عمومی

کاش حداقل فحش می‌دادی هالک پوشالی!

این یادداشت طنز است اما چند پند اخلاقی دارد:

از قدیم و از دوران بچگی همه ما یک رفیق یا همبازی داشتیم که مبیوو وش از بچگی ییرو. او بزن بهادر گنگ ما بود و اگر دعوا یا درگیری با بچه های محل دیگری یا کلاس های دیگر در مدرسه رخ می داد، همه ما پشت او قایم می شدیم و بعد از درگیری خودمان را یکی از سامورایی ها او معرفی می کنیم. گرچه تنها کاری که ما در زمان دعوا می کنیم نهایت فحش دادن بود یا ایجاد جو.

مبارزه سجاد غریبی یا همان هالک پوشالی، مرا یاد درگیری های دوران کودکی و مدرسه. جایی که آن رفیق درشت هیکل ما اگر زورش به طرف مقابل نمی رسد شروع می کند کف فح ش دا. حتی اگر خونین و مالین در حال فرار بودیم باز هم برای طرف مقابل رجز می خواندیم و دلمان خوش بود به همان ۴ فحش و لگدی که پرت کردند اما مبارزه سجاد غریبی همین پرتاب لگد و فحش را هم نداشتند. کاش سجاد غریبی ۴ تا فحش آبدار روانه حریف قزاقش می کرد تا دلمان کمی خنک می شد.

نه به خاطر مردم؛ چون مردم دیگر می دانند هدف چیست و این یک نمایش است برای جذب فالوئرهای بیشتر،ا شتر،ا شتر،ا چون مردم دیگر می دانند هدف چیست و این یک است. سجاد غریبی این بار به خاطر خودت بی خیال شو و برای خودت ارزش قائل باش. ذار س گان ها ه ی ی ی ی ی ی ای ی ای ی ای ای بای ای عای ی ای ای ی و و ی ای ا ای ای ای ای ای ای ای ای.

۲۵۶ ۲۵۶

دکمه بازگشت به بالا