اقتصادیگزارشگر کسب و کار

چگونه در حسابداری پیشرفت کنیم؟

تمامی اساتید آموزشگاه نیاز تهران در شرکتهای مختلف حسابداری به عنوان مدیر امور مالی و سرپرست حسابداری مشغول به کار هستند و علاوه بر آن از مدرسین باسابقه سازمان فنی و حرفه ای می باشند. نرم افزار حسابداری از عناصر تشکیل دهنده مدیریت مالی همچون نرم افزار حسابداری، خزانه داری، بازرگانی و انبار بوده است. پیشرفت های فنی و علمی در زمینه حسابداری از یک طرف و رشد شتابان اقتصادی از طرف دیگر این نیاز را به وجود آورده است که حرفه حسابداری بهسرعت خود را با شرایط تطبیق دهد و بهعنوان یک دانش تخصصی مطرح گردد، این تحولات ناشی از تغییراتی است که در نیازهای جامعه به وجود آمده و پاسخ ندادن به موقع به تغییراتی که در نیازهای جامعه به وجود میآید نتایج مخربی را به دنبال خواهد داشت. معمولاً سایتهای مربوط به امور مالی شخصی مقولهای را که مناسب نمایش اطلاعات مالی شما تشخیص دهند پیشنهاد میکنند، اما این امکان را هم ایجاد کردهاند که همیشه بتوانید آن را بر حسب نیاز و خواست خود تغییر دهید. همین مسئله باعث شده است تا دغدغه تازهای نزد صاحبان کسبوکار و مدیران مالی آنها شکل بگیرد و آن پیدا کردن بهترین نرم افزار حسابداری برای فروشگاه یا شرکت آنها است.

نگاره 2 مربوط به آمارههای توصیفی جنسیت و نرم افزارهای حسابداری است که افراد نمونه 141 نفری قادر به استفاده از آنها بودهاند و در حقیقت از آن استفاده کردهاند. نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی وجود دارد. یکی از دغدغه های اصلی اشخاص و مهندسانی که دارای پروژههای ساختمانی و پیمانکاری متعدد هستند، مدیریت مالی و اجرایی در پروژه ها است. همانطور که در نگاره 6 مشاهده میشود با توجه به سطح معناداری (میزان خطا) آزمون تی که 000/0 است و از 05/0 کمتر است، میتوان نتیجه گرفت که فرضیه شماره 3 دارای رابطه معناداری بین دو متغیر خود که سودمندی قابل مشاهده و تمایل استفاده از نرمافزار است وجود دارد. دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازهگیری توسط این روش است که به محقق اجازه میدهد تا تجزیه و تحلیل دادههای خود را با احتساب خطای اندازه گیری گزارش دهد. بنابراین برای این دو آماره توصیفی از جداول توصیفی استفاده نشده است. بنابراین میزان همبستگی این دو متغیر که 037/0- است معنادار نیست. اندازه داراییهای این شرکتها نیز به تناسب بیشتر از اندازه داراییهای شرکت های در مرحله رشد بوده و نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معمولاً بین 50% تا 100% در نوسان است.

برای اطلاعات بیشتر و فراگیری این آموزش به دوره حسابداری پیشرفته نیاز مراجعه کنید.

دکمه بازگشت به بالا