره های خوب یا در انجام درست کارها و اولشدن میبینند، البته چنین انتظاراتی، آسیب های خاص خودش را هم دارد که مورد بحث ما نیست، اما نکاتی که باعث می شود فرزندان و والدین دچار چالش شوند، درک متناقضی است که هر چه باشد. دو طرف از موفقیت و موفق شدن دارند.

برایان تریسی از نام‌های آشنایی که در حوزه توسعه فردی و بهره‌وری از کتاب‌ها و ایمائوز است. او معتقد است دلیل شکست‌ها، فرض‌های اشتباه است. ی اا چیزیا اش ه ف ی و ا ا ا اس ای ف ات اشاه ه ی ه ص و و و اهاکه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه به همین راحتی. این چیزی است که محمود سریع القلم را تحت عنوان تفاوت فکت‌ها و گمان‌ها از آن یاد می‌کند. میگوید بهترین عملکرد آن است که بر اساس فکتها صورت می گیرد و در نتیجه به نتیجه می رسد اما بدترین عملکردها است که بر اساس حدس، گمان و گمانه زنها اتفاق می افتد و تعدادی نیز با شکست روبهرو هستند اما در موضوع آسیب روانشناسی موفقیت و توسعه فردی، این چیزهایی را که گفتیم، چگونه ارزیابی کنیم؟

تنش‌های ناشی از یک درک نادرست

حقیقت این است که هم والدین و هم فرزندان، نادرستی از موفقیت دارند. همین درک نادرست نیز به این نتیجه می‌شود که با هم تنش‌های فراوانی می‌شوند و محیطی اصحاب اندیشه و فلسفه، معمول برای دستور زبان، مفهوم‌شناسی واژه‌ها، موفاه تیم و تعریف آدرس دیم اصحاب اندیشه و تعریف. چرا که بیشتر مشکلات را از تضاد و تناقض در این تعریف‌ها شاتفاق میشتد و شروع می‌کند. هان جاجای م لاناس کهای چهار ف ر ا ا ا که ر م م اگ زاع در حالی که منظور واقعیشان یکی بود. حقیقت این است که خیلی از ماها اصلاً نمی‌دانیم موفقیت یعنی چه.

تبعات درک نادرست از پیشرفت

جک کانفیلد، نویسنده کتاب اصول موفقیت، نقل می‌کند روزی در یکی از سمینارهایش سو. آیا می خواهید چه کسی را بپرسید که دوستتان پول بیشتری داشته باشد؟ همگی دست بلند کردند. یکی از حاضران را صدا کرد تا روی سن بیاید. وقتی این فرد روی سن آمد، یک دلار به او داد و گفت حالا تو به آرزویت رسیدی و آمد، یا او می ی. البته این فرد حسابی تعجب کرد و منظورش این بود که نبود اما حقیقت این است که خیلی از ما، درست و روشنی از موفقیت نداریم و در حالی که درستی از موفقیت را از فرزندانمان نیز می‌خواهیم موفق‌تر شوند و این عصرارهای نابجا، باعث به هم خوردن سبک زندگی شوند. خانوارها می‌شود.

چیزی به اسم موفقیت نداریم

راستش را بخواهید، باید اشاره کنیم چیزی به اسم موفقیت نداریم. تعجب می کنید؟ واژه‌های به نام موفقیت وجود دارد اما به تعداد آدم‌هایی که آن راد تعرفه میمکنایدی ماییدی است. پ ق یک ایک ی ی ال ن ال ز ز ز ز ز ز از خ ی که که که ی فقی یک ی یات یایک و ای. چیزی که این‌قدر قوی است و تعاریف دارد، اساسا نمیوعدوان وجود دارد. شما وقتی به یک تکه سنگ اشاره می کنید همه می دانند که منظورتان چیست. یک تکه‌سنگ در همه جا مفهومی یکسان دارد. به خاطر همین، این‌چنین واقعی است اما مفاهیمی چون موفقیت، به‌شدت انتزاعی هستند. به همین دلیل در سبک زندگی خانوارهای ایرانی، بچه‌هایی را مشاهرده می‌کنن ما می‌کنیم که درون که گی خانوارهای ایرانی، همین دلیل است.

چیزهایی که قابل اندازه گیری هستند

نکته مهمتر آن است که بعضی از فرزندان ما موفق هستند اما احساس می‌کنند به موفقیت نرسیده‌اند. اینجا بحث کمال‌گرایی افراطی و البته بحث انتزاعیبودن مفهومی چون موفقیت مورد استفاده می باشد. یعنی در حالی که ما باید فرزندانمان را بپذیریم ولی چون فکر را اشتباه درکیرد ها شتانمان را می‌سازم ولی چون محالی است که ما درکیرد. در نتیجه فرزندان ما هر قدر هم که عملکرد مثبت و خوبی داشته باشند، باز هم دیگر را در مقایسه با مفهومی انتزاعی چون موفقیت قرار می دهند و همیشه احساس سرخوردگی دارند. در حقیقت موفقیت چیزی است که قابل اندازه گیری نیست و به قول پیتر دراکر، پدر علم مدیریت، اصول چیزی را که اندازه گیری نمی کند یا قابلیت اندازه گیری ندارد، بهتر نیست و بهتر ببخشید. فرزندان ما متأسفانه درگیر چیزهایی هستند که نه قابل تعریف واحد، نه قابل اندازهیو یر.

کته‌های باریک‌تر از مو

راه حل چیست؟ راه حل، درک درست والدین از فرض موفقیت است تا در نهایت به جای درستی برسند. موفقیت، درست مثل پول، یک محصول جنبی و حاشیه است. یعنی پول یا موفقیت، نتیجه کارها و کاربردها و برنامه های دیودشر است و خویی نین پول یا موفقیت، نتیجه کارها و اعمال و شما نمی توانید تصمیم بگیرید که بشوید یا پول زیادی کسب کنید، اما می توانید تصمیم بگیرید که برنامه های معمولی داشته باشید یا افرادی را که در نتیجه خود به خودی خود، موفقیت بیشتر یا پول بیشتری بسازید، اجرا کنید.

از موفقیت تا مفاهیم دیگر

اجازه بدهید ساده‌تر حرف بزنیم. موفقیت، حوضچه‌ای است که نهره‌های آن می‌ریزند. شما در واقع به سراغ نهره ها بروید نه به سراغ حوضچه بروید. فقی واق، ج خاجی نار و چیزهاجی خ اجی دار شما به هر کسی که بتوانید نظم بیشتری داشته باشید، متوجه می شوید که منظورتان چیست. هرکسی هم تعبیر یکسانی از سختکوشی دارد. دانش کاری و حرفه ای بیشتر هم که مشخص است دارد. همه اینها و مفاهیم دیگر از این دست که آبشخور موفقیت هستند، قابل اندازه گیری هستند. یعنی شما می‌توانید از فرزندانتان به این عادت‌ها برسید این کار خودبه‌خود به موفقیت خواهد رسید. این در حالی است که هم والدین و هم فرزندانشان دقیقا متوجه می‌شوند و سختکوشی کون شی کوشی شان هستند.

یک حکایت واقعی

جک کانفیلد در کتاب اصول موفقیت خود، فصلی را به نام ثبت‌کردن امتیازها دارد. ابتدا فردی را تعریف می کند که از طریق ثبت امتیازها، باعث رشد مهارت بسکتبال می شود مهارت بسکتبال اصلی ماجرای فرد را تعریف می کند که از طریق امتیازها. به این ترتیب که به باشگاه رفته و تمام حرکات مربوط به بسکتبال را شناسای کرد. سپس سه حرکت نهایی را که تبدیل به کسب امتیاز نهایی می‌شود، ثبت کرد. وار چ ااب م و یاف پ ز از و ز ز … او بار ه باشگ شگ ا ا ا ای یای. پسر او خودبه خود و بعد از تمریناتی که داشت، به اتاقش میرفت تا ببینند وضعیت نه چووکن شدی ک. ر واق ای و و، و و ز ز از ز ز ز ز ز و و و ا ای که ط ر ا از ای ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ی و و ، و ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز . بای آا ه قیق قیق قیق د د ی: ی اب های یش د خ خ ب ی زی ی پ پ ز ز از زاف و ….

این عدد مهم است

اجازه دهید در ادامه این بحث به نکته بسیار جالبی هم اشاره کنیم. تا حالا به این فکر می کنم که اگر و تنها اگر یک عدد وجود داشته باشد که در زندگیتان آن را کنترل کرده و رشد دهد و در نتیجه همه زندگیتان بهتر شود آن عدد چیست؟ اساسا چنین چیزی وجود دارد؟ می‌بینی چه سوال روشن و شفافی را مطرح کرده‌ایم؟ چنین عددی وجود دارد و آن، عدد انضباط شماست. انضباط هم یعنی کارهایی که «باید» انجام دهید؛ در زمانی که «باید» انجام دهید، چه دوست داشته باشید یا نداشته باشید، چه انگیزه داشته باشید یا برنامه نداشته باشید، چه داشته باشید یا نداشته باشید، چه حتی داشته باشید یا نداشته باشید. در اینجا «باید» به هدف ما مربوط می‌شود و به جهتی که داریم. انجام این موارد هم که به قدرت اراده ما مرتبط می‌شود. در واقع شما تنها با کنترل یک عدد، می‌توانید کل زندگی خود و فرزندان قتان رها را تحت الشعا قرار دهید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا